Digitalna humanistika

Cilji in kompetence

Študentje se seznanijo z metodami digitalizacije literarnih besedil in drugih umetnostnih zvrsti ter kulturnih pojavov. Spoznajo aktualno produkcijo in recepcijo digitalne umetnosti, pa tudi njihovo spletno kuriranje in arhiviranje. Razumejo različne možnosti računalniške analize literarnih besedil in se seznanijo s ključnimi raziskavami s področja računalniške stilometrije ter so zmožni te metode kritično analizirati. Razpravljajo o etičnih tematikah, ki se povezujejo z digitalnim obratom družbe in kulture.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

Vsebina

Digitalizacija je v sodobnem življenju vseprosotna, vse bolj pa se uveljavlja tudi na humanističnem področju. Digitalna humanistika k informacijski tehnologiji pristopa z vidika humanistike, po drugi strani pa skuša z novimi tehnološkimi orodji najti odgovore na tradicionalna humanistična vprašanja. Predmet predstavi več področij sodobne digitalne humanistike:
- digitalne arhive in spletne baze podatkov,
- kritične izdaje gradiva,
- digitalizacijo stvarne kulturne dediščine,
- kritične digitalne študije,
- kulturomiko kot študij kulture in trendov ter rudarjenje podatkov za raziskave kulturnih fenomenov;
- različne metode računalniškega branja;
- stilometrijo;
- različne tipe vizualizacije podatkov (zemljevidi, mreže, grafi, drevesa);
- fluidna besedilnost multimedijskih projektov;
- razširjeni in paradigmatsko spremenjeni okvirji ter možnosti (hiper)besedilnosti;
- e-literatura kot novomedijska umetnost in diskurz.

Predmet osvetli razmerja med sodobnimi informacijskimi tehnologijami in književnostjo z vidika besedilne analize prek oddaljenega branja. Predstavi nove metode računalniške obravnave tekstov in stilometrije, ki omogočajo analizo uporabljenega besedišča, tematik, čustvene obarvanosti besedil idr. bodisi v posameznem literarnem delu bodisi v obsežnejšem literarnem korpusu. Poudarek je na etičnih vidikih digitalne humanistike od spletnega aktivizma (»hashtag activism«) in kritične analize novomedijskih ter e-literaturnih pojavov, kar hkrati izhaja iz in se hkrati umešča v nove oblike in možnosti besedilnosti, ki jih ponujajo (ali celo diktirajo) nove tehnologije.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študent:
- spozna različna meddisciplinarna področja digitalne humanistike;
- spozna vodilne metode raziskovaja družbeno-kulturnih pojavov s sodobnimi tehnološkimi orodji;
- spozna spletne repozitorije s področja kulture in umetnosti in procese njihovega nastanka;
- seznani se z računalniškimi metodami raziskovanja literarnih del, tako posamičnih besedil kakor tudi obsežnejših korpusov;
- spozna različne oblike literarne ustvarjalnosti, ki nastaja v sodobnih digitalnih medijih;
- razume, kako različni tipi digitalnih vizualizacij velikih količin podatkov prinašajo nove informacije o predmetu raziskovanja.
Veščine:
Študent:
- razvije veščine za iskanje po spletnih repozitorijih, ki se povezujejo s kulturno-umetniškimi vsebinami;
- razvije zmožnost oblikovanja lastnih korpusov književnih besedil in snuje individualne raziskovalne rešitve z uporabo digitalne metodologije;
- je zmožen izsledke računalniških raziskav interpretirati na temelju širšega poznavanja literature in kulture;
- je izsledke svojih raziskav zmožen predstaviti na digitalnih medijih;
- uči se mapirati kulturno- in literarnozgodovinsko znanje v multimedijskem okolju;
- razvije sposobnost aplikacije stilometričnih orodij na slovenska in tuja literarna besedila;
- je zmožen kritično presojati sodobne pojave, kot so družbeni mediji in prost dostop do podatkov na spletu;
- je na sodobne informacijske tehnologije zmožen gledati z vidika njihove drućžbeno-kulturne vloge.

Temeljna literatura in viri

  • Ramsay, Stephen (2011). Reading Machines: Toward an Algorithmic Criticism. Illinois: University of Illinois Press. Katalog E-gradivo
  • Martin Paul Eve (2021). The Digital Humanities and Literary Studies. Oxford: Oxford University Press. Katalog
  • Jockers, Matthew L. Macroanalysis: Digital Methods and Literary History. Illinois: University of Illinois Press. Katalog
  • Moretti, Franco (2011). Grafi, zemljevidi, drevesa in drugi spisi o svetovni literaturi. Ljubljana: Studia humanitatis. Katalog
  • Maciej Eder, Rybicki, Jan in Kestemont, Mike (2016). Stylometry with R: A Package for Computational Text Analysis. The R Journal 8 (1): 107-121. E-gradivo
  • Electronic Literature Organization (2021) E-gradivo
  • Electronic Literature Collection E-gradivo
  • Electronic Literature Directory E-gradivo

Načini ocenjevanja

Izpit 100 %

Reference nosilca

Prof. dr. Katja Mihurko Poniž se ukvarja z reprezentacijami ženskosti in moškosti na področju književnosti in literarne vede, s poudarkom na slovenski književnosti, objavlja članke o ženskem gibanju pred drugo svetovno vojno in v raziskovanje književnosti vnaša pristope digitalne humanistike.

