Magistrski študijski program Gospodarski inženiring

Biti gospodarski inženir pomeni biti na stičišču tehnologije in podjetništva. Pomeni slediti hitremu tehnološkemu razvoju in s svojimi ekonomskimi in organizacijskimi znanji prenašati novosti v prakso, tako da podjetje posluje še bolj uspešno.

Študijski program:Magistrski študijski program Gospodarski inženiring
Študijsko področje:proizvodne tehnologije, poslovne in upravne vede
Šifra programa:2GI01
Stopnja programa:Druga stopnja magistrski
Ime listine:magistrska diploma
Strokovni naslov:magister gospodarski inženir/magistrica gospodarska inženirka
Okrajšava naslova:mag.gosp.inž.
Zaključni izpit:ne
Dekan:prof. dr. Imre Cikajlo
Direktorica programa:prof. dr. Aneta Ivanovska
ECTS koordinator:prof. dr. Iztok Arčon

Glede na močno aktualnost področja gospodarskega inženiringa v Evropi in svetu smo visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring nadgradili s študijskim programom druge stopnje, s katerim tvorita vsebinsko celoto. Zelo primeren pa je tudi za diplomante različnih tehniških študijev, ki želijo razširiti svoj strokovni profil.

Na fakulteti izvajamo individualno svetovanje in usmerjanje v zvezi s študijem v vseh ključnih fazah – pred vpisom, ob izbiri predmetov, pa tudi ob iskanju zaposlitve.

Opis programa

Program študija je interdisciplinaren in raziskovalno usmerjen.Povezuje področja ekonomskih in organizacijskih ved, sodobnih tehnologij, informacijskih znanosti in znanosti o okolju.

Program obsega obvezne predmete, obvezne izbirne predmete, izbirne predmete, skupinski in individualni projekt ter magistrsko nalogo.

Študent v času študija opravi pet obveznih predmetov. Ti podajo znanje za poglobljeno razumevanje na področjih, bistvenih za interdisciplinarni profil strokovnjaka gospodarskega inženiringa: sodobne tehnologije s poudarkom na informacijskih tehnologijah, ekonomika in strateški management. Obvezni sestavini programa sta tudi Projekt 1 (skupinski) in Projekt 2 (individualni raziskovalni). Študent izbere dva izmed obveznih izbirnih predmetov (po 9 ECTS točk), ki omogočajo študentu, da poglobi znanje na izbranih področjih. Svoj profil še bolj specifično oblikuje z izborom štirih izmed ostalih izbirnih predmetov (po 6 ECTS točk). Predmetnik predvideva, da študent v 1. in 2. letniku izbere en obvezen izbirni predmet in dva splošno izbirna predmeta.

Večina predmetov vključuje tudi praktične vaje ali seminarje.

Predmetnik študijskega programa

Vpisni pogoji

V prvi letnik druge stopnje študijskega programa Gospodarski inženiring se lahko vpiše, kdor je končal študijski program prve stopnje s področja tehnike, gospodarskega inženiringa, naravoslovja, ekonomije ali organizacije v obsegu vsaj 180 KT.

Vpiše se lahko tudi, kdor je končal katerikoli akreditirani visokošolski strokovni program (nebolonjski) s področja tehnike, gospodarskega inženiringa, naravoslovja, ekonomije ali organizacije v obsegu vsaj 180 KT.

Diplomanti študijskih programov prve stopnje (180 ECTS) ali katerikoli dodiplomskih študijskih programov, sprejetih pred 11.6.2004, v obsegu najmanj 180 ECTS z drugih področij naslovijo vloge na študijsko komisijo Poslovno-tehniške fakultete, ki lahko določi dodatne študijske obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v magistrski študijski program. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja izmed učnih vsebin študijskega programa Gospodarskega inženiringa prve stopnje, in obsegajo do 60 ECTS. Kandidati jih lahko opravijo na študijskih programih prve stopnje, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Po merilih za prehode se lahko v 2. letnik vpišejo kandidati, ki so končali štiriletni dodiplomski študijski program s področja gospodarskega inženiringa, tehnike, naravoslovja, ekonomije ali organizacije, sprejet pred 11. 6. 2004, v obsegu najmanj 240 ECTS ali specializacijo iz gospodarskemu inženiringu sorodnega področja, sprejeto pred 11. 6. 2004, po končanem visokošolskem strokovnem programu. Kandidati naslovijo vlogo na komisijo za študijske zadeve, ki jim lahko prizna do 60 ECTS točk in glede na smer predhodnega študija lahko določi dodatne študijske obveznosti, ki jih morajo izpolniti tekom študija.

