Projekt 1

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je usposobiti študente za interdisciplinarno skupinsko projektno delo ter jim omogočiti, da v praksi preizkusijo in nadgradijo znanje in veščine za reševanje problemov s področja gospodarskega inženiringa.

Študenti bodo pridobili naslednje kompetence:

 • sposobnost iskanja in razumevanja relevantnih primerov dobrih praks na izbranem področju in njihovo kritično ovrednotenje s stališča uporabnosti za dani kontekst projektne naloge,

 • sposobnost pridobivanja manjkajočih informacij in specifičnega strokovnega znanja na področju gospodardskega inženiringa, povezanim s konkretnim kontekstom projektne naloge,

-sposobnost skupinskega reševanja realnih interdisciplinarnih problemov,

 • sposobnost pisno in ustno predstaviti svoj projekt ter razpravljati o projektu in z njim povezanih temah s strokovno in drugo zainteresirano javnostjo.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Od študentov se pričakuje znanje, pridobljeno pri predmetih Uvod v sodobne tehnologije in Ekonomika za inženirje ter pripravljenost na skupinsko delo.

Vsebina

V okviru predmeta bodo študenti reševali konkreten problem s področja gospodarskega inženiringa, ob katerem bodo skozi praktično delo spoznavali principe projektnega vodenja in skupinskega projektnega dela. Problem bo dovolj zapleten, da bo zahteval interdisciplinarni pristop in timsko delo. Projektna naloga bo vsa-ko leto nova in bo skrbno izbrana na podlagi realnih problemov iz konkretnih okolij (podjetij, organizacij, lokalnih skupnosti). Zahtevala bo konkretne rešitve s praktično vrednostjo.

Študijski proces pri predmetu bo potekal skozi naslednje faze:

 1. Uvod
  - Predstavitev ciljev predmeta
  - Navodila za projektno delo

 2. Vzpostavitev projekta
  - Predstavitev projektne naloge
  - Organizacija projektnega tima

 3. Podrobnejši načrt projektnega dela
  - Koordiniranje projekta in način dela
  - Razdelitev dela
  - Določitev faz projekta
  - Časovnica
  - Diskusija in svetovanje

 4. Skupinsko delo
  - Reševanje zastavljenega problema za projektno nalogo in koordinacija
  - Redna (online) srečanja s pregledom vmesnih rezultatov po fazah
  - Diskusija in svetovanje

 5. Zaključno poročilo
  - Priprava pisnega poročila
  - Priprava na javno predstavitev
  - Svetovanje
  - Javna predstavitev

 6. Zaključna analiza projekta
  - Kritična ocena rezultatov projekta
  - Ocena poteka projekta
  - Povzetek izkušenj – kaj smo se naučili

Predvideni študijski rezultati

Tekom predmeta bodo študenti pridobili

• poznavanje temeljnih načel projektnega vodenja in znanje o tem, kako delovati kot odgovoren član ekipe,

• veščine, kako pridobiti dodatno potrebno znanje in informacije za reševanje specifičnega zahtevnega problema s področja gospodarskega inženiringa, vezanega na projektno nalogo,

• poznavanje skupinske dinamike v projektni skupini;

• sposobnost učinkovitega in asertivnega komuniciranja o odprtih vprašanjih;

• sposobnost kritičnega ocenjevanja svojega osebnega prispevka k rezultatom ekipe.

Temeljna literatura in viri

Za pripravo na projektno delo:

R. Newton: The Theory and Practice of Project Management: Creating Value Thorugh Change. Palgrave Macmillan, 2009. ISBN 978‐0‐230‐53667‐8

Glede na naravo predmeta literatura sicer ni predpisana vnaprej. Določijo jo mentorji vsako leto sproti za vsako od skupin študentov glede na vsebino izbranih projektov. Dodatne vire kot del učnega procesa ob pomoči mentorjev poiščejo študenti sami.

Načini ocenjevanja

Ocenjevanje je opisno, z ocenami »opravljeno« ali »ni opravljeno«. Upošteva se sprotno spremljanje razvoja projekta in njegovih rezultatov, vključno s projektnim komuniciranjem in upravljanjem skupinske dinamike, z elementi vrstniške evalvacije in samoevalvacij, vmesne predstavitve, pisno poročilo in zaključna predstavitev rezultatov projekta z diskusijo. 100%

Reference nosilca

Prof. Dr. Aneta Ivanovska (prej Trajanov), izredna profesorica za področje računalništva in informatike na Univerzi v novi Gorici in direktorica študijskega programa Gospodarski inženiring 2. stopnje, je strokovnjakinja na področju umetne inteligence. Doktorirala je na področju strojnega učenja leta 2010 na Mednarodni Podiplomski Šoli Jožefa Stefana. Od leta 2005 do 2022 je delala je kot raziskovalka na Odseku za Tehnologije Znanja na Inštitutu Jožef Stefan. Podoktorski študij je opravila na Inštitutu Ruđer Bošković v Zagrebu v letu 2015-2016. Njena glavna raziskovana področja so strojno učenje in odkrivanje znanja iz okolijskih podatkov, sistemi za podporo pri odločanju, induktivno logično programiranje in odkrivanje enačb. Delala je na številnih Evropskih in nacionalnih projektov na področju agro-ekologije, kjer je uporabljala različne metode strojnega učenja za analizo (agro)ekoloških podatkov.
Od novembra 2022 dela kot vodja oddelka za umetno inteligenco v podjetju MarineXchange, ki se ukvarja z razvojem programske opreme v potniški križarkarski industriji.

Izbrane objave

 1. SANDÉN, Taru, WAWRA, Anna, BERTHOLD, Helene, MILOCZKI, Julia, SCHWEINZER, Agnes, GSCHMEIDLER, Brigitte, SPIEGEL, Heide, DEBELJAK, Marko, TRAJANOV, Aneta. TeaTime4Schools : using data mining techniques to model litter decomposition in austrian urban school soils. Frontiers in ecology and evolution. 2021, vol. 9, str. 703794-1-703794-9, ilustr. ISSN 2296-701X. DOI: 10.3389/fevo.2021.703794. [COBISS.SI-ID 68232707]
 2. IANNETTA, Pietro, DEBELJAK, Marko, TRAJANOV, Aneta, et al. A multifunctional solution for wicked problems : value-chain wide facilitation of legumes cultivated at bioregional scales is necessary to address the climate-biodiversity-nutrition nexus. Frontiers in sustainable food systems. 2021, vol. 5, str. 692137-1-692137-8. ISSN 2571-581X. DOI: 10.3389/fsufs.2021.692137. [COBISS.SI-ID 72049155]
 3. WALL, David P., DELGADO, Antonio, O'SULLIVAN, Lilian, CREAMER, Rachel, TRAJANOV, Aneta, KUZMANOVSKI, Vladimir, HENRICKSEN, Christian B., DEBELJAK, Marko. A decision support model for assessing the water regulation and purification potential of agricultural soils across Europe. Frontiers in sustainable food systems. 2020, vol. 4, str. 115-1-115-11. ISSN 2571-581X. DOI: 10.3389/fsufs.2020.00115. [COBISS.SI-ID 21854979]
 4. SANDÉN, Taru, TRAJANOV, Aneta, SPIEGEL, Heide, KUZMANOVSKI, Vladimir, SABY, Nicolas, PICAUD, Calypso, HENRIKSEN, Christian B. H., DEBELJAK, Marko. Development of an agricultural primary productivity decision support model : a case study in France. Frontiers in environmental science. 2019, vol. 7, str. 58-1-58-13. ISSN 2296-665X. DOI: 10.3389/fenvs.2019.00058. [COBISS.SI-ID 32342311],
 5. LEEUWEN, Jeroen P. van, DEBELJAK, Marko, KUZMANOVSKI, Vladimir, TRAJANOV, Aneta, et al. Modeling of soil functions for assessing soil quality : soil biodiversity and habitat provisioning. Frontiers in environmental science. 2019, vol. 7, str. 113-1-113-13. ISSN 2296-665X. DOI: 10.3389/fenvs.2019.00113. [COBISS.SI-ID 32581927]
 6. DEBELJAK, Marko, TRAJANOV, Aneta, KUZMANOVSKI, Vladimir, et al. A field-scale decision support system for assessment and management of soil functions. Frontiers in environmental science. 2019, vol. 7, str. 115-115-14. ISSN 2296-665X. DOI: 10.3389/fenvs.2019.00115. [COBISS.SI-ID 32549671]
 7. VAN DE BROEK, Marijn, KUZMANOVSKI, Vladimir, TRAJANOV, Aneta, DEBELJAK, Marko, et al. Assessing the climate regulation potential of agricultural soils using a decision support tool adapted to stakeholders' needs and possibilities. Frontiers in environmental science. 2019, vol. 7, str. 131-1-131-17. ISSN 2296-665X. DOI: 10.3389/fenvs.2019.00131. [COBISS.SI-ID 32644391]
 8. TRAJANOV, Aneta, SPIEGEL, Heide, DEBELJAK, Marko, SANDÉN, Taru. Using data mining techniques to model primary productivity from international long-term ecological research (ILTER) agricultural experiments in Austria. Regional environmental change. 2019, vol. 19, no. 3, str. 325-337. ISSN 1436-3798. DOI: 10.1007/s10113-018-1361-3. [COBISS.SI-ID 31437607]
 9. BAMPA, Francesca, TRAJANOV, Aneta, DEBELJAK, Marko, et al. Harvesting European knowledge on soil functions and land management using multi%criteria decision analysis. Soil use and management. 2019, vol. 35, no. 6, spec. iss., str. 6-20. ISSN 0266-0032. DOI: 10.1111/sum.12506. [COBISS.SI-ID 32292903]
 10. TRAJANOV, Aneta, KUZMANOVSKI, Vladimir, RÉAL, Benoît, MARKS PERREAU, Jonathan, DŽEROSKI, Sašo, DEBELJAK, Marko. Modeling the risk of water pollution by pesticides from imbalanced data. Environmental science and pollution research international. [Print ed.]. 2018, vol. 25, no. 19, str. 18781-18792. ISSN 0944-1344. DOI: 10.1007/s11356-018-2099-7. [COBISS.SI-ID 31356967]