Upravljanje znanja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je predstaviti osnovne koncepte, metode in tehnike upravljanja znanja in študenta usposobiti za reševanje konkretnih problemov upravljanja znanja v poslovnem okolju.

Študenti pridobijo naslednje kompetence:

 • poznavanje osnovnih principov upravljanja znanja in njihovega pomena v poslovnem okolju,
 • razumevanje pomena in povezave med tehnološkimi in netehnološkimi vidiki upravljanja znanja,
 • razumevanje aktivnosti upravljanja znanja in možnosti za njihovo uporabo v konkretnih situacijah,
 • sposobnost pregleda stanja upravljanja znanja v konkretnem okolju, sposobnost identifikacije problemov in predlaganja izboljšav,
 • sposobnost uporabe programskih orodij s področja tehnologij znanja,
 • priprava in razumevanje študij primerov,
 • sposobnost avtonomne presoje pri strokovnem delu,
 • aktivno sodelovanje v diskusiji, predstavljanje in zagovarjanje mnenja, upoštevanje drugih stališč.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno osvajanje snovi ni potrebno predhodno znanje.

Vsebina

 1. Uvod v upravljanje znanja

 2. Tehnologije znanja
  • Upravljanje z vsebino in informacijami (metamodeli, semantične mreže, onologije, formalizmi za predstavitev znanja)
  • Prenos znanja in informacij
  • Zajemanje znanja
  • Analiza podatkov za upravljanje znanja
  • Infrastruktura za podporo upravljanju z znanjem
  • Primeri uporabe

 3. Upravljanje znanja in poslovno okolje
  • Poslovni procesi in upravljanje znanja
  • Primer: Upravljanje odnosov s strankami (CRM – customer relationship management)
  • Primer: Razvoj izdelkov
  • Virtualna podjetja in mrežne organizacije
  • Aktivnosti upravljanja znanja
  • Študije primerov

 4. Netehnični vidiki upravljanja znanja
  • Učeče se organizacije (organizacijski spomin, organizacijsko učenje, organizacijska kultura)
  • Intelektualni kapital in varovanje intelektualne lastnine
  • Upravljanje znanja v multikulturnem okolju

Predvideni študijski rezultati

− razumevanje problematike zajemanja, transformacij in prenosa znanja,
− obvladovanje izbranih metod in tehnik za podporo aktivnostim upravljanja znanja,
− sposobnost za prepoznavanje in reševanje konkretnih problemov upravljanja znanja v poslovnem okolju.

Temeljna literatura in viri

• T. H. Davenport, L. Prusak: Working knowledge. Harvard Business School Press, 2000. Katalog E-gradivo
• C. De Brun, NHS National Library for Health: ABC of Knowledge Management, 2005. E-gradivo
• Y. Malhorta: Knowledge Management and Virtual organizations. Idea Group Publishing, 2000. Katalog E-gradivo
• Chapter 11: Knowledge Management from the book E. Turban, J.E. Aronson, T. Liang, R. Sharda: Decision Support and Business Intelligence, eighth edition, Prentice Hall, 2011. Katalog E-gradivo
• J. McKenzie, C. Van Winkelen: Understanding the Knowledgeable Organization: Nurturing Knowledge Competence. Thomson, 2004. Katalog E-gradivo
• J.F. Sowa: Knowledge Representation. Logical, Philosophical, and Computational Foundations. Brooks/Cole Thompson Learning, 2000. Katalog E-gradivo
• D. Mladenić, N. Lavrač, M. Bohanec, S. Moyle, S. (eds.): Data mining and decision support: Integration and collaboration. Kluwer Academic Publishers, 2003. Katalog

Načini ocenjevanja

• Sprotno delo: Z domačimi nalogami in diskusijami se ocenjuje poznavanje osnovnih tehnoloških in netehnoloških vidikov upravljanja znanja. • S seminarsko ali projektno nalogo se ocenjuje sposobnost za reševanje konkretnih problemov upravljanja znanja v poslovnem okolju. • Z ustnim izpitom se ocenjuje poznavanje koncpetov, metod in tehnik upravljanja znanja. 30/40/30

