Načini ocenjevanja

Pozitivna ocena pisnega dela in ustni zagovor pred komisijo

Reference nosilca

Mentor po izboru senata VŠVV