Družba in kultura vzhodnoalpskega prostora od prazgodovine do visokega srednjega veka

Cilji in kompetence

Seznanjanje študentov z osnovami arheologije, kot znanstvene vede, in temeljnimi orisi arheoloških dob od prazgodovine do visokega srednjega veka, s poudarkom na arheološki podobi Slovenije in sosednjih dežel. Teoretično in praktično usposabljanje študentov za pridobitev strokovnih znanj, ki omogočajo razumevanje temeljnih procesov v arheologiji. Pri tem predmetu študenti razvijajo predvsem naslednje ključne kompetence: samostojno mišljenje, praktična znanja, kulturna zavest in izražanje.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Študij se po vertikali navezuje na znanja, ki so jih pridobili študentje, ki so opravili maturo oz. pred 1. junijem 1995 zaključili kateri koli štiriletni srednješolski program, po horizontali pa se povezuje s predmeti s področja zgodovinopisja in kulturne dediščine (Uvod v študij zgodovine, Kulturna dediščina v historični perspektivi, Spomin in zgodovina itd.).

Vsebina

Teoretična izhodišča za oblikovanje strukture pouka arheologije.
Cilji izobraževanja o arheologiji.
Metode arheološkega raziskovanja – raziskovalni vidik.
Poučevanje, preverjanje in ocenjevanje osnovnega poznavanja in razumevanja arheoloških problematik.
Kritična analiza virov.
Uporaba sodobne izobraževalne tehnologije pri predstavljanju snovi.
Pogovori in nudenje praktičnih znanj.

Predvideni študijski rezultati

Študenti osvojijo temeljne pojme iz arheologije, se seznanijo z arheološkimi metodami dela in arheološkimi dobami od prazgodovine do visokega srednjega veka v Sloveniji.

Temeljna literatura in viri

 • Zakladi tisočletij. Modrijan, Ljubljana 1999. Katalog
 • M. Brodar, Stara kamena doba v Sloveniji. Altsteinzeit in Slowenien. Ljubljana 2009. E-gradivo
 • I. Turk, Divje babe I. Paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji, I. in II. del. Upper Pleistocene Palaeolithic site in Slovenia, vol. I and II. ZRC SAZU, Ljubljana, 2007 in 2014. 1 Katalog E-gradivo1 E-gradivo2
 • I. Turk (ur./ed.), Viktorjev spodmol in Mala Triglavca Prispevki k poznavanju mezolitskega obdobja v Sloveniji Viktorjev spodmol and Mala Triglavca Contributions to understanding the Mesolithic period in Slovenia. ZRC SAZU, Ljubljana 2004. E-gradivo
 • A. Gaspari (ur./ed.), Zalog pri Verdu. Tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja. Zalog near Verd. Stone Age hunters' camp at the western edge of the Ljubljansko barje. ZRC SAZU, Ljubljana 2006. E-gradivo
 • A. Velušček (ur./ed.), Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. Stare gmajne Pile-dwelling Settlement and Its Era The Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC. ZRC SAZU, Ljubljana 2009. E-gradivo
 • A. Velušček, Koliščarji. O koliščarjih in koliščarski kulturi Ljubljanskega barja. ZRC SAZU, Ljubljana 2010. Katalog E-gradivo
