Lektorat: angleščina II

Cilji in kompetence

Študenti bodo razvijali vse štiri vrste tujejezikovnih kompetenc: govorno, slušno, pisno in bralno, in sicer z namenom, da izboljšajo svoje znanje tako splošne angleščine kot angleščine kot jezika stroke. Še posebej bodo razvijali t.i. komunikativno kompetenco (angl. communicative competence). Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju sposobnosti ustnega nastopanja oz. predstavljanja v tujem jeziku.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predhodno srednješolsko znanje angleškega jezika na ravni mature, oziroma na ravni znanja, pridobljenega v okviru Lektorata angleškega jezika 1.

Vsebina

Študenti nadgradijo svoje srednješolsko znanje splošne angleščine ter znanje, ki so ga pridobili pri Lektoratu angleškega jezika 1.
Vadijo uporabo izbranih slovničnih struktur, še posebej:
• različnih vrst odvisnikov,
• poročanega govora,
• predlogov,
• pravilnega besednega reda.
Obogatijo izbrano besedišče s področja humanističnih ved, pri tem se osredotočijo na kolokacije. Analizirajo izbrane odlomke literarnih del ter ob tem razvijajo svoje kritično mišljenje. Urijo se v pisanju (napišejo esej na izbrano temo). Prepoznavajo in znajo razlikovati med različnimi registri jezika.
Nadgradijo svoje znanje na področjiu medkulturnega sporazumevanja ter spoznavanja ciljne kulture.
Poleg vseh štirih jezikovnih spretnosti – govorne, pisne, bralne in slušne – študenti razvijajo še sposobnost ustnega predstavljanja oz. nastopanja v tujem jeziku.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študenti bodo sposobni pravilno uporabljati obravnavane slovnične strukture ter novo usvojeno (strokovno) besedišče. Sposobni bodo analizirati izbran odlomek literarnega dela s stališča uporabe jezika ter kritičnega razmišljanja o obravnavani tematiki. Sposobni bodo sestaviti esej, v katerem bodo obravnavali strokoven problem. Znali se bodo ustrezno izražati v okviru svojega poklicnega področja, upoštevajoč medkulturne razlike, ter izbrane vsebine s svojega področja znali predstaviti širšemu občinstvu v ustni obliki.
Glavni cilj predmeta:
raven B2 jezikovnega znanja (v skladu s SEJO/CEFR – Skupnim evropskim jezikovnim okvirom).

Temeljna literatura in viri

  • Carter, R. and M. McCarthy. 2006. Cambridge Grammar of English. A Comprehensive Guide – Spoken and Written English Grammar and Usage. Cambridge: Cambridge University Press Katalog E-gradivo
  • O'Driscoll, J. 2003. Britain. Oxford: Oxford University Press. (izbrana poglavja) E-gradivo
  • Swan, M. and C. Walker. 2004. How English Works: A Grammar Practice Book. Oxford: Oxford University Press Katalog
  • Šabec, N. and D. Limon. Across cultures: slovensko-britansko-ameriško medkulturno sporazumevanje/Slovene-British-American Intercultural Communication. Maribor: Obzorja 2001. (izbrana poglavja) E-gradivo Katalog
  • odlomki iz književnih del (romani, poezija ipd.).

Načini ocenjevanja

• ustna predstavitev 30 %
• končni izpit 70 %
Predpogoj za pristop h končnem izpitu sta najmanj 80-odstotna prisotnost pri predavanjih in vajah ter sprotno opravljanje vseh obveznosti pri predmetu.

Reference nosilca

Veronika Piccinini, prof. angl. jez. s književnostjo, je od leta 2005 zaposlena na Univerzi v Novi Gorici, kjer poučuje angleščino (predvesem kot tuji strokovni jezik) na različnih študijskih programih. Izkušnje pri poučevanju angleščine kot tujega jezika je skozi leta pridobivala tudi med delom v okviru večih institucij različnih stopenj izobraževalnega sistema, spopolnjevala pa se je med drugim tudi v Veliki Britaniji ter Avstriji (ECML – Evropski center za moderne jezike, predstavništvo Evropskega sveta). Posveča se raziskovanju metodologije poučevanja angleščine kot tujega jezika, predvsem kreativnim metodam poučevanja. Svoje prispevke in članke predstavlja oz. objavlja tako doma kot v tujini.

PICCININI, Veronika. Project work as a tool for enhancing the transfer of ESP knowledge into practice. Humanising language teaching, Jun. 2012, year 14, iss. 3. [COBISS.SI-ID 2416379],
PICCININI, Veronika et al. The linking verb be in English technical and literary texts and its equivalents in the Slovene translations. Vestnik, 2006, vol. 40, no. 1/2, pp. 109–120. [COBISS.SI-ID 618747];
PICCININI, Veronika et al. The Cambridge grammar of English in the ELT classroom: teaching selected features of spoken English. Humanising language teaching, Apr. 2012, year 14, iss. 1. [COBISS.SI-ID 2153979];
PICCININI, Veronika. Creative poetry writing. IATEFL newsletter: Slovenian branch, spring 2007, vol. 11, no. 41, pp. 9–10. [COBISS.SI-ID 631547];
PICCININI, Veronika. Exercise book for English practice sessions: English for undergraduate students of viticulture and enology. Nova Gorica: Založba Univerze, 2013. [COBISS.SI-ID 265623296];
PICCININI, Veronika. The importance of giving oral presentations in English. Proceedings of the International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures 2010, Faculty of Logistics, Celje, 23 and 24 September 2010. [COBISS.SI-ID 1677563].