Arhivistika

Cilji in kompetence

Poznavanje organizacije arhivskega gradiva, arhivskih načel, strukture institucij, razvoj teh skozi zgodovino, različnih zvrsti arhivskega gradiva, ter predpisov, ki urejajo arhivsko dejavnost.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Zahteva se srednješolsko znanje zgodovine.

Vsebina

Namen tega predmeta je izobraževanje študentov za delo v arhivih državnih in zasebnih ustanovah ter. Poleg teoretičnega dela mora kandidat opraviti še najmanj mesec prakse v eni arhivskih ustanov in v zvezi s tem napisati seminarsko nalogo, ki je pogoj za opravljanje izpita.

Predvideni študijski rezultati

Sposobnost dela z arhivskim gradivom, znanje interpretacije, strukture, razvrščanja arhivskih dokumentov, znanje priprave arhivskih pomagal, ter so usposobljeni za strokovno delo z arhivi.

Temeljna literatura in viri

  • S.Vilfan, J. Žontar, Arhivistika Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana, 1973,
  • J. Žontar, Arhivska veda v 20. stoletju. Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, 2003, Katalog
  • J. Žontar, Priročniki in karte o organizacijski strukturi v deželah Koroški, Kranjski, Primorju in Štajerski do leta 1918. Zgodovinsko-bibliografski vodnik. Graz-Klagenfurt-Ljubljana-Gorizia-Trieste 1988, str. 64–106,
  • S. Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev od naselitve do zloma stare Jugoslavije, Ljubljana 1961 Katalog (vsebine, ki se nanašajo na zvrsti arhivskega gradiva).

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga in ustni izpit.