Univerzitetni študijski program Fizika in astrofizika

Razpis za vpis v študijskem letu 2022/2023

Kraj izvajanja študija

Ajdovščina, Vipavska 11c

Trajanje študija

3 leta

Vrsta in raven pridobljene izobrazbe

prva stopnja: univerzitetni študijski program
SOK: 7
Več informacij

Vpisni pogoji

 • opravljena splošna matura ali pred 1. 6. 1995 zaključen kateri koli štiriletni srednješolski program oziroma
 • opravljena poklicna matura po srednješolskem programu z istega strokovnega področja (Klasius-P-16 področje 05: Naravoslovje, matematika in statistika; 06: Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT); 07: Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo; 09: Zdravstvo in socialna varnost) in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat opravil pri poklicni maturi.

Po merilih za prehode lahko v 2. letnik programa Fizika in astrofizika preidejo študenti iz sorodnih študijskih programov s področja naravoslovnih in tehničnih ved, za kar naslovijo prošnjo na študijsko komisijo Fakultete za naravoslovje. Glede na usmeritev predhodnega študija študijska komisija odloči o ustreznosti pridobljenih kompetenc za prehod ter lahko določi dodatne študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti pred vpisom v 3. letnik.

Študij se izvaja tudi v angleškem jeziku. Najnižja splošna zahtevana raven znanja angleškega jezika je B2.

Vpisna mesta

Vpisna mesta/način študija Redni
Državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije 30
Slovenci brez slovenskega državljanstva 2
Državljani držav nečlanic Evropske unije 6
Razseljene osebe iz Ukrajine z začasno zaščito 5
Vzporedni študij 2
Vpis v višji letnik *

* število vpisnih mest na rednem študiju je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik

Merila za izbiro

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati

 • z opravljeno splošno maturo ali zaključnim izpitom pred 1. 6. 1995 izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu (60% točk) in
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40% točk).
 • z opravljeno poklicno maturo izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri poklicni maturi (20% točk),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (20% točk),
  • uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku (40% točk) in
  • uspeh pri maturitetnem predmetu (20% točk).

Prijava

Dodatne informacije

Fakulteta za naravoslovje
T: 05 365 35 00
E: info.fn@ung.si