Razvoj inovativnih izdelkov in storitev

Cilji in kompetence

Splošne kompetence:
• Sposobnost celovitega razmišljanja, analize, sinteze, kritične presoje in predvidevanja na področju razvoja in uveljavitve novosti
• Sposobnost praktične uporabe pridobljenih kompetenc, orodij in metod
• Sposobnost argumentiranega zagovarjanja lastnih stališč in upoštevanje stališč drugih.

Predmetno-specifične
• sposobnost identifikacije izzivov,
• sposobnost kreiranja rešitev,
• sposobnost zaščite know-how-a,
• sposobnost razvoja in implementacije invencij v prakso,
• sposobnost komercializacije invencij,
• osnovna sposobnost obvladovanja inoviranja v organizaciji

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Poznavanje osnovnih pojmov in terminologije ekonomike podjetij, managementa, trženja in osnovna računalniška pismenost.

Vsebina

• Inoviranje, podjetnost in inovativnost kot način življenja
• Zaznavanje priložnosti, kreiranje in izbor idej ter dokazovanje delovanja novosti
• Osnove odprtega inoviranja pri inovacijsko-razvojnem delu
• Zaščita idej in intelektualna lastnina
• Raziskovalno razvojna, inovacijska in podjetniška podpora
• Komercializacija znanja, tehnologije, idej in know-howa
• Slovensko in mednarodno podporno okolje pri razvoju in komercializaciji
• Osnove obvladovanja inoviranja v organizaciji

Predvideni študijski rezultati

a. Znanje in razumevanje:
Študent bo razumel delovanje invencijsko-inovacijskega procesa in spoznal osnovne metode upravljanja le-teh.

b. Uporaba:
Študent bo sposoben povezati teorijo, praktične
izkušnje in pridobljene kompetence pri identifikaciji izzivov, kreativnem reševanju problemov in realizaciji invencij.

c. Refleksija:
Pridobljena bo sposobnost ustvarjalnega razmisleka, kritične presoje vzročno-posledičnega zaporedja ter analize posledic odločitve na področju razvoja in implementacije novosti.

Temeljna literatura in viri

Temeljna
• Likar, B. 2006. Management inoviranja. 3. dopolnjena izdaja. Fakulteta za management, Koper. E-gradivo
• Priročnik za izumitelje, Urad RS za intelektualno lastnino. E-gradivo
• Tidd, Joe, in John Bessant. Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change. 4th iz. Wiley, 2009. E-gradivo

Dodatna
• Christiansen. J. 2000. Competitive innovation management. Macmillan Business.

Načini ocenjevanja

Krajši pisni izdelki, Aktivno sodelovanje, Projektna naloga 30/20/50

Reference nosilca

Borut Likar, doktor elektrotehniških znanosti, je redni profesor na Primorski univerzi, znanstveni svetnik in direktor Inštituta za inovativnost in tehnologijo. Njegova raziskovalna področja so management ustvarjalnosti, RRa, inovativnosti in tehnologij. Je inovator in uspešen podjetnik ter pobudnik mnogih nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih, aplikativnih, razvojnih in tehnoloških projektov, mnogih patentov, modelov in avtorskih del, od katerih je bilo več tržno izredno uspešnih. Med vrsto vabljenih predavanj sta bili še posebno odmevna tista, na sedežu Organizacije združenih narodov v Ženevi in v Evropskem parlamentu.

Osnovna literatura:

• Likar, B. 2006. Management inoviranja. 3. dopolnjena izdaja. Fakulteta za management, Koper.
• Priročnik za izumitelje, Urad RS za intelektualno lastnino. http://www.uil-sipo.si/uil/urad/prirocnik-za-izumitelje; dostopano dec.2012. (Izvirnik Priročnika Evropskega patentnega urada za izumitelje na http://www.epo.org/topics/innovation-and-economy/handbook.html)
• Tidd, Joe, in John Bessant. Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change. 4th iz. Wiley, 2009.

Dopolnilna literatura/Additional literature:
• Christiansen. J. 2000. Competetive innovation management. Macmillan Business.