PATRAŞ, Roxana, ODEBRECHT, Carolin, GALLERON, Ioana, ARIAS, Rosario, BERENIKE HERRMANN, J., KRSTEV, Cvetana, MIHURKO PONIŽ, Katja, YESYPENKO, Dmytro. Thresholds to the "Great Unread" : titling practices in eleven ELTeC collections. Interférences littéraires. 2021, vol. 25, str. 163-187, ilustr. ISSN 2031-2970. http://interferenceslitteraires.be/index.php/illi/article/view/1102/958.
POLLAK, Senja, MARTINC, Matej, MIHURKO PONIŽ, Katja. Natural language processing for literary text analysis : word-embeddings-based analysis of Zofka Kvederʼs Work. V: JOSÉ FINATTO, Maria (ur.), POLLAK, Senja (ur.). Proceedings of the Workshop on Digital Humanities and Natural Language Processing (DHandNLP 2020), co-located with International Conference on the Computational Processing of Portuguese (PROPOR 2020), Évora, Portugal, March 2nd, 2020. [S. l.]: CEUR-WS, cop. 2020. Str. 1-9. CEUR workshop proceedings, Vol. 2607. ISSN 1613-0073. http://ceur-ws.org/Vol-2607/paper4.pdf.
MIHURKO PONIŽ, Katja. Digitalizacija literarne ustvarjalnosti : študija primera Zofke Kveder = Digitalisation of the literary creativity : a case study of Zofka Kveder. V: VRANEŠ, Aleksandra (ur.). Digital humanities and Slavic cultural heritage : international scientific conference, Belgrade, 6-7 May 2019 : [the book of summaries] = Digitalna humanistika i slovensko kulturno nasleće : međunarodna naučna konferencija, Beograd, 6.-7. maj 2019 : [zbornik sažetaka]. Beograd: University of Belgrade, Faculty of Philology: = Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, 2019. Str. 27-28. ISBN 978-86-6153-581-9.
MIHURKO PONIŽ, Katja, BOVCON, Narvika, NEDREGOTTEN SØRBØ, Marie, PARENTE-ČAPKOVÁ, Viola, SANZ, Amelia, VAN DIJK, Suzan, VAUPOTIČ, Aleš. Teaching women writers with NEWW Virtual Research Environment. V: FIŠER, Darja (ur.), PANČUR, Andrej (ur.). Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 20. september - 21. september 2018, Ljubljana, Slovenija = Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities, September 20th - 21st 2018, Ljubljana, Slovenia. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2018. Str. 254-255. ISBN 978-961-06-0111-1.
MIHURKO PONIŽ, Katja, BOVCON, Narvika, TRAJANOV, Aneta, SMREKAR, Tina. Digitalizacija kulturne dediščine v dveh projektih programa Študentski inovativni projekti za družbeno korist. V: FIŠER, Darja (ur.), ERJAVEC, Tomaž (ur.). Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika : zbornik konference : 24.- 25. september 2020, Ljubljana, Slovenija = Proceedings of the Conference on Language Technologies and Digital Humanities : September 24th - 25th 2020, Ljubljana, Slovenia. 1st ed. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: = Institute of Contemporary History, 2020. Str. 66-73, ilustr. ISBN 978-961-7104-01-1.
MIHURKO PONIŽ, Katja, GOJKOVIĆ, Maksim, TRAJANOV, Aneta. Pisma = Letters. V Novi Gorici: Univerza, 2022. 1 spletni vir. https://pisma-rch.ung.si/. [COBISS.SI-ID 102983939]
financer: ARRS, ciljni raziskovalni programi, P6-0347, Historične interpretacije 20. stoletja
ERJAVEC, Tomaž, HLADNIK, Miran, JUVAN, Marko, MIHURKO PONIŽ, Katja. COST-ELTeC/ELTeC-slv : release with 94 novels in level 1 encoding. [CERN: Genève], 2019. 1 spletni vir. https://zenodo.org/record/3518109#.XuHpuudS-Ul, DOI: 10.5281/zenodo.3518109.
BOVCON, Narvika, KERŠEVAN, Gregor, KOČEVAR, Matej, MIHURKO PONIŽ, Katja. Aleksandrinke. [S. l.: s. n.], 2018. http://green.fri.uni-lj.si:1869/.