Furlanski jezik

Cilji in kompetence

Glavni cilj predmeta je posredovati jezikovno in kulturno znanje furlanskega jezika, kar naj bi omogočalo aktivno ustno komunikacijo, branje in razumevanje književih in drugih besedil ter strokovno spoznavanje civilizacije sosednega naroda. Študij je zamišljen tudi kot dopolnitev kakovostnega izobraževanja zgodovinarja.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Posebnih pogojev ni.

Vsebina

Predmet predvideva ravnovesje med strokovnim in pragmatičnim znanjem. Uvodni del je namenjen temu, da študent pridobi splošno znanje o zgodovini furlanskega jezika, predvsem pa s pomočjo jezikovnih vaj tudi določeno kompetenco s področja furlanske slovnice. Pouk jezikovne osnove temelji na uporabi in analizi besedil kot glavnem izhodišču učnega procesa, ki naj bi študentu omogočilo aktivno komunikacijo v furlanskem jeziku.

 • Jezikovna podoba Furlanije: prisotnost jezikov romanskega, slovenskega in nemškega izvora
 • Standarni jezik in narečja: odnos med jezikovnimi zvrstm
 • Standardna furlanščina
 • Književnost
 • Pregled drugih književnih zvrsti (publicistika), ljudskega slovstva in ustnega izročila
 • Furlanska civilizacija

Predvideni študijski rezultati

Študent se nauči osnov furlanskega jezika ter njegovih zakonitosti, spozna poglavja iz furlanske književnosti in kulture.

Temeljna literatura in viri

 • G. Faggin: Grammatica friulana. Udine: Ribis 1997.
 • G. Frau: I dialetti del Friuli. Udine: Societa’ Filologica Friulana, 1984.
 • Friaulisch / Friulano. V: Lexikon der Romanischen Linguistik. Tübingen: Max Niemeyer, III (1989), str. 563–645.
 • A. Kersevan: Amalars: Antologije de leteradure furlane pe scuele medie, Udin: Kappa Vu, 2000.
 • La grafie uficial de lenghe furlane. Osservatori Regjonal de Lenghe e de Culture Furlanis, Udine, 1999. E-gradivo
 • G. Marchetti: Lineamenti di grammatica friulana. Udine: Societa’ filologica friulana, 1977.
 • P. Rizzolati: Elementi di linguistica friulana. Udine: Societa’ Filologica Friulana, 1981.
 • G. D’Aronco, Nuova antologia della letteratura friulana. Udine: Ribis, 1982. Katalog
 • R. Pellegrini, Tra lingua e letteratura: Per una storia degli usi scritti del friulano. Udine: Casamassima, 1987.
 • L. Verone, Rassegne di Leteradure Furlane. Udine: Societat Filologjiche Furlane, 1999.
 • D. Virgili, La flor: Letteratura ladina del Friuli. Udine: Societa’ Filologica Friulana, 1978. E-gradivo

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljeni pisni izpit (40%), dva kolokvija med letom (30%) in referat, predstavljen v seminarju (30%). Uspešno opravljena kolokvija in seminarska naloga so pogoji za pripustitev k izpitu.

Reference nosilca

Prof. dr. Danila Zuljan Kumar se posveča slovenski dialektologiji, še posebej proučevanju zahodnih slovenskih narečij, narečni skladnji, besediloslovju in jezikovnemu stiku. Od leta 2002 je zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, od leta 2010 je predstojnica Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, kjer vodi projekt Zahodna slovenska narodnostna meja v luči sprememb časa. Sodeluje pri pripravi Slovenskega lingvističnega atlasa. Od leta 2008 je dopolnilno zaposlena na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici, kjer predava pri predmetu Slovenska dialektologija. Vodi Odbor za pripravo Gradnikovih večerov na gradu Dobrovo v Brdih ter sodeluje v Odboru za pripravo Škrabčevih dnevov.
V letih 1992–2002 je poučevala angleški jezik v osnovni in srednji šoli. V letih 1995–1998 je poučevala slovenski jezik na Wall Street Institute v Gorici v Italiji. Leta 1998 se je kot mentorica udeležila raziskovalnega tabora v Kanalski dolini v Italiji, leta 2002 pa je vodila predavanja v okviru tečaja Slovenski jezik in kultura v Špetru v Beneški Sloveniji
Preko programa Erasmus je predavala na univerzah v Pragi, Lodžu, Vilni in Sofiji. Udeležila se je več jezikoslovnih konferenc v Sloveniji, Avstriji, na Madžarskem, Slovaškem, Finskem, Bolgariji, na Hrvaškem, v Litvi, Italiji in na Norveškem. Leta 2009 je imela predavanje študentom slovenskega jezika na Univerzi v Buenos Airesu v Argentini.

ZULJAN KUMAR, Danila. Večpomenskost poimenovanj za pomena 'obrvi' in 'trepalnice' v slovenskih narečjih (po gradivu za SLA, ALI in ASLEF). Ann, Ser. hist. sociol., 2012, letn. 22, št. 2, str. 487-498, ilustr. [COBISS.SI-ID 2342355]
ZULJAN KUMAR, Danila. Tipologija poimenovanj v gradivu za Slovenski lingvistični atlas. V: KOLENC, Petra (ur.). Marušičev zbornik : zbornik prispevkov v počastitev 70-letnice prof. dr. Branka Marušiča, (Goriški letnik, 2009-2010, 33-34). Nova Gorica: Goriški muzej, 2010, zv. 2, str. 833-848. [COBISS.SI-ID 32326701]
ZULJAN KUMAR, Danila. Cohesive means in Slovenian spontaneous dialectical conversations. Slavia Centralis, 2010, letn. 3, št. 2, str. 17-34. [COBISS.SI-ID 252866816]
ZULJAN KUMAR Danila. Словенский язык и словенская национальная, региональная и локальная идентичность. (V tisku).
ZULJAN KUMAR Danila. Jezik, skupnost, identiteta: odnos do prvega (maternega) jezika v času globalizacije (primer Beneških Slovencev in Furlanov). (v tisku)