Cilji in kompetence

Cilj predmeta je pridobiti znanje o rastlinskih povzročiteljih bolezni in škodljivcih, saj
je to znanje nujno potrebno za uspešno varstvo vinske trte. Prepoznavanje posameznih
povzročiteljev bolezni in škodljivcev na terenu je predpogoj za njihovo uspešno
določanje v laboratoriju. Pri obravnavanju posameznega povzročitelja bolezni ali
škodljivca bodo posebno izpostavljeni primeri na vinski trti. Znanje patologije se bo
kombiniralo z znanjem fiziologije rastlin, saj le na tak način lahko razumemo potek
bolezni in dejavnike, ki vplivajo nanje, kakor tudi mehanizme rezistence in različne
biotehnološke pristope k gojenju vinske trte. Tesna povezanost predavanj in vaj
omogoča študentom neposredno praktično spoznavanje rastlinskih bolezni in
škodljivcev s čim več primeri na vinski trti, kot tudi preverjanje pridobljenih znanj.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Potrebno je predhodno znanje iz botanike, fiziologije in mikrobiologije. Predmet daje osnovna znanja, ki so uporabna in potrebna pri predmetih varstvo vinske trte, vinogradništvo ter trsničarstvo in selekcija vinske trte.

Vsebina

Povzročitelji bolezni in poškodb, splošni opis s primeri na vinski trti

Povzročitelji bolezni (osnovna morfologija, sistematika)
- virusi, viroidi
- fitoplazme
- bakterije
- glive
- parazitske cvetnice
- povzročitelji nežive narave

Škodljivci (osnovna morfologija, sistematika)
-ogorčice
- žuželke
- pršice
- stonoge
- vretenčarji
Diagnostične metode:
- Morfološki opis
- Bolezenska znamenja
- Testne rastline
- Serološki testi (ELISA, Imuno fluorescenca, hitri testi)
- Svetlobna mikroskopija
- Elektronska mikroskopija
- Molekularne metode (PCR, RT-PCR, Realtime PCR, mikročipi)
- Shranjevanje trajnih preparatov, liofilizacija, mikrobiološke banke

Nastanek in razvoj bolezni
- Bolezenska znamenja
- Mehanizmi povzročanja bolezni
- Odnos gostitelj - povzročitelj bolezni
- Vstop povzročitelja bolezni v rastlino, širjenje po rastlini in med rastlinami, razmnoževanje
- Načini odgovora rastlin na povzročitelje bolezni
- Vpliv zunanjih dejavnikov
- Obramba rastline, inducirana obramba

Škodljivci
- Osnove etologije škodljivcev s poudarkom na žuželkah in pršicah
- Odnos gostiteljska rastlina - škodljivec
- Specializacija škodljivcev
- Mehanizem iskanje gostitelja
- Populacijska dinamika škodljivcev (vpliv okolja, kompeticija, predatorstvo, parazitizem)
- Metode spremljanja;

Varstvo rastlin pred boleznimi in škodljivci (splošno)
- Načini varstva rastlin (splošno)
- Vzgoja zdravih rastlin (povezava z biotehnologijo, oziroma morfologijo in fiziologijo)
- Vzgoja odpornih sort
- Mehanične metode
- Biotično varstvo
- Kemično varstvo

Fitofarmacevtska sredstva:
- razdelitev
- način delovanja
- vpliv na okolje ter zdravje ljudi in živali
- registracija in prodaja FFS
- varna raba FFS

Zakonodaja na področju zdravstvenega varstva rastlin
Slovenski in Evropski predpisi o varstvu rastlin (regulirani škodljivi organizmi, karantena, fitosanitarni nadzor gibanja ŠO)

VAJE

Praktične vaje v laboratoriju:
Spoznavanje žuželk, gliv in ogorčic pod svetlobnim mikroskopom, opazovanje virusov in bakterij pod elektronskim mikroskopom, demonstracija serološkega testa ELISA in PCR, okuževanje testnih rastlin in opazovanje pojava bolezenskih znamenj.

Terensko delo: Spoznavanje bolezni in škodljivcev na terenu, predvsem v vinogradu

Predvideni študijski rezultati

Praktično in teoretično znanje in razumevanje rastlinskih bolezni in škodljivcev s čim več primeri na vinski trti.

Temeljna literatura in viri

Obvezna literatura: * Schumann G.L., D’Arcy C. J. 2010. Esential Plant Pathology. 2nd edition. APS Press, 369 str. * Pedigo L. P., Rice M.E., Krell R.K. 2021. Entomology & pest management. 7th Edition. Waveland Press, Inc., 584 str. * Prosojnice, Miteam Učilnica

Druga priporočena literatura: * Maček J. 1990. Posebna fitopatologija, Patologija sadnega drevja in vinske trte. 2. izdaja. Univerza Edvarda Kardelja, VDO Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo. Ljubljana, 275 str. * Vršič S., Lešnik M. 2001. Vinogradništvo. Založba kmečki glas. Ljubljana, 215-346. * Maček J., Kač, M. 1990. Kemična sredstva za varstvo rastlin. ČZP Kmečki glas, 504 str. * Agrios N. G. 2004. Plant pathology. 5th edition. Academic Press, 952 str. * Kišpatić J., 1985. Opća fitopatologija. Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 306 str. * dodatno študijsko gradivo bo na voljo iz specializirane literature

Načini ocenjevanja

Študentje pripravijo seminar, ki ga predstavijo. Opravljen seminar je pogoj za pristop k pisnemu izpitu in lahko izboljša oceno izpita.

Reference nosilca

Doc. dr. Nataša Mehle je docentka za področje Fitomedicina.