Izbrana poglavja iz politične in kulturne zgodovine Jugoslavije

Cilji in kompetence

Študenti so sposobni kritično ovrednotiti pomen zgodovinskih dogodkov in procesov. Razvijajo sposobnost samostojnega raziskovalnega dela, specifične veščine pisnega in govornega sporočanja ter javnega nastopanja.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovno poznavanje zgodovinskih procesov, ki ga študenti pridobijo pri obveznih predmetih v prvem letniku (Svetovne vojne 20. stoletja in Politična zgodovina Habsburške monarhije v 19. in 20. stoletju).

Vsebina

Študenti pridobijo poglobljen vpogled v zgodovinske silnice ob nastanku Jugoslavije po prvi svetovni vojni, za obdobje med obema svetovnima vojnama v oblikovanje nestabilne demokratične ureditve z izjemno kulturno in socialno raznoliko državo, z raznolikimi pogledi mnenjskih voditeljev na kulturno politiko, za obdobje po drugi svetovni vojni pa v nedemokratično ureditev s paleto raznovrstnih kulturnih in političnih republiških strategij, ki jih je združevala ideološka komunistična podstat.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študentje so sposobni razumeti zgodovinsko dogajanje od začetka 20. stoletja do razpada Jugoslavije (1991/1992). Sposobni so razumeti in analizirati zgodovinska besedila ter kritično ovrednotiti oblikovanje nastavkov moderne in demokratične družbe.

Načini ocenjevanja

seminarska naloga (50 %) in ustni izpit (50 %).