Magistrsko delo

Cilji in kompetence

Zaključna faza študija, ki zaokroži lik magistranta.
Študent v pisni in ustni obliki predstavi rezultate svojega dela, ki praviloma obravnava konkreten problem s področja gospodarskega inženiringa na primerni težavnostni stopnji.

Študent pokaže, da zna samostojno izvesti dano strokovno nalogo, ki zahteva raziskovanje in reševanje konkretnih problemov, in da zna svoje delo ter rezultate predstaviti strokovni javnosti ob upoštevanju etičnih načel profesionalnega dela.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

Vsebina

Magistrsko delo s področja gospodarskega inženiringa. Tema se izbere v dogovoru z mentorjem in predhodno potrditvijo na senatu fakultete.

Prijava in odobritev teme magistrskega dela, njegova oddaja in zagovor, ocenjevanje ter objavljanje ugotovitev magistrskega dela se izvede v skladu s Pravili o postopku za prijavo in zagovor diplomskega in magistrskega dela na Univerzi v Novi Gorici (pravila dosegljiva na: http://www.ung.si/sl/o-univerzi/pravila/).

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
• Študent je sposoben samostojne razčlenitve strokovnega problema v posamezne obvladljive enote.
• Študent je sposoben določiti pomembne elemente pisnega dela.
• Študent je sposoben natančno opisati in razložiti postopke in rezultate svojega dela.
• Študent zna jasno predstaviti probleme in rešitve. Študent kritično ovrednoti pridobljene rezultate in pridobljeno literaturo.

Temeljna literatura in viri

Knjige, članki in drugi viri, povezani s temo magistrskega dela.

Načini ocenjevanja

Ocena magistrskega dela in zagovora pred komisijo, ki jo sestavlja mentor, predsednik komisije in en član. Ocenjuje se z »opravil«, »ni opravil«. Magistrsko delo se opravi in oceni v skladu s Pravili o postopku za prijavo in zagovor diplomskega in magistrskega dela na Univerzi v Novi Gorici (pravila dosegljiva na: http://www.ung.si/sl/o-univerzi/pravila/). 100%

Reference nosilca

Vsi mentorji imajo ustrezne kvalifikacije ter ustrezne reference.