Lektorat italijanskega jezika 1

Cilji in kompetence

Študent spoznava moderni italijanski jezik na vseh ravneh, od fonološke do besedilnoskladenjske, in se usposablja za uspešno komuniciranje v tem jeziku. Izhodišče je kontrastivno, kar pomeni, da spoznavanje it. jezikovnega sistema poteka preko primerjave s slovenskim.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predznanje jezika ni potrebno.

Vsebina

Začetna raven italijanskega jezika ponuja jezikovna znanja in sporočanjske spretnosti po Skupnem evropskem jezikovnem okviru (SEJO).
Preko izbranih avtentičnih besedil in s pomočjo avdio-vizualnih pripomočkov študent spoznava in utrjuje besedišče, spoznava tako temeljne zakonitosti italijanskega jezik kot tudi državo in kulturo. S pomočjo raznolikih metod poučevanja in pestre vsebine, vzete iz vsakdanjega življenja, se študent usposobi za osnovno komunikacijo v italijanskem jeziku (pozdravljanje, predstavljanje, naročanje pijače in hrane, pogovor o navadah, opis družinskih članov in prijateljev, opisovanje prostočasnih dejavnosti, po nakupih, na počitnicah, na potovanju, vreme, v mestu, dajanje navodil,
prazniki in praznovanja, recepti, dajanje in zbiranje informacij, opisi preteklih in prihodnjih dogodkov itd.).

Predvideni študijski rezultati

Študent usvoji znanja in zmožnosti sporazumevanja v tujem jeziku; sprejemanja besedil, izražanja in razlage pojmov, dejstev, čustev, misli in mnenj; tvorjenja besedil v ustreznih sporočanjskih okoliščinah; razumevanja in sprejemanja različnosti kultur.

Temeljna literatura in viri

  • Matteo La Grassa: L'Italiano all'Università 1, Edilingua Katalog
  • M. Dardano, P. Trifone: La nuova grammatica della lingua italiana, Zanichelli, Bologna, 1997
  • Drugo pri predavanjih in vajah razdeljeno gradivo (enojezični in dvojezični slovar, reklamni oglas, prospekti)
  • Križanke, plakati, učni listi

Načini ocenjevanja

  • Aktivno sodelovanje na predavanjih in vajah 30 %;
  • pisni izpit 50 %;
  • ustno spraševanje, naloge 20 %.

Reference nosilca

Urška Ščuka Buršić je diplomirala iz prevajalstva na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in magistrirala iz mednarodnih odnosov na Univerzi v Bologni. Vrsto let je poučevala italijanščino in angleščino, organizirala jezikovne tečaje in pripravljala interne specializirane učbenike za italijanščino in angleščino. V Italiji je opravljala raziskovalno delo na Italijanskem inštitutu za družbene vede.

Bibliografija:

Ščuka, Urška (2016). Italijanski jezik v turizmu: nadaljevalni tečaj: interno gradivo.
Ščuka, Urška (2015). Italijanski jezik za začetnike: interno gradivo.
Ščuka, U. (2009). Položaj priseljencev iz tretjih držav na slovenskem trgu dela in njihova integracija. V: Primorska srečanja: revija za družboslovje in kulturo. Nova Gorica, Koper, Idrija: Društvo sociologov in politologov severnoprimorskih občin. Letn. 33, št. 328/329,
Ščuka, Urška, Silj, Alessandro (2009). Hidden Minorities in the Balkans. Roma: Consiglio Italiano per le Scienze Sociali, The Ethnobarometer Working Paper Series, no. 3, 2009.