Lektorat italijanskega jezika 2

Cilji in kompetence

Študent spoznava moderni italijanski jezik na vseh ravneh, od fonološke do besedilnoskladenjske, in se usposablja za uspešno komuniciranje v tem jeziku. Izhodišče je kontrastivno, kar pomeni, da spoznavanje it. jezikovnega sistema poteka preko primerjave s slovenskim.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za vključitev je potrebno predznanje osnovne ravni A1.

Vsebina

Razvijanje slušnih, govornih, pisnih in bralnih spretnosti s pomočjo ustreznih besedilnih modelov in ob ustreznih avdiovizualnih pripomočkih.
- Usvajanje besednega zaklada na osnovi
različnih tem.
- Analiza in interpretacija slušnih in bralnih
besedil.
- Branje kompleksnejših besedil in usvajanje
besedišča posameznega področja.
- Analiza in tvorjenje besedil iz različnih
tematskih sklopov.
- Spoznavanje in uporaba zahtevnejših
slovničnih enot v besedilih.

Predvideni študijski rezultati

Študent usvoji znanja in zmožnosti sporazumevanja v tujem jeziku; sprejemanja besedil, izražanja in razlage pojmov, dejstev, čustev, misli in mnenj; tvorjenja besedil v ustreznih sporočanjskih okoliščinah; razumevanja in sprejemanja različnosti kultur.

Temeljna literatura in viri

  • Matteo La Grassa: L'Italiano all'Università 1 in 2, Edilingua Katalog
    Katalog
  • M. Dardano, P. Trifone, La nuova grammatica della lingua italiana. Zanichelli, Bologna, 1997
  • R. Lesina, Il manuale di stile: Guida alla redazione di documenti, relazioni, articoli, manuali, tesi di laurea. Zanichelli, Bologna, 1986 Katalog
  • M. T. Serafini, Come si scrive. Bompiani, Milano, 1992 Katalog
  • Drugo pri predavanjih in vajah razdeljeno oz. priporočeno gradivo (enojezični in dvojezični slovarji, slovar sinonimov, prospekti), odlomki iz it. leposlovja in izvirna publicistična besedila.

Načini ocenjevanja

  • Aktivno sodelovanje na predavanjih in vajah 30 %;
  • pisni izpit 50 %
  • ustno spraševanje, naloge 20 %.

Reference nosilca

Urška Ščuka Buršić je diplomirala iz prevajalstva na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in magistrirala iz mednarodnih odnosov na Univerzi v Bologni. Vrsto let je poučevala italijanščino in angleščino, organizirala jezikovne tečaje in pripravljala interne specializirane učbenike za italijanščino in angleščino. V Italiji je opravljala raziskovalno delo na Italijanskem inštitutu za družbene vede.

Bibilografija:
Ščuka, Urška (2016). Italijanski jezik v turizmu: nadaljevalni tečaj: interno gradivo.
Ščuka, Urška (2015). Italijanski jezik za začetnike: interno gradivo.
Ščuka, U. (2009). Položaj priseljencev iz tretjih držav na slovenskem trgu dela in njihova integracija. V: Primorska srečanja: revija za družboslovje in kulturo. Nova Gorica, Koper, Idrija: Društvo sociologov in politologov severnoprimorskih občin. Letn. 33, št. 328/329,
Ščuka, Urška, Silj, Alessandro (2009). Hidden Minorities in the Balkans. Roma: Consiglio Italiano per le Scienze Sociali, The Ethnobarometer Working Paper Series, no. 3, 2009.