Po merilih za prehode se lahko v 2. letnik vpišejo študenti študijskih programov druge stopnje s katerihkoli področij, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki jim komisija za študijske zadeve prizna opravljene obveznosti v obsegu vsaj 47 ECTS točk.

Vse vloge za vpis po merilih za prehode se obravnava individualno, pri čemer se določi obvezne študijske vsebine, ki jih mora študent opraviti za dokončanje študija.

Tujci z zaključenim enakovrednim izobraževanjem v tujini se vpisujejo pod enakimi pogoji.

V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in izbere glede na uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena opravljeih izpitov 60% in ocena diplomskega dela pa 40%).

Temeljni cilji študija

Profil strokovnjaka, ki konča ta študij, je izrazito multidisciplinarnega in interdisciplinarnega značaja. Namenjen je tistim delovnim mestom, ki ne zahtevajo ozkega in izrazito specifičnega tehničnega znanja, pač pa široko tehnično razgledanost, dopolnjeno z znanji ekonomskih in organizacijskih ved. Zato so to strokovnjaki, ki so namenjeni integraciji različnih bolj ali manj ozko specializiranih delovnih skupin ali posameznikov v delujočo celoto, kar je sposobnost, ki se pričakuje od vodij projektov, delovnih skupin in proizvodnje. Kadar taki strokovnjaki niso v vlogi vodje skupin, pa delujejo kot povezovalni dejavnik med strokovnjaki različnih strok ter skrbijo za učinkovito prepoznavanje in reševanje problemov v različnih tudi zahtevnejših delovnih okoljih.

Možnosti nadaljevanja študija

Po zaključenem magistrskem študiju imajo kandidati možnost nadaljevanja študija na študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, skladno z vpisnimi pogoji za posamezni program.

Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja pri posameznih predmetih so naslednje: pisni izpiti, ustni izpiti, kolokviji in seminarske naloge. Pri projektih je ob pisnem izdelku zahtevana tudi javna predstavitev rezultatov. Študent zaključi študij z zagovorom magistrske naloge pred tričlansko komisijo.

Magistrsko delo

Poseben poudarek je na magistrskem delu, ki je samostojno strokovno delo, s katerim diplomant dokaže, da sistematično uporablja pridobljena znanja za reševanje zahtevnih nalog s področja gospodarskega inženiringa. V magistrskem delu študent razišče in reši konkretno nalogo, temo magistrskega dela pa na pisno podan predlog predhodno odobri senat fakultete. Ta določi mentorja in komisijo. Kandidat po izdelani magistrski nalogi delo javno zagovarja pred komisijo. Natančen postopek je predviden s predpisom o magistriranju.

1. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Ekonomika za inženirje 300 12
Izbrana poglavja iz uporabne matematike 150 6
Projekt 1 225 9
Uvod v sodobne tehnološke sisteme 300 12
Splošno izbirni predmeti Ure ECTS
Industrijsko oblikovanje 135 6
Internet stvari 150 6
Odkrivanje zakonitosti v podatkih 150 6
Poslovna angleščina 150 6
Proizvodni informacijski sistemi 150 6
Razvoj inovativnih izdelkov in storitev 150 6
Sodobni materiali 150 6
Umetna inteligenca za analizo podatkov 150 6
Upravljanje znanja 150 6
Obvezno izbirni Ure ECTS
Avtomatsko vodenje sistemov 225 9
Informacijski sistemi in odprta koda 225 9
Metode in sistemi za podporo odločanja 225 9
Optimiranje virov in procesov 225 9
Robotika 225 9
Sodobne merilne tehnike 225 9

2. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Izbrana poglavja iz informacijskih tehnologij 225 9
Magistrsko delo - 15
Projekt 2 - individualno raziskovalno delo (n) 150 6
Strateško vodenje podjetja 225 9
Splošno izbirni predmeti Ure ECTS
Industrijsko oblikovanje 135 6
Internet stvari 150 6
Odkrivanje zakonitosti v podatkih 150 6
Poslovna angleščina 150 6
Proizvodni informacijski sistemi 150 6
Razvoj inovativnih izdelkov in storitev 150 6
Sodobni materiali 150 6
Umetna inteligenca za analizo podatkov 150 6
Upravljanje znanja 150 6
Obvezno izbirni Ure ECTS
Avtomatsko vodenje sistemov 225 9
Informacijski sistemi in odprta koda 225 9
Metode in sistemi za podporo odločanja 225 9
Optimiranje virov in procesov 225 9
Robotika 225 9
Sodobne merilne tehnike 225 9