Angleški jezik

Cilji in kompetence

Ozavestiti pomembnost angleščine kot tujega jezika v sodobni komunikaciji, še posebej v sodobnem strokovnem in poslovnem kontekstu.

Osvojiti osnovno strokovno terminologijo na področju vinogradništva in vinarstva v angleškem jeziku.

Osvojiti osnove poslovnega angleškega jezika.

Razvijati zmožnost samostojnega sporazumevanja v angleškem jeziku, tako v splošnih kot tudi v poslovnih situacijah, povezanih s stroko.

Razvijati t.i. komunikacijske zmožnosti (angl. communicative competence).

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Srednješolsko znanje angleščine.

Vsebina

Študent utrjuje in poglablja znanje splošne angleščine, in sicer na vseh jezikovnih ravneh. Temeljito analizira strokovna besedila s področja vinogradništva in vinarstva, poslovnih ved in managementa, ter besedila v zvezi z osnovno strokovno problematiko vinogradništva in vinarstva Evropske unije.
Študent obenem razvija kritično mišljenje, razume principe pisanja znanstvenih besedil in osvoji osnove strokovno-poslovnega angleškega jezika (pisanje poslovnega pisma, sprejem poslovnega partnerja, proces pogajanj, poslovni sestanek, predstavitev, pisanje življenjepisa ipd.). Študent spozna tudi kulturni in socialni kontekst strokovnega in poslovnega komuniciranja v angleškem jeziku.
VAJE
Predavanja in vaje se medsebojno prepletajo, saj so študentje večino časa aktivni udeleženci v procesu učenja, in sicer z namenom, da aktivno obvladajo znanje tujega strokovnega jezika.

Predvideni študijski rezultati

Študent osvoji strokovno terminologijo s področja vinogradništva in vinarstva, osnove poslovnega angleškega jezika in bo sposoben sporazumevanja v angleškem jeziku tako v splošnih kot tudi strokovnih okoliščinah.

Temeljna literatura in viri

• Day, Robert. 1995. Scientific English. Westport: Oryx Press. Katalog E-gradivo
• Swan, M., C. Walker. 2004. How English Works: A Grammar Practice Book. Oxford: Oxford University Press. Katalog
• Yair, Margalit. 2003. Concepts in Wine Technology. Wine Appreciation Guild. Katalog
• Zoecklein, B., Fugelsang K., Gump, B., Nury F. 1995. Wine Analysis and Production. New York: Chapman and Hall. Katalog
• Piccinini, Veronika. 2013. Exercise book for English practice sessions : English for undergraduate students of viticulture and enology. V Novi Gorici: Založba Univerze, 2013. Katalog Založba UNG

Načini ocenjevanja

Aktivno sodelovanje (80-odstotna prisotnost pri predavanjih in vajah). Predstavitev strokovne teme. Pisni izpit. Predavanja/vaje (40/60).

Reference nosilca

Veronika Piccinini je kot profesorica angleškega jezika in lektorica angleškega jezika zaposlena na Univerzi v Novi Gorici.