 • Bronasta doba na Slovenskem. The Bronze Age in Slovenia. Narodni muzej, Ljubljana 1987. Katalog
 • J. Dular, Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi. ZRC SAZU, Ljubljana 2013. E-gradivo
 • J. Dular, Halštatske nekropole Dolenjske. Die hallstattzeitlichen Nekropolen in Dolenjsko. ZRC SAZU, Ljubljana 2003. Katalog E-gradivo
 • J. Dular, S. Tecco Hvala, Jugovzhodna Slovenija v starejši železni dobi Poselitev, gospodarstvo, družba. South-Eastern Slovenia in the Early Iron Age Settlement, economy, society. ZRC SAZU, Ljubljana 2007. Katalog E-gradivo
 • J. Horvat, A. Bavdek, Okra. Vrata med Sredozemljem in Srednjo Evropo. Ocra. The gateway between the Mediterranean and Central Europe. ZRC SAZU, Ljubljana 2009. E-gradivo
 • J. Horvat, Arheološka najdišča Ptuja Rabelčja vas. Archaeological Sites of Ptuj. Rabelčja vas. ZRC SAZU, Ljubljana 2010. E-gradivo
 • I. Tušek, Rimska vojska v republiki in cesarstvu. PM Ptuj-Ormož, Ptuj 2012. E-gradivo
 • S. Ciglenečki, Höhenbefestigungen aus der Zeit von 3. bis 6. Jh. im Ostalpenraum – Višinske utrdbe iz časa 3. do 6. st. v vzhodnoalpskem prostoru. SAZU, Ljubljana 1987. E-gradivo
 • S. Ciglenečki, Z. Modrijan, T. Milavec, Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Naselbinski ostanki in interpretacija (zv. 1). Najdbe (zv. 2). Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid Settlement remains and interpretation (vol. 1). Finds (vol.2). ZRC SAZU, Ljubljana 2011. E-gradivo1 E-gradivo2
 • A. Pleterski, Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi. Najdbe. Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Funde. ZRC SAZU, Ljubljana 2008. Katalog E-gradivo
 • A. Pleterski, The Invisible Slavs. Župa Bled in the »Prehistoric« Early Middle Ages. ZRC SAZU, Ljubljana 2013. E-gradivo
 • B. Štular, Srednjeveška Ljubljana. Arheološke raziskave. ZRC SAZU, Ljubljana 2014. E-gradivo
 • P. Štih, V. Simoniti, Slovenska zgodovina do razsvetljenstva. Mohorjeva družba, Ljubljana/Celovec 1995. Katalog
 • P. Štih, Srednjeveške goriške študije: Prispevki za zgodovino Gorice, Goriške in Goriških grofov. Goriški muzej, Nova Gorica 2002. Katalog
 • R. Bratož, Rimska zgodovina. Del 1, Od začetkov do nastopa cesarja Dioklecijana. Zbirka Zgodovinskega časopisa 33, Ljubljana 2007. Katalog
 • R. Bratož, Med Italijo in Ilirikom : slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki. Zbirka Zgodovinskega časopisa 46 / Dela 39, Ljubljana 2014.
 • M. Šašel Kos, The Roman inscriptions in the National Museum of Slovenia. Lapidarij Narodnega muzeja Slovenije. NMS, Ljubljana 1997. E-gradivo
 • M. Šašel Kos, Colonia Iulia Emona - the genesis of the Roman city. Colonia Iulia Emona - nastanek rimskega mesta. Arheološki vestnik 63, Ljubljana 2012, str. 79-104 E-gradivo

Načini ocenjevanja

Pisni izpit (90%) in predstavitev seminarske naloge (10%).

Reference nosilca

Izr. prof. dr. Anton Velušček je znanstveni svetnik na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU iz Ljubljane. Ukvarja se z arheologijo mlajše kamene in bakrene dobe v jugovzhodno-alpskem prostoru, s posebnim poudarkom na raziskovanju arheologije mokrih tal. Bil je mentor dvema mladim raziskovalcem. Vodil je en podoktorski projekt ter dva temeljna in aplikativna raziskovalna projekta. Trenutno je vodja raziskovalnega programa Arheološke raziskave na Inštitutu za arheologijo.

Izbor člankov:
VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina. Založnica pri Kamniku pod Krimom na Ljubljanskem barju - naselbina kulture Somogyvár-Vinkovci. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 2003, letn. 54, str. 123-158, zvd., ilustr. pril. http://eprints.gozdis.si/622/. [COBISS.SI-ID 21681453]
VELUŠČEK, Anton. Past and present lake-dwelling studies in Slovenia : Ljubljansko barje (the Ljubljana Marsh). V: MENOTTI, Francesco (ur.). Living on the lake in prehistoric Europe : 150 years of lake-dwelling research. London; New York: Routledge, 2004, str. 69-82, zvd, fotogr. [COBISS.SI-ID 23013421]
VELUŠČEK, Anton. Iška Loka - bronastodobno naselje na obrobju Ljubljanskega barja. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 2005, letn. 56, str. 73-89, zvd., fotogr., ilustr. pril. [COBISS.SI-ID 24490541]
VELUŠČEK, Anton. Une roue et un essieu néolithiques dans le marais de Ljubljana (Slovénie). V: PÉTREQUIN, Pierre (ur.). Premiers chariots, premiers araires : la diffusion de la traction animale en Europe pendant les IVe et IIIe millénaires avant notre ère, (Monographie du CRA, ISSN 1147-5358, 29). Paris: CNRS Éditions, 2006, str. 39-45, ilustr. [COBISS.SI-ID 25828397]
VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina. Novoopredeljeni najdišči keramike z brazdastim vrezom na Ljubljanskem barju. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 2008, [Letn.] 59, str. 31-48, ilustr. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-WV3J2S0E, http://eprints.gozdis.si/603/. [COBISS.SI-ID 28885037]
TOLAR, Tjaša, VELUŠČEK, Anton. Discovery of flax (linum usitatissimum) at Ljubljansko barje, Slovenia. Histria antiqua, ISSN 1331-4270, 2009, vol. 18, sv. 1, str. 187-194, ilustr. [COBISS.SI-ID 31041837]
BERNARDINI, Federico, MONTAGNARI KOKELJ, Emanuela, VELUŠČEK, Anton. Prehistoric cultural connections in Northeastern Adriatic regions identified by archaeometric analyses of stone axes. V: FORENBAHER, Stašo (ur.). A connecting sea : maritime interaction in Adriatic prehistory, (BAR, International series, 2037). Oxford: Archaeopress, 2009, str. 47-57, ilustr. [COBISS.SI-ID 30883373]
ČUFAR, Katarina, KROMER, Bernd, TOLAR, Tjaša, VELUŠČEK, Anton. Dating of 4th millennium BC pile-dwellings on Ljubljansko barje, Slovenia. Journal of archaeological science, ISSN 0305-4403, 2010, vol. 37, issue 8, str. 2031-2039, ilustr., doi: doi:10.1016/j.jas.2010.03.008. [COBISS.SI-ID 31389741]
VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina. Dating of the pile dwellings at the Ljubljansko barje, Slovenia - the situation in 2008. V: MATUSCHIK, Irenäus (ur.). Vernetzungen : Aspekte siedlungsarchäologischer Forschung : Festschrift für Helmut Schlichtherle zum 60. Geburtstag. Freiburg im Breisgau: Lavori, 2010, str. 345-355, ilustr. [COBISS.SI-ID 32157485]
TOLAR, Tjaša, JACOMET, Stefanie, VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina. Plant economy at a late Neolithic lake dwelling site in Slovenia at the time of the Alpine Iceman. Vegetation history and archaeobotany, ISSN 0939-6314, 2011, vol. 20, no. 3, str. 207-222, ilustr., doi: 10.1007/s00334-010-0280-0. [COBISS.SI-ID 32578605]
TURK, Janez, VELUŠČEK, Anton. Multidisciplinary investigations of the pile-dwellings at Ljubljansko barje (Slovenia). Quaternary international, ISSN 1040-6182. [Print ed.], 2013, vol. 294, str. 183-189, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618212005101?v=s5, doi: 10.1016/j.quaint.2012.07.026. [COBISS.SI-ID 34502701]
VELUŠČEK, Anton. Absolutna kronologija slovenskega neo- in eneolitika : prispevek za razpravo = Absolute chronology of the Slovenian Neo- and Eneolithic : contribution to discussion. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia, (Katalogi in monografije, 40). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2014, str. 629-644, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 37603629]
VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina. Kolišča na Ljubljanskem barju = Pile-dwellings at Ljubljansko barje. V: TECCO HVALA, Sneža (ur.). Studia praehistorica in honorem Janez Dular, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, ISSN 1408-5208, 30). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2014, str. 39-64, ilustr. http://eprints.gozdis.si/581/. [COBISS.SI-ID 37203245]

Znanstvena monografije:
VELUŠČEK, Anton (urednik). Hočevarica : eneolitsko kolišče na Ljubljanskem barju = an eneolithic pile dwelling in the Ljubljansko barje, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 8). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: = Institute of archaeology at ZRC SAZU: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2004. 328 str., ilustr. ISBN 961-6500-28-7. [COBISS.SI-ID 128990208]
VELUŠČEK, Anton (urednik). Resnikov prekop : najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju = the oldest pile-dwelling settlement in the Ljubljansko barje, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 10). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: = Institute of archaeology at ZRC SAZU: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2006. 154 str., ilustr. ISBN 961-6568-40-X. [COBISS.SI-ID 225076480]
VELUŠČEK, Anton (urednik). Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas : Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. = Stare gmajne pile-dwelling settlement and its era : the Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 16). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2009. 330 str., [2] zganj. pril., ilustr. ISBN 978-961-254-155-2. [COBISS.SI-ID 247569152]
VELUŠČEK, Anton (urednik). Spaha, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 22). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2011. 293 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-961-254-290-0. [COBISS.SI-ID 256514816]