Reference nosilca

Tanja Urbančič je dekanja Poslovno-tehniške fakultete na Univerzi v Novi Gorici, kjer je zaposlena kot redna profesorica za področje računalništva. Dopolnilno je zaposlena kot raziskovalka na Institutu Jožef Stefan na Odseku za tehnologije znanja. Njene raziskovalne in pedagoške aktivnosti
so osredotočene na upravljanje znanja in tehnologije znanja z aplikacijami v biomedicini in izobraževanju. Sodelovala je pri razvoju novih metod za modeliranje človekove veščine in za odkrivanje znanja iz velikih tekstovnih baz. Je soavtorica poglavij v knjigah uglednih mednarodnih založb in člankov v revijah, kot so IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Knowledge Engineering Review in druge. Ima več kot 20 let izkušenj z načrtovanjem in implementacijo novih študijskih programov in z vpeljevanjem novih metod poučevanja v visokošolsko prakso. Na Univerzi v Novi Gorici koordinira uvajanje e-učenja in aktivnosti v iniciativi Odprimo Slovenijo (Opening up Slovenia). Skupaj z Mitjo Jermolom je razvila in vpeljala v prakso inovativen mednarodni on-line mentorski program Open Education for a Better World, v okviru katerega je ekspertno vodenje zagotovljeno številnim razvijalcem odprtih izobraževalnih virov z vsega sveta. Sodelovala je tudi v drugih mednarodnih in nacionalnih projektih s področja tehnologij in upravljanja znanja, med drugim v projektih Sol-Eu-Net, ConCreTe in ExplorEdu. Na magistrskem študijskem progamu Gospodarski inženiring na Univerzi v Novi Gorici že več kot 10 let mentorsko vodi interdisciplinarne skupinske študentske projekte.

Izbrane objave

GUBIANI, Donatella, MOZETIČ, Matjaž, KOROUŠIĆ SELJAK, Barbara, URBANČIČ, Tanja.
E-Learning Experiment: Web Conference Activities in Teaching at a Traditional University. Int. J. of Innovation and Learning, sprejeto v objavo v 2018.

URBANČIČ, Tanja, ORLIČ, Davor. Opening up education : towards affordable and sustainable solutions. V: EBY, Gulsun (ur.), YUZER, T. Volkan (ur.), ATAY, Simber (ur.). Developing successful strategies for global policies and cyber transparency in E-learning. Hershey: Information Science Reference. 2016, str. 133-144.

URBANČIČ, Tanja, ORLIČ, Davor. Opening up education : towards affordable and sustainable solutions. V: EBY, Gulsun (ur.), YUZER, T. Volkan (ur.), ATAY, Simber (ur.). Developing successful strategies for global policies and cyber transparency in E-learning. Hershey: Information Science Reference. 2016, str. 133-144.
CESTNIK, Bojan, BOHANEC, Marko, URBANČIČ, Tanja. QTvity : advancing students' engagement during lectures by using mobile devices. V: RACHEV, Boris (ur.). CompSysTech'15 : proceedings of the 16th International Conference on Computer Systems and Technologies, June 25 - 26, 2015, Dublin, Ireland. New York: ACM. 2015, str. 334-341.
ORLIČ, Davor, CESTNIK, Bojan, URBANČIČ, Tanja. Supporting teachers in chosing and reusing open educational resources. V: BOROW, Wladimir (ur.). Proceedings, International Conference on e-Learning, e-Learning'15, 11-12 September 2015, Berlin, Germany. [S. l.: s. n.]. 2015, str. 28-33.
ORLIČ, Davor, CESTNIK, Bojan, URBANČIČ, Tanja. What can VideoLectures.Net and transLectures do for opening higher education to the multicultural world. V: RACHEV, Boris (ur.). CompSysTech'14 : proceedings of the 15th International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, Bulgaria, June 27 - 28, 2014. New York: ACM. 2014, 8 str., ilustr.
PETRIČ, Ingrid, URBANČIČ, Tanja, CESTNIK, Bojan. Ontological representation of virtual business communities : how to find right business partners. V: CRUZ-CUNHA, Maria Manuela (ur.), VARAJAO, Joao (ur.). Innovations in smes and conducting e-business : technologies, trends and solutions, (Premier reference source). Hershey; New York; London: Information Science Reference: Igi Global. 2011, str. 263-277.
URBANČIČ, Tanja, BOHANEC, Marko, KONTIĆ, Branko. Collaborative decision making : an environmental case study. V: MLADENIĆ, Dunja (ur.), et al. Data mining and decision support : integration and collaboration, (The Kluwer international series in engineering and computer science, SECS 745).
LAVRAČ, Nada, URBANČIČ, Tanja. Mind the gap : academia-business partnership models and e-collaboration lessons learned. V: MLADENIĆ, Dunja (ur.), et al. Data mining and decision support : integration and collaboration, (The Kluwer international series in engineering and computer science, SECS 745). Boston; Dordrecht; London: Kluwer Academic Publishers. 2003, str. 261-269.
GIDER, Franc, URBANČIČ, Tanja. Developing soft skills for engineering : experience with student Team projects. Organizacija : revija za management, informatiko in kadre, ISSN 1318-5454. [Tiskana izd.], jan./feb. 2010, letn. 43, št. 1, str. 35-39.

LAVRAČ, Nada, LJUBIČ, Peter, URBANČIČ, Tanja, PAPA, Gregor, JERMOL, Mitja, BOLLHALTER, Stefan. Trust modeling for networked organizations using reputation and collaboration estimates. IEEE transactions on systems, man and cybernetics. Pt. C, Applications and reviews, ISSN 1094-6977. [Print ed.], maj 2007, vol. 37, no. 3, str. 429-439, ilustr.
URBANČIČ, Tanja. From fragments of knowledge towords a bigger picture : how can the process be supported. Organizacija : revija za management, informatiko in kadre, ISSN 1318-5454. [Tiskana izd.], 2007, letn. 40, št. 6, str. 263-266.
SOMEREN, Maarten W. van, URBANČIČ, Tanja. Applications of machine learning : matching problems to tasks and methods. Knowledge engineering review, ISSN 0269-8889, 2006, vol. 20, no. 4, str. 363-402.
GUBIANI, Donatella, FABBRETTI, Elsa, CESTNIK, Bojan, LAVRAČ, Nada, URBANČIČ, Tanja. Outlier based literature exploration for cross-domain linking of Alzheimer's disease and gut microbiota. Expert systems with applications, ISSN 0957-4174. [Print ed.], 2017, vol. 85, str. 386-396,

JURŠIČ, Matjaž, CESTNIK, Bojan, URBANČIČ, Tanja, LAVRAČ, Nada. HCI empowered literature mining for cross-domain knowledge discovery. V: HOLZINGER, Andreas (ur.), PASI, Gabriella (ur.). Human-computer interaction and knowledge discovery in complex, unstructured, big data : proceedings, Third International Workshop, HCI-KDD 2013, Held at SouthCHI 2013, Maribor, Slovenia, July 1-3, 2013, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743, Lecture notes in artificial intelligence, vol. 7947). Berlin; Heidelberg: Springer. 2013, vol. 7947, str. 124-135.

PETRIČ, Ingrid, CESTNIK, Bojan, LAVRAČ, Nada, URBANČIČ, Tanja. Outlier detection in cross-context link discovery for creative literature mining. The Computer journal, ISSN 0010-4620, 2012, vol. 55, no. 1, str. 47-61,
JERMOL, Mitja, LAVRAČ, Nada, URBANČIČ, Tanja. Managing business intelligence in a virtual enterprise : a case study and knowledge management lessons learned. Journal of intelligent & fuzzy systems, ISSN 1064-1246. [Print ed.], 2004, vol. 14, str. 121-136.
URBANČIČ, Tanja. Learning and understanding human skill. Informatica : an international journal of computing and informatics, ISSN 0350-5596, 2001, vol. 25, no. 3, str. 403-408.
CESTNIK, Bojan, MANAKOVA, Natalia, KARALIČ, Aram, URBANČIČ, Tanja. Engaging the net generation students in enhanced teaching and leaning with QTvity : the next steps. V: Proceedings : European thematic network, future education and training in computing: how to support learning at anytime anywhere, International Conference on e-Learning, 8-9 September, Bratislava, Slovaki, (International conference on e-learning, ISSN 2367-6698). [S. l.: s. n.]. 2016, str. 86-93.

MARTINS, Pedro, POLLAK, Senja, URBANČIČ, Tanja, CARDOSO, Amilcar. Optimality principles in computational approaches to conceptual blending : do we need them (at) all?. V: PACHET, François (ur.). Proceedings of the 7th International Conference on Computational Creativity, ICCC 2016, 27 June - 1 July. Paris: Sony CSL = Sony Computer Science Laboratory. 2016, str. 346-353.
CESTNIK, Bojan, URBANČIČ, Tanja. Teaching supply chain management with the beer distribution game on mobile devices. V: CABALLERO-GIL, Pino (ur.). Proceedings. [S. l.: s. n.]. 2014, str. 111-117.
CESTNIK, Bojan, URBANČIČ, Tanja, PETRIČ, Ingrid. Ontological representations for supporting learning in business communities. V: SMRIKAROV, Angel (ur.). e-Learning'11 : proceedigs of the International Conference on e-Learning and the Knowledge Society, 25-26 August 2011, Bucharest, Romania. Bucharest: ASE Publishing House. 2011
BRAČIČ LOTRIČ, Maja, URBANČIČ, Tanja. Learning to connect different contexts : new perspectives through knowledge technologies. V: DOLINŠEK, Slavko (ur.). Socio-cultural and human values in science and technology education : proceedings, XIV. IOSTE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University. 2010, 8 str.


Prof. dr. Nada Lavrač
Področja dejavnosti: tehnologije znanja, strojno učenje, rudarjenje tabelaričnih, relacijskih in tekstovnih podatkov, upravljanje znanja, marketing in upravljanje virtualnih podjetij, aplikacije strojnega učenja in rudarjenja podatkov na področjih biomedicine, zdravstvenega varstva in znanostih o življenju
Zaposlitev / kariera: Od leta 1978 zaposlena na Institutu “Jožef Stefan”; ustanoviteljica in vodja Odseka za tehnologije znanja; od 2002 znanstvena svetnica IJS; od 2007 redna profesorica na Univerzi v Novi Gorici in Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana; 1996-1998 podpredsednica ECCAI (European Coordination Committee for AI); od 1999 članica sveta AIME (Artificial Intelligence in Medicine); od 2000 vodja Sekcije za rudarjenje podatkov Slovenskega statističnega društva; članica Društva za umetno inteligenco SLAIS.
Dosežki: avtorica vrste znanstvenih člankov, štirih znanstvenih monografij, urednica vrste knjig in zbornikov, soavtorica dveh izjemnih znanstvenih dosežkov (po sklepu Sveta ARRS za leto 2011 in za leto 2012), koordinatorka dveh EU projektov, slovenska nosilka več kot deset EU projektov v skupni vrednosti 3 Mio EUR. Nagrade: 2013 Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke pri inteligentni analizi podatkov, 2007 ECCAI Fellow nagrada za pionirsko raziskovalno delo znanstvene dosežke na področju umetne inteligence v Evropi; 1998 nagrada Ambasadorka RS v znanosti; 1986 nagrada Sklada Borisa Kidriča za raziskave sinteze znanja s kvalitativnim modeliranjem (I. Bratko, I. Mozetič, N. Lavrač, M. Horvat, B. Čerček, A.Grad, P. Rode)

Izbrane objave

Nada Lavrač:
• Gamberger D., Lavrač, N.: Expert-Guided Subgroup Discovery: Methodology and Application, Journal of Artificial Intelligence Research 17 (2002), 501-527.
• Lavrač N., Džeroski, S.: Inductive Logic Programming: Techniques and Applications. Ellis Horwood, 1994.
• Lavrač N., Kavšek, B., Flach P. A., Todorovski, L.: Subgroup discovery with CN2-SD. Journal of Machine Learning Research, 5 (2004), 153-188.
• Železny F., Lavrač N.: Propositionalization-based relational subgroup discovery with RSD. Machine Learning 62 :1-2 (2006), 33-63.
• Fuernkranz J., Gamberger D., Lavrač N.: Foundations of Rule Learning. Springer 2012.