Fizika in astrofizika I. stopnja

Univerzitetni študijski program prve stopnje »Fizika in astrofizika« nudi kompetence na področju naravoslovja s poudarkom na osnovnih fizikalnih znanjih s področja astrofizike in fizike trdne snovi. Že v sami zasnovi je raziskovalno usmerjen, zanj so značilne povezave z mednarodnimi raziskovalnimi institucijami, znanstvena odličnost ter neposreden stik med študenti in profesorji.

Študijski program:Fizika in astrofizika I. stopnja
Študijsko področje:Fizikalne vede
Šifra programa:1FAF
Stopnja programa:1. stopnja univerzitetni
Ime listine:diploma
Strokovni naziv:diplomirani fizik (UN) / diplomirana fizičarka (UN)
Okrajšava naziva:dipl. fizik (UN)
Zaključni izpit:ne
Dekanja:prof. dr. Sandra Gardonio
Direktorica programa:prof. dr. Sandra Gardonio
ECTS koordinator:prof. dr. Iztok Arčon

Opis programa

Univerzitetni študijski program prve stopnje »Fizika in astrofizika« dopolnjuje ponudbo študijskih programov v Sloveniji na področju naravoslovja s poudarkom na osnovnih fizikalnih znanjih s področja astrofizike in fizike trdne snovi. Že v sami zasnovi raziskovalno usmerjen, zanj so značilne povezave z mednarodnimi raziskovalnimi institucijami, znanstvena odličnost ter neposreden stik med študenti in profesorji. Poleg študentskih laboratorijev, s katerimi se študenti srečujejo vsa leta študija, so študenti že na prvostopenjskem študiju vpeti v raziskovalno delo v šestih laboratorijih in centrih, ki pedagoško delo raziskovalno podpirajo. Študentsko delo v vseh raziskovalnih enotah temelji na uporabi raziskovalne opreme večje vrednosti, bodisi preko vpetosti v velike mednarodne raziskovalne kolaboracije (Observatorija Pierre Auger in Observatorija Cherenkov Telescope Array) ali lastne raziskovalne infrastrukture. Oprema, ki se nahaja na Univerzi v Novi Gorici v Ajdovščini, jo umešča med najnaprednejše centre za karakterizacijo elektronskih lastnosti kondenzirane in plinaste materije ter bioloških snovi na svetu.

Predmetnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje »Fizika in astrofizika« je zasnovan tako, da študenti čim prej pridobijo potrebna teoretska znanja za vključitev v raziskovalno delo. Že v prvem letniku se poleg osnovnih matematičnih in fizikalnih vsebin seznanijo z eksperimentalnimi metodami, ki jih uporabijo v fizikalnem laboratoriju. V drugem in tretjem letniku študija nadaljujejo s fizikalnimi vsebinami, ki se vedno bolj osredotočajo na ožja fizikalna področja, pri čemer imajo v vsakem semestru v enem predmetu izbirnost med področjem astrofizike in fizike trdne snovi. Teoretska obravnava v vseh letnikih podprta z raziskovalnim delom. Prvostopenjski študij se v tretjem letniku zaključi z diplomskim seminarjem. Diplomanti lahko pridobljeno znanje nadgradijo na magistrskem študijskem programu druge stopnje »Fizika in astrofizika« Univerzi v Novi Gorici (kjer se v okviru modulov Astrofizika ali Fizika trdne snovi usmerijo v eno izmed teh dveh področij) oziroma na magistrskih študijskih programih drugih univerz.

Vpisni pogoji

Preveri vpisne pogoje v študentski pisarni

Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenjih pred vpisom v študijski program

Opravljene obveznosti po kateremkoli programu univerzitetnega, visokošolskega, višješolskega ali vseživljenjskega izobraževanja, ovrednotenega z ECTS, v obsegu do 10 KT (kreditnih točk) lahko študent prenese in uveljavi kot opravljeno študijsko obveznost. Univerza v Novi Gorici lahko v skladu z 9. členom Meril za akreditacijo na podlagi dokumentirane vloge Komisiji za študijske zadeve študentu prizna znanje, pridobljeno pred vpisom, tudi v obsegu, večjem kot 10 KT. Vsaka vloga se obravnava posebej. Komisija da vlogo v obravnavo nosilcu ustreznega predmeta, ki presodi, ali pridobljeno znanje, usposobljenost ali zmožnosti po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo kompetencam, določenim z učnim programom posameznega predmeta. Če presodi, da ustrezajo v celoti ali v deležu, ki je večji od 70%, študentu prizna izpit. Pridobljena znanja je možno priznati, če po zahtevnosti v celoti ustrezajo standardom Univerze v Novi Gorici. Po teh pravilih se lahko tudi: - upošteva spričevala in druge listine o pridobljenem znanju izven visokošolskega sektorja, - ocenjuje izdelke, storitve, objave, ki jih je študent izdelal pred vpisom, - prizna del obveznosti iz programa (vaje, seminarske naloge, projekt).

Pogoji za napredovanje po programu

Obveznosti študentov na nivoju študijskega programa so vnaprej določene s študijskimi pravili. Obveznosti pri posameznih predmetih so prav tako določene vnaprej. Pogoji za napredovanje: Pogoj za vpis v 2. letnik je zbranih najmanj 52 ECTS in opravljene vse obveznosti pri predmetu Fizikalni laboratorij I. Pogoj za vpis v 3. letnik so opravljene vse obveznosti iz 1. letnika, zbranih najmanj 52 ECTS iz 2. letnika in opravljene vse obveznosti pri predmetu Fizikalni laboratorij II. Med opravljenimi predmeti morajo biti predmet Osnove kvantne mehanike. Pogoji za ponavljanje letnika: !tudent lahko ponovno vpi#e prvi letnik, če zbere vsaj 30 ECTS točk iz tega letnika. Ponovno se lahko vpiše v drugi letnik, če zbere vsaj 30 točk tega letnika. Študent lahko tekom študija samo enkrat ponavlja letnik. Študent, ki mu preneha status študenta, obdrži pravico opravljati preostale študijske obveznosti zadnjega vpisanega letnika še dve leti po izteku statusa. Podaljševanje statusa študenta: Po izteku enoletnega absolventskega staža je v skladu s 70. členom Zakona o visokem šolstvu iz upravičenih razlogov možno status študenta podaljšati, vendar največ za eno leto. Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka. Svetovanje in usmerjanje med študijem: šola zagotavlja individualno svetovanje in usmerjanje v zvezi s študijem v vseh ključnih fazah: - kandidatom za študij že pred vpisom, - ob vpisu v letnik (izbira predmetov), - ob odločanju za opravljanje dela študijskih obveznosti na drugih študijskih programih in/ali institucijah v Sloveniji ali tujini, - ob iskanju zaposlitve, - kadarkoli na željo študenta. Odvisno od vrste problema se študentje v zvezi s svetovanjem lahko obrnejo na študentsko pisarno, mentorje in druge izvajalce predmetov ali na vodstvo fakultete.

Pogoji za prehode med študijskimi programi

Prehodi med programi so možni skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Prehodi med univerzitetnimi študijskimi programi prve stopnje: študenti bolonjskih in nebolonjskih univerzitetnih študijskih programov fizike poljubne smeri lahko preidejo v ustrezni letnik programa prve stopnje Fizika in astrofizika. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v programu Fizika in astrofizika. V 2. letnik študijskega programa fizika in astrofizika lahko preidejo tudi študenti iz sorodnih univerzitetnih študijskih programov s področja naravoslovnih in tehničnih ved. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti pred vpisom v 3. letnik. Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi in univerzitetnimi programi prve stopnje: Študenti bolonjskih in nebolonjskih visokošolskih strokovnih študijskih programov fizike poljubne smeri, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program prve stopnje Fizika in astrofizika lahko na podlagi predločenih dokazil preidejo v ustrezni letnik. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v programu prve stopnje Fizika in astrofizika. Prehodi med višješolskimi programi sprejetimi pred letom 1994 in univerzitetnimi študijskimi programi prve stopnje: Diplomanti višješolskih študijskih programov fizike poljubne smeri lahko preidejo v tretji letnik univerzitetnega programa Fizika I. stopnje. Glede na predhodni višješolski študijski program se jim določijo manjkajoče obveznosti iz 1. in 2. letnika po programu Fizika in astrofizika (v obsegu maks. 30 ECTS), ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v programu Fizika in astrofizika.

Temeljni cilji študija

Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa prve stopnje »Fizika in astrofizika« je posredovati študentom vsa potrebna teoretska in eksperimentalna znanja ter začetne raziskovalne izkušnje za nadzorovano raziskovalno delo oziroma magistrski študij astrofizike in fizike trdne snovi.

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom:

 • razvoj znanstvene intuicije;
 • sposobnost raziskav naravnih pojavov;
 • sposobnost uporabe znanstvene metodologije dela;
 • sposobnost znanstvene komunikacije v angleškem jeziku;
 • sposobnost študija v mednarodnih skupinah;
 • sposobnost pridobivanja podatkov iz mnogoterih virov;
 • sposobnost posredovanja fizikalnih vsebin in rezultatov;
 • prilagodljivost različnim eksperimentalnim situacijam.

Predmetno-specifične kompetence, ki se pridobijo s programom:

 • razvit fizikalen pristop k obravnavi problemov;
 • pregled in razumevanje osnovnih zakonitosti v naravi;
 • obvladovanje sodobnih informacijskih sistemov in eksperimentalnih naprav;
 • sposobnost povezave računalniško podprtega zajemanja podatkov in njihove obdelave;
 • sposobnost izdelave preprostih numeričnih modelov realnih sistemov.

Možnosti nadaljevanja študija

After graduation candidates have the possibility of continuing their studies for a master's degree at the second level through our two Master’s degree programs »Physics and Astrophysics« (modules ‘Astrophysics’ or ‘Solid state physics’) and ‘Materials Science’, or by pursuing second cycle programs at other schools/universities in the field of physics, astrophysics, computer science, software development, finance, engineering, etc.

Job prospects

The knowledge, methodologies and skills acquired during the Bachelor’s degree studies in ‘Physics and Astrophysics’ allow to find a job in different areas with a high degree of technological innovation.
In particular public and private research bodies, in public administration, in industry, with particular regard to electronics, space, semiconductors and energy, telecommunications, IT companies and in companies that they carry out product quality assessment or environmental monitoring.
Usually, our physics bachelor begins the career in a company in an entry or junior level position, with the role of laboratory technician, scientific programmer, data analyst, software developer for scientific and industrial applications, technician for customer assistance (for example in the case of companies producing instrumentation). The flexibility acquired during the studies gives the opportunity to successfully interact with other professional figures such as engineers, managers and information technology specialists. Advancement are possible with experience and usually the career path split into two different leadership paths: technical or managerial.

Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

Merila in načini za preverjanje in ocenjevanje študentovih učnih izidov za vsak predmet na Fakulteti naravoslovje razvidni iz učnih načrtov so vnešeni v spletne strani UNG. Študentje imajo za vsak predmet objavljene načine preverjanja znanja na začetku študijskega leta, oziroma ob začetku izvajanja predmeta