Telesna kultura, šport in olimpijstvo v zgodovini

Cilji in kompetence

Študente seznaniti z vsebinami, s katerimi bodo širili poznavanje lokalne, regionalne in svetovne kulturne zgodovine,
Študentje bodo skozi zgodovino prepoznavali mehanizme oblikovanja (telesno)kulturnega gibanja, ki je v moderni dobi preplet zgodovinskega antičnega spomina, srednjeveškega prakticiranja in adaptacije na moderno dobo,
Sposobni bodo kritične analize problema, znanje jim bo omogočalo prilagajanje pridobljenega poznavanja kulturno-zgodovinskega razvoja potrebam stroke in družbe.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti.

Vsebina

Predmet bo obravnaval razvoj in fenomen športa in telesne kulture v času in prostoru ter življenju ljudi in narodov oz. nacij. Predstavil bo inovacijo in institucionalizacijo dejavnosti obče in doma ter telesnokultuno dialektiko gimnastike in športa z izhodiščem v staro-grški kulturi. Telesna dejavnost oz. različne telesne prakse so se skozi zgodovinska obdobja spreminjale, opuščale in oživljale, bile ali militantna ali/in šolska ali/in prostočasovna rekreativna in preventivna dejavnost, v moderni dobi vpeta v nacionalizme in prehod srednjeveške družbe v moderno. V tem sklopu imata na eni strani pomembno mesto nemško turnerstvo in slovansko sokolstvo, dobro razvito tudi na Slovenskem, na drugi strani pa sofisticirani tekmovalni sistemi, npr. mednarodna Olimpijska tekmovanja in svetovna prvenstva. Olimpijske igre so bile v stari dobi rituali praznovanj ter v 4. st. ukinjena. Z razvojem modernega športa oz. športnih panog po zamrtju srednjeveškega turnirstva in športa so se konec 19. st. obnovila na amaterski in mednarodni podlagi ter promovirala mladi šport in športne vrednote.

Predvideni študijski rezultati

Študentje bodo usposobljeni za razpoznavanje kulturnozgodovinskih in splošno družbenih problemov, ki jih bodo reševali s pomočjo postopkov in procesov ter preko kritične in samokritične presoje,
Študentje bodo vrednotili dogajanja v preteklosti, prepoznali stereotipe in oblikovali kritičen pristop k obravnavanju tem.

Temeljna literatura in viri

 • Bogataj Mirko, Tran/sport. Celovec: 1999
 • Coubertin Pierre de, Olympism: selected writings (ur. N. Mueller). Laussane: 2000 E-gradivo
 • Enciklopedija fizičke kulture. Zagreb: 1975–1977
 • Gillet Bernard, Istorija sporta. Zagreb: 1970
 • Kos Dušan, Turnirska knjiga Gašperja Lamberga, čas bojevnikov. Ljubljana: 1997
 • Miller David: Athens to Athens. Edinburgh&London: 2003 E-gradivo
 • Pavlin Tomaž: “Zanimanje za sport je prodrlo med Slovenci že v široke sloje”. Ljubljana: 2005 Katalog
 • Sport, Nation, Nationalism (ur. T. Pavlin). Ljubljana: 2006 Katalog
 • Naša pot: 150 let ustanovitve Južnega Sokola in sokolskega gibanja (ur. T. Pavlin). Ljubljana: 2014 Katalog
 • Rupel Aldo, Telesna kultura med Slovenci v Italiji. Trst: 1981
 • Stepišnik Drago, Oris zgodovine telesne kulture na Slovenskem. Ljubljana: 1968 Katalog
 • Stergar Miloš, Rupel Aldo, Množična in športna gimnastika: fizkulturna organiziranost na Primorskem 1945-1953. Gorica: 1998
 • Swaddling Judith: The Ancient Olympic Games. Austin: 1999 E-gradivo
 • Šugman Rajko, Prelomno obdobje slovenskega športa 1988-1994. Ljubljana: 1999

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga (30%) in ustni izpit (70%).

Reference nosilca

Nosilec predmeta doc. dr. Tomaž Pavlin je habilitirani visokošolski učitelj. Raziskovalno se osredotoča na tematike telesne kulture (telovadbe in športa) v novejši zgodovini.

 • Pavlin Tomaž. Jugoslovanski Sokol. V: Pavlin T. (ur.). Naša pot: 150 let ustanovitve Južnega Sokola in sokolskega gibanja na Slovenskem. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2014, str. 100–134,
 • Pavlin Tomaž. "Dajati pobudo, priložnost in navad pravilnim telesnim vajam" (ob 150–letnici ustanovitve prvega slovenskega telovadnega društva Južni Sokol). Šport, 2013, 61, 3/4, str. 44–51,
 • Pavlin Tomaž. Olimpijstvo do leta 1914. V: Podpečnik, Jože (ur.), Pörš, Simona (ur.). Sabljanje: veščina, tradicija, šport : zbornik ob 100–letnici osvojitve srebrne olimpijske medalje Rudolfa Cvetka. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2012, str. 37–46,
 • Pavlin Tomaž. Ni pomembno zmagatai, pač pa se dobro boriti ali slovenska olimpijska pot. V: Podpečnik, Jože (ur.), Pörš, Simona (ur.). Sabljanje: veščina, tradicija, šport : zbornik ob 100–letnici osvojitve srebrne olimpijske medalje Rudolfa Cvetka. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2012, str. 89–100,
 • Pavlin Tomaž. "V pesti sila, v srcu odločnost, v mislih domovina": telovadba in šport v stari Jugoslaviji. V: Štepec, Marko, et al. 1918–1941. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2011, str. 70–85,
 • Pavlin Tomaž. Primorska omladina noče stati ob strani : Primorci in šport v Ljubljani 1920–1941. V: Štih, Peter (ur.), Balkovec, Bojan (ur.). Migracije in slovenski prostor od antike do danes, (Zbirka Zgodovinskega časopisa, ISSN 1408-3531, 39). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2010, str. 328–345,
 • Pavlin Tomaž. »Zanimanje za sport je prodrlo med Slovenci že v široke sloje«. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2005,
 • Pavlin Tomaž. Športna (telovadna, strelska, planinska in športna) društva. V: Brglez, Alja (ur.), Vogrinec, Barbara (ur.). Društvena in klubska kultura v Sloveniji, (Zbirka Zbiralnik, 9). Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2004, str. 121–147,
 • Pavlin Tomaž. "Včeraj bi bil lahko tudi Napoleon ponosen na svojo Ilirijo" ali ekskurz o nogometu v Ljubljani pred prvo svetovno vojno. Zgodovina za vse, 2001, 8, 2, str. 43–61,
 • Pavlin Tomaž. " Pri nas je ta panoga sporta še docela neznana". Zgodovina za vse, 1999, 6, 2, str. 83–97,
 • Pavlin Tomaž. Antične olimpijske igre. 1, 2. Šport, 1996, letn. 44, št. 2/3, str. 38–42, 1996, letn. 44, št. 4, str. 27–31,
 • Pavlin Tomaž. Oris športne aktivnosti na Slovenskem med drugo svetovno vojno. Šport, 1995, 43, 4, str. 33–36.