Izbrana poglavja v zgodovini vinogradništva in vinarstva

Cilji in kompetence

Študent se spozna z ključnimi zgodovinskimi momenti vinogradništva in vinarstva v slovenskem prostoru na način, da ga lahko praktično uporablja tako pri oceni lastnih dosežkov kot promociji produktov. Vinogradništvo in vinarstvo v slovenskem prostoru primerja s svetovno situacijo.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti.

Vsebina

Študent se spozna z zgodovino vinogradništva v slovenskem in tudi svetovnem merilu. Poseben poudarek je na opozarjanje vplivanja razvoja vinogradništva in vinarstva sosednjih prostorov na slovenski prostor. Spoznati mora večino avtohtonih sort in vodilne slovenske vinogradnike v zgodovini. Poseben poudarek bo tudi na posledicah trtnih bolezni in ostalih dogodkov, ki so pomembno doprinesle k poteku slovenskega/svetovnega vinogradništva.
Pri vinarstvu bo poudarek na starih merah, posodah in tipih vinskih hramov oziroma zidanic.

Predvideni študijski rezultati

Študent se seznani z zgodovinskim razvojem vinogradništva in vinarstva na slovenskem.

Temeljna literatura in viri

  • Vlado Valenčič, Vinogradništvo. V gospodarska in družbena zgodovina Slovencev, Zgodovina agrarnih panog I, Lj. 1970, str. 279-308. Katalog
  • France Adamič, Oris slovenskega vinogradništva in vinarstva. Ljubljana 1976.
  • Tanja Gomiršek, Rebula nekoč in danes. Nova Gorica 2007 Katalog
  • Darko Darovec, Dežela refoška. Vinogradništvo in vinarstvo slovenske Istre. Koper 2000 Katalog
  • Peter Stres, Oris preteklosti vinogradništva v Goriških brdih do II. svetovne vojne. Briški zbornik 1999. Katalog
  • Jože Mlinarič, Viniogradi, vinogradništvo in vinska trgovina na mariborskem območju do uničenja vinogradovzaradi trtne uši. V Zbirka ampelografskih upodobitev Vinzenza in Conrada Kreuzerja. Umetniški kabinet Primož Premzel 2001. Katalog
  • Stane Granda, K zgodovini cvička. Otorepčev zbornik. Ljubljana 2005, str. 181- 302 Katalog
  • Yair Margalit Concepts in Wine Technology, 2004. The Wine Appreciation Guild, Ltd, San Francisco, 263 str. Katalog
  • Peter Forrestal. 2001. The Global Encyclopedia of Wine. The Wine Appreciation Guild, San Francisco, 912 str. E-gradivo

Načini ocenjevanja

Sodelovanje pri predavanjih in vajah 30%, seminarska naloga 30%, ustni izpit 40%.