Izbrana poglavja iz kulturne zgodovine

Cilji in kompetence

• Študentje in študentke seznaniti z vsebinami, s katerimi bodo poglobili svoje poznavanje lokalne in svetovne zgodovine, predvsem pa odzive »malih ljudi« na globalne družbeno-politične vplive, procese in spremembe.
• Študentje in študentke bodo sposobni kritične analize problema, predvidevanja rešitev s prenosom lastnih in tujih izkušenj ali s sintezo svojih rešitev glede na posebne razmere. Kompleksno znanje jim bo omogočalo hitrejše prilagajanje tako kulturnozgodovinskih kot zgodovinskih znanj potrebam stroke in družbe.
• Študentje in študentke bodo spoznali in se preizkusili v etnografskem raziskovanju, analizi ustnih virov in sintezi spoznanj.
• Študentje in študentke bodo sposobni oblikovati lastno interpretacijo kulturnih praks iz določene skupnosti in reflektirati, kako je ta praksa vplivala na kulturne procese in spremembe.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti.

Vsebina

Predmet bo obravnaval različne kulturnozgodovinske vsebine, s katerimi bodo študentje poglobili in dopolnili svoje humanistično znanje, še posebno s področja antropologije, etnologije in sociologije. Sledeč Petru Burku, ki kulturno zgodovino opredeli kot vedo, ki je izšla iz zgodovinske antropologije in vključuje antropološko razumevanje kultur, tj. načinov življenja ljudi v različnih časih in prostorih, predmet vključuje poznavanje naslednjih tem in pojmov:
• definicije kulture, s poudarkom na antropološki opredelitvi;
• vlogo preteklost v predmodernih, modernih in postmodernih družbah;
• ljudskost, ljudska kultura;
• tradicija in inovacija;
• avtentičnost;
• identiteta, identifikacijske prakse in simboli;
• percepcija, čustva in odnosi med subjekti in objekti;
• dediščinske prakse in procesi;
• skupnost;
• mediji, medijska pismenost in kultura.

Pri vajah bodo študentje spoznajo etnografske metode raziskovanja: intervju, opazovanje z udeležbo, foto-izražanje, izvedba fokusnih skupin in se v njih tudi preizkusijo. S pomočjo metod kritičnega razmišljanja bodo analizirali določeno kulturno prakso iz izbrane lokalna skupnosti in reflektirali, kako vpliva na razvoj in spreminjanje lokalne kulture in identitete.

Predvideni študijski rezultati

Študentje in študentke bodo usposobljeni za razpoznavanje kulturnozgodovinskih in splošno družbenih problemov, ki jih bodo reševali s pomočjo kritičnega mišljenja in pridobljenega znanja s področja kulturnih in zgodovinskih študij.

Temeljna literatura in viri

  • Burke, Peter. 2007. Kaj je kulturna zgodovina. Ljubljana: Založba Sophia. Katalog
  • Fakin Bajec, Jasna- 2011. Procesi ustvarjanja kulturne dediščine. Ljubljana: Založba ZRC SAZU. Katalog
  • Fakin Bajec, Jasna (ur.). 2022. Dediščina v akciji: poti in načini vključevanja dediščinskih praks v vzgojno-izobraževalne vsebine. Ljubljana: Založba ZRC SAZU. E-gradivo
  • Mlekuž, Jernej. 2008. Burek .si?!: koncepti, recepti. Ljubljana: Studia humanitatis. Katalog
  • Buljc, Gregor. 2004. Proizvodnja kulture: vloga in pomen kulturnih prednikov. Maribor: Subkulturni azil.
  • Kozmos, Iva; Pogačar, Martin (ur.). 2022. Social impact in Arts and Culture. Ljubljana: Založba ZRC SAZU. Katalog
  • Petrović Tanja (ur.). 2011. Politike reprezentacije v JV Evropi na prelomu stoletja. Ljubljana: Založba ZRC SAZU. E-gradivo
  • Klepec, Peter. 2019. Matrice podrejanja. Kapitalizem in perverzija 2: Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo. Katalog

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga/portfolio, ki ovrednoti na terenu zaznani problem na temo kulturnih praks. 50 %

Aktivna udeležba na predavanjih in vajah in vključevanje v diskusijo. 20 %

Ustni izpit. 30 %

Reference nosilca

Nosilec predmeta je habilitirani visokošolski učitelj.

Dr. Jasna Fakin Bajec je znanstvena sodelavka, etnologinja, kulturna antropologinja in zgodovinarka. Od leta 2004 je zaposlena na ZRC SAZU, Inštitutu za kulturne in spominske študije. Od leta 2021 je vodja Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici. Pri svojih raziskavah namenja posebno pozornost kulturnim praksam (po)ustavarjanja kulturne dediščine za namene socialnega, kulturnega, okoljskega in gospodarskega razvoja lokalnih skupnosti. Razvija participativne pristope, metode in tehnike za vzpostavljanje celostnega vrednotenja, varovanja, upravljanja in interpretacije kulturne dediščine. Posebej jo zanima načini opolnomočenja in vključevanja civilne družbe v dediščinske prakse. Poglablja se tudi v pomen spomina, čustev in afektivnih reakcij med nosilci kulturnih praks pri mobiliziranju dediščine za tržne namene in posledično kršenju kulturnih pravic. Rezultate raziskav s področja dediščinskih in kulturnih študij je objavila v več znanstvenih in strokovnih člankih, zbornikih in knjigi.

Bibliografija:
FAKIN BAJEC, Jasna. Procesi ustvarjanja kulturne dediščine: na razpotju med neoliberalizmom in prostovoljstvom v okviru dediščinskih društev. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 30 = 81, str. 69-88. https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_30_fakin_procesi.pdf.
FAKIN BAJEC, Jasna. The interpretation and utilization of cultural heritage and its values by young people in Slovenia : is heritage really boring and uninteresting?. Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva. 2019, vol. 49, [no.] 42, str. 173-193. ISSN 0351-1944. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=335470, DOI: 10.15378/1848-9540.2019.42.07.
FAKIN BAJEC, Jasna (avtor, fotograf). An integrated approach to the revitalization, safeguarding and management of cultural heritage: how to establish a durable and active local group of stakeholders. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 30, št. 2, str. 285-300, https://zdjp.si/wp-content/uploads/2020/09/ASHS_30-2020-2_FAKIN.pdf.
FAKIN BAJEC, Jasna (avtor, fotograf). Vključevanje skupnosti v razvoj in upravljanje kulturne dediščine v aplikativnih evropskih projektih. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2020, 60, št. 1, str. 90-100, ilustr. ISSN 0351-2908. https://www.sed-drustvo.si/domains/sed-drustvo.si/modules/Domino/Files/glasnik-60-1-2020-manjaa-resolucija-1.pdf.
FAKIN BAJEC, Jasna. Cultural heritage and the role of voluntary associations in the process of achieving sustainable development in rural communities. Studia ethnologica Croatica. 2016, vol. 28, str. 21-45,. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=253563.
FAKIN BAJEC, Jasna. Procesi ustvarjanja kulturne dediščine : Kraševci med tradicijo in izzivi sodobne družbe. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 327 str., ilustr. Ethnologica - Dissertationes, 2.