Uvod v sodobne tehnološke sisteme

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je naučiti študente osnov sodobnih, hitrorazvijajočih in inovativnih tehnoloških sistemov. Učni načrt zajema sistematični pristop k strukturiranemu definiranju trajnostnega sistema in robustni opredelitvi učinkov trajnostnega razvoja ter njegovih multiplikativnih učinkov. Moderni tehnološki sistemi so umeščeni v okvir trajnostnega razvoja, kjer študenti pridobijo razumevanje tako pozitivnih kot negativnih vplivov posameznih tehnologij na ekonomski, okoljski in socialni vidik razvoja.
Študenti pridobijo naslednje kompetence:
• Osnovno razumevanje sodobnih tehnologij, njihovih principov in uporabljenih metodologij, kar prispeva k osnovni splošni in partikularni razgledanosti profila magistranta;
• Razumevanje koncepta trajnosti in trajnostnega razvoja s poudarkom na vlogi sodobnih tehnoloških procesov.
Temeljni cilj predmeta je usposobiti študente za razumevanje ocenjevanja trajnostnega stanja in potenciala posameznih sodobnih tehnologij in tehnike na splošno.

Vsebina

 1. Uvod v predmet
  • Cilji in namen predmeta
  • Predstavitev učnega programa
  • Predstavitev učnih pripomočkov, virov in načina dela
  • Predstavitev obveznosti študentov
  • Napotki in sugestije za študij
 2. Trajnost in trajnostni razvoj
  • Koncept trajnosti
  • Biokapaciteta in ekološki odtis
  • Koncept trajnostnega razvoja
  • 4 zakoni ekologije in eko-industrijska načela
  • Lokalna samooskrba
 3. Trajnostni razvoj lokalnih skupnosti
  • Regionalna politika
  • Decentralizirana transformacija energije
  • Teritorialni metabolizem
  • Endogeni viri
 4. Krožno gospodarstvo
  • Koncept krožnega gospodarstva
  • Implementacija in primeri iz prakse
 5. Informacijska tehnologija
  • Lastnosti in naloge informacijske tehnologije
  • Komponente informacijskega sistema
  • Pregled strojne opreme
  • Spletne tehnologije in aplikacije
  • Umetna inteligenca
 6. Sodobna masovna proizvodnja
  • Tehnologija strojev in robotov
  • Industrijska in vojaška raba
  • Hitro izdelovanje prototipov
  • Kompoziti
  • Procesne tehnologije
 7. Biotehnologija
  • Razvoj in osnove sodobne biotehnologije
  • Genetika
  • Biotehnološki produkti
  • Farmakološka genetika
  • DNK analiza
  • Bioremediacija
 8. Nanotehnologija
  • Razvoj in stanje na področju nanotehnologije
  • Diamant in nanocevke
  • Produkti in uporaba produktov nanotehnologije
 9. Vesoljske in komunikacijske tehnologije
  • Daljinsko zaznavanje
  • Brezžične tehnologije in protokoli
  • AD in DA pretvorba
  • GPS
  • Telefonija
 10. Okoljske tehnologije
  • Transformacija obnovljivih virov v energijo
  • Potencial lesne biomase in odpadkov
  • Plazmatsko sežiganje
  • Proces uplinjanja
  • Proces depolimerizacije
 11. Študijska ekskurzija
  • Obisk v izbranem podjetju, ki uporablja sodobne tehnologije

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo po opravljenem predmetu osvojili sistematično znanje in celovito razumevanje razlike med trajnostjo in trajnostnim razvojem, ter vlogo sodobnih tehnologij pri tem. Razumeli bodo koncept trajnostnega razvoja in pomembnost harmonizacije okoljskega, ekonomskega in socialnega vidika razvoja. Na osnovnem nivoju bodo seznanjeni z aktualnim stanjem na področju najpomembnejših sodobnih tehnologij (bio-, nano-, okoljskih, informacijske,…), ki močno vplivajo oz. bodo predvidoma vplivali na razvoj človeške družbe, kakovosti bivanja in geo-politične razmere na našem planetu.

Temeljna literatura in viri

 • GJERKEŠ, Henrik. Uvod v sodobne tehnološke sisteme : zapiski predavanj : verzija 1.1. Nova Gorica: [H. Gjerkeš], 2009. 1 optični disk (CD-ROM). Katalog vsakoletne posodobitve na https://mitv.ung.si/
 • GJERKEŠ, Henrik. Koncept krožnega gospodarstva, gradbeništvo in primer občine Kočevje. V: VOLFAND, Jože (ur.), et al. Prehod v trajnostno gradnjo in življenjski cikel stavbe : priročnik za krožno gospodarstvo. Celje: Fit media, 2020. Str. 56-61, ilustr. ISBN 978-961-6283-60-1. E-gradivo
 • ŠIJANEC-ZAVRL, Marjana, TOMŠIČ, Miha, GJERKEŠ, Henrik, POTOČAR, Erik. Implementation of the EPBD in Slovenia : status in 2020. [Brussels: European Union, 2021]. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (27 str.)), ilustr. E-gradivo
 • https://interestingengineering.com/
 • D. Mulhall, Our molecular future: How Nanotechnology, Robotics, Genetics, and Artificial Intelligence will Transform our World, Prometheus Books, Amherst, New York, 2002. Katalog E-gradivo
 • K.E. Drexler, The Engines of Creation: The Comming Era of Nanotechnology, Anchor Books, Doubleday, 1986. Katalog E-gradivo
 • Mobasser, Shariat & Firoozi, Ali. (2016). Review of Nanotechnology Applications in Science and Engineering. Journal of Civil Engineering and Urbanism. 6. 84-93. E-gradivo
 • William McDonough and Michael Braungart (2013). The Upcycle: Beyond Sustainability - Designing for Abundance. North Point Press. Katalog
 • BIO 2005-2006-Giude to Biotechnology, Biotechnology Industry Organisation. E-gradivo

Načini ocenjevanja

• Seminarska naloga z ustno predstavitvijo in diskusijo; poročilo z znanstvenega večera; proaktivnost. • Pisni izpit. 30/70

Reference nosilca

Pridr. prof. dr. Henrik Gjerkeš, rang izreden profesor, hab. področje strojništvo

Biografija: Henrik Gjerkeš je diplomiral na Tehniški fakulteti Univerze v Mariboru. Magistriral in leta 1999 doktoriral je na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, kjer je bil zaposlen kot raziskovalec in asistent do leta 2006, ko se je kot znanstveni sodelavec in univerzitetni profesor – docent zaposlil na Poslovno-tehniški fakulteti in Fakulteti za aplikativno naravoslovje Univerze v Novi Gorici. Znanstveno-raziskovalno delo dopolnjuje s sodelovanjem pri domačih in mednarodnih projektnih aktivnostih s področja trajnostnega razvoja in inovativnih sistemov za rabo obnovljivih virov energije, v sodelovanju z gospodarstvom, lokalnimi in regionalnimi skupnostmi, nevladnimi organizacijami in/ali vladnimi službami. Od leta 2009 do 2011 je bil minister v vladi Republike Slovenije, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Od leta 2011 je zaposlen na Univerzi v Novi Gorici in na Gradbenem inštitutu ZRMK v Ljubljani.
Vloga: Henrik Gjerkeš je nosilec predmeta Uvod v sodobne tehnološke sisteme na Poslovno-tehniški fakulteti in predmeta Postopki optimatizacije v varstvu okolja na Fakulteti za znanosti o okolju. Je mentor številnim diplomantom in član komisije za študijske zadeve na Poslovno-tehniški fakulteti.
Področja dela in raziskovanja: prenos toplote, procesna tehnika, trajnostni razvoj, obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije, okoljske tehnologije, merilne tehnike, sodobni tehnološki sistemi, regionalni razvoj, evropska kohezijska politika.

Izbrane objave

GJERKEŠ, Henrik, MALENŠEK, Jože, SITAR, Anže, GOLOBIČ, Iztok. Product identification in industrial batch fermentation using a variable forgetting factor. Control eng. pract.. [Print ed.], Oct. 2011, vol. 19, iss. 10, str. 1208-1215, doi:10.1016/j.conengprac.2011.06.011. [COBISS.SI-ID 11995931]
GOLOBIČ, Iztok, PETKOVŠEK, Jure, GJERKEŠ, Henrik, KENNING, D.B.R. Horizontal chain coalescence of bubbles in saturated pool boiling on a thin foil. Int. j. heat mass transfer. [Print ed.], Dec. 2011, vol. 54, iss. 25/26, str. 5517-5526, doi: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2011.07.039. [COBISS.SI-ID 11996187]
GJERKEŠ, Henrik. Harmonizacija ekologije, ekonomije in sociale na energetski način. Didakta, feb. 2013, letn. 22, št. 160, str. 14-16. [COBISS.SI-ID 2677755]
GJERKEŠ, Henrik. Energetska tranzicija lokalnih skupnosti. EGES, Energ. gospod. ekol. Slov., 2012, leto 16, [št.] 3, str. 12-15. [COBISS.SI-ID 2533115]
ŠIJANEC-ZAVRL, Marjana, SKUBIC, Marta, RAKUŠČEK, Andraž, GJERKEŠ, Henrik, POTOČAR, Erik. Practical implementation of cost-optimal regulation for establishing national minimum requirements of Slovenia. V: World Sustainable Energy Days, Wels, 29 February - 2 March , 2012. Proceedings. Wels: [O. Ö. Energiesparverband, Linz], 2012, [13] str. [COBISS.SI-ID 518627097]
GJERKEŠ, Henrik, PAPLER, Drago, ŠIJANEC-ZAVRL, Marjana. Sustainable development of power generation in Slovenia. V: GOLOBIČ, Iztok (ur.), CIMERMAN, Franc (ur.). Development and implementation of enhanced technologies 2011 : proceedings of the 3rd AMES International Conference, Ljubljana, Slovenia, November 29th-30th, 2011. 1st ed. Ljubljana: Association of Mechanical Engineers of Slovenia - AMES, 2011, str. 51-58. [COBISS.SI-ID 2052603]
ŠIJANEC-ZAVRL, Marjana, PAPLER, Drago, TOMŠIČ, Miha, GJERKEŠ, Henrik. Building sustainability for nearly zero energy buildings. V: GOLOBIČ, Iztok (ur.), CIMERMAN, Franc (ur.). Development and implementation of enhanced technologies 2011 : proceedings of the 3rd AMES International Conference, Ljubljana, Slovenia, November 29th-30th, 2011. 1st ed. Ljubljana: Association of Mechanical Engineers of Slovenia - AMES, 2011, str. 43-50. [COBISS.SI-ID 2052347]
GJERKEŠ, Henrik. Energy perspective of Slovenia in the light of the new National energy plan. V: Dal burden sharing al piano energetico regionale : convegno internazionale, Udine, 27 gennaio 2012. Gorizia: CETA, 2012, 16 prosojnic. http://www.ceta.ts.it/Joomla/index.php?option=com_docman&task=doc_download& gid=199&lang=it. [COBISS.SI-ID 2150395]
ŠIJANEC-ZAVRL, Marjana, GJERKEŠ, Henrik. Sustainable energy networks : a hub for nearly zero energy buildings : presented at 3rd International Exergy, Life Cycle Assessment, and Sustainability Workshop & Symposium (ELCAS-3), 07-09 July, 2013, Nisyros, Greece. Nisyros: ELCAS-3, 9. jul. 2013. [COBISS.SI-ID 2911483]
Energetska učinkovitost in energetska izkaznica stavb. ŠIJANEC-ZAVRL, Marjana, BUTALA, Vincenc, GALONJA, Saša, KAPLAR, Jože, KUNIČ, Roman, MEDVED, Sašo, POTOČAR, Erik, PRAZNIK, Miha, PREK, Matjaž, SELAN, Boris, TOMŠIČ, Miha, ZUPAN, Matjaž, KOPORČIČ, Darko, PRAVIČEK, Maja, GRABNER, Sabina, GROŠETA, Robert, GJERKEŠ, Henrik. Maribor: Forum Media, 2010-2013. ISSN 1855-9670. [COBISS.SI-ID 252656384]