Podiplomski magistrski študijski program Okolje

Študij je izrazito interdisciplinarno ter raziskovalno usmerjen. Pokriva vsa pomembnejša področja znanosti o okolju, kot so: onesnaževanje vode, zraka in tal, merilne tehnike za ugotavljanje in nadzor onesnaževanja, ravnanje z odpadki in posledice njihovega odlaganja, kemijske, fizikalne, biološke in zdravstvene učinke onesnaževanja ter pravne, ekonomske in upravne vidike varstva okolja.

Študijski program:Podiplomski magistrski študijski program Okolje
Študijsko področje:okolje
Šifra programa:2OK
Stopnja programa:Druga stopnja magistrski
Ime listine:Diploma
Strokovni naslov:magister okoljskih ved / magistrica okoljskih ved
Okrajšava naslova:mag. okolj. ved
Zaključni izpit:ne
Dekan:prof. dr. Griša Močnik

Podiplomski magistrski študijski program Okolje omogoča študij s področja znanosti o okolju. Študij traja štiri semestre in je izrazito interdisciplinarno ter raziskovalno usmerjen. Pokriva vsa pomembnejša področja znanosti o okolju, kot so: onesnaževanje vode, zraka in tal, merilne tehnike za ugotavljanje in nadzor onesnaževanja, ravnanje z odpadki in posledice njihovega odlaganja, kemijske, fizikalne, biološke in zdravstvene učinke onesnaževanja ter pravne, ekonomske in upravne vidike varstva okolja. Uspešno opravljen študij zagotavlja strokovni naslov Magister okoljskih ved oz. Magistrica okoljskih ved. Študij poteka v slovenskem in angleškem jeziku.

Cilj izobraževanja po tem programu je oblikovati diplomanta kot strokovno celovito osebnost, ki je sposobna razumeti in obvladovati zahtevne naravoslovno-tehnične ter organizacijsko-ekonomske probleme v okolju. Od diplomanta zato pričakujemo uspešno proučevanje in povezovanje odnosov med pojavi v okolju, naravnim okoljem in družbo pa tudi tehnologijo, organizacijo in ekonomiko, z namenom zagotavljanja sonaravnega razvoja. Sposoben bo tudi vzpostaviti celovite in tvorne odnose med strokovnjaki iz različnih znanstvenih disciplin, ki morajo nujno sodelovati pri reševanju problemov okolja.

Pri raziskovalnem delu med študijem študenti delajo na konkretnih projektih, povezanih s problematiko okolja, ki lahko obsegajo meritve v okolju, monitoring, presoje vplivov na okolje, uvajanje okolju prijaznih tehnologij, obnovljivih virov energije itd.

Kreditno ovrednotenje programa po Evropskem kreditnem sistemu (ECTS) omogoča študentom vključevanje v druge ovrednotene študijske programe na Univerzi v Novi Gorici ter na drugih visokošolskih zavodih v Sloveniji in v tujini.

Za študij na podiplomskem magistrskem študijskem programu OKOLJE je predvidenih 15 vpisnih mest. Po zaključenem magistrskem študiju imajo kandidati možnost nadaljevanja študija na študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, skladno z vpisnimi pogoji za posamezni program.

Opis programa

Podiplomski magistrski študijski program Okolje omogoča magistrski študij s področja znanosti o okolju. Študij traja štiri semestre in je izrazito interdisciplinarno ter raziskovalno usmerjen. Pokriva vsa pomembnejša področja znanosti o okolju, kot so: onesnaževanje vode, zraka in tal, merilne tehnike za ugotavljanje in nadzor onesnaževanja, ravnanje z odpadki in posledice njihovega odlaganja, kemijske, fizikalne, biološke in zdravstvene učinke onesnaževanja ter pravne, ekonomske in upravne vidike varstva okolja. Študij poteka v slovenskem in angleškem jeziku.

Vpisni pogoji

V podiplomski magistrski študijski program Okolje se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje kriterije: zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 KT ali dodiplomski študijski program, sprejet pred 11.6.2004, s področja naravoslovnih ved, tehniških ved ali biotehnologije. Kandidati, ki so zaključili študijski program, ki ne ustreza kriterijem, naslovijo prošnjo za vpis na študijsko komisijo Fakultete za znanosti o okolju. Glede na usmeritev predhodnega študija lahko študijska komisija določi dodatne študijske obveznosti v obsegu do največ 60 KT. Če komisija določi dodatne študijske obveznosti v obsegu nad 30 KT, jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik. Če je obseg dodatnih študijskih obveznosti do vključno 30 KT, jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v drugi letnik. Obveznosti lahko opravijo na študijskih programih prve stopnje, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Po merilih za prehode lahko v 2. letnik podiplomskega magistrskega študijskega programa Okolje preidejo kandidati, ki so končali dodiplomski študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 240 ETCS in kandidati, ki so končali 4-letni univerzitetni dodiplomski študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in diplomanti specializacije, sprejete pred 11. 6. 2004, s področja naravoslovnih ved, tehniških ved ali biotehnologije.

Kandidati, ki so končali dodiplomski študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 240 ETCS ali 4-letni univerzitetni dodiplomski študijski program, sprejet pred 11.6.2004, ali diplomanti specializacije, sprejete pred 11. 6. 2004, z drugih področij, naslovijo vlogo na študijsko komisijo Fakultete za znanosti o okolju. Kandidati, ki so končali visokošolski strokovni program (»nebolonjski program«) in nadaljevali študij na drugem magistrskem programu s področja naravoslovnih ved, tehniških ved ali biotehnologije ter želijo preiti v 2. letnik programa Okolje II. stopnje, tudi naslovijo vlogo na študijsko komisijo Fakultete za znanosti o okolju glede priznavanja ustreznosti vsebin opravljenih predmetov vsebinam obveznih in izbirnih predmetov v 1. letniku programa Okolje II. stopnje.

Po merilih za prehode lahko v 2. letnik podiplomskega magistrskega študijskega programa Okolje preidejo študenti študijskih programov 2. stopnje s katerihkoli področij, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa. Komisija za študijske zadeve študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

Temeljni cilji študija

Cilj izobraževanja po tem programu je oblikovati diplomanta kot strokovno celovito osebnost, ki je sposobna razumeti in obvladovati zahtevne naravoslovno-tehnične ter organizacijsko-ekonomske probleme v okolju. Od diplomanta zato pričakujemo uspešno proučevanje in povezovanje odnosov med pojavi v okolju, naravnim okoljem in družbo pa tudi tehnologijo, organizacijo in ekonomiko, z namenom zagotavljanja sonaravnega razvoja. Sposoben bo tudi vzpostaviti celovite in tvorne odnose med strokovnjaki z različnih znanstvenih disciplin, ki morajo nujno sodelovati pri reševanju problemov okolja.

Možnosti nadaljevanja študija

Po zaključenem magistrskem študiju imajo kandidati možnost nadaljevanja študija na študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, skladno z vpisnimi pogoji za posamezni program.

Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

Preverjanje znanja je določeno v naprej. Pri vsakem predmetu so vsaj trije izpitni roki v tekočem študijskem letu. Termini se določijo v enem tednu po začetku predavanj pri določenem predmetu. Način ocenjevanja študentovega znanja je odvisen od vsebine in načina izvedbe posameznega predmeta. Lahko se ocenjuje izdelke, kot so seminarske naloge in projekti, pri čemer se daje poleg pisnega izdelka poudarek tudi študentovi ustni predstavitvi pred učiteljem in študenti. S tem se spodbuja čim bolj aktiven pristop, ustvarjalnost, razvijanje veščine nastopanja in argumentiranega razpravljanja. Pridobljeno znanje se preverja s pisnimi in/ali ustnimi izpiti, lahko pa tudi s kolokviji kot sprotno obliko preverjanja znanja.

1. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Analizne metode v okolju 300 10
Izbirni predmet 180 6
Samostojni projekt I 120 4
Transport in pretvorba onesnažil v okolju 240 8
Usmeritveni izbirni predmeti 960 32
Izbirni predmeti Ure ECTS
Biomonitoring 180 6
Geografski informacijski sistem 180 6
Geokemija 180 6
Koloidna kemija v okolju 180 6
Krasoslovje v razvojnih izzivih 180 6
Kroženje elementov v sledovih v okolju 180 6
Materiali in okolje 180 6
Metode biostatistične analize 180 6
Neionizirna sevanja in zdravstvena tveganja 180 6
Obdelava ekoloških podatkov z metodami strojnega učenja 180 6
Oceanografija in varovanje priobalnega morja 180 6
Plitvi podzemeljski habitati: Ekologija, evolucija in naravovarstvo 58 6
Postopki optimizacije v varstvu okolja 180 6
Radiacijska biologija in biofizika 180 6
Radioekologija 180 6
Rak in okolje 180 6
Računalniški nadzor in simulacija procesov 180 6
Zaznavanje onesnaženosti na daljavo 180 6
Usmeritveni predmeti Ure ECTS
Epidemiologija okolja 240 8
Ocenjevanje vplivov na okolje 240 8
Sistemska ekologija 240 8
Strategije in tehnologije za ravnanje z odpadki 240 8
Strategije in tehnologije za zmanjševanje onesnaženja ozračja 240 8
Strategije in tehnologije za zmanjševanje onesnaženja vode 240 8

2. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Družbeni in pravni vidiki okolja 180 6
Izbirni predmeti 540 18
Magistrsko delo 600 20
Mehke veščine za poklicni razvoj 180 6
Samostojni projekt II 300 10
Izbirni predmeti Ure ECTS
Biomonitoring 180 6
Geografski informacijski sistem 180 6
Geokemija 180 6
Koloidna kemija v okolju 180 6
Krasoslovje v razvojnih izzivih 180 6
Kroženje elementov v sledovih v okolju 180 6
Materiali in okolje 180 6
Metode biostatistične analize 180 6
Napredne metode meritev aerosolov in-situ 180 6
Neionizirna sevanja in zdravstvena tveganja 180 6
Obdelava ekoloških podatkov z metodami strojnega učenja 180 6
Oceanografija in varovanje priobalnega morja 180 6
Plitvi podzemeljski habitati: Ekologija, evolucija in naravovarstvo 58 6
Postopki optimizacije v varstvu okolja 180 6
Radiacijska biologija in biofizika 180 6
Radioekologija 180 6
Rak in okolje 180 6
Računalniški nadzor in simulacija procesov 180 6
Zaznavanje onesnaženosti na daljavo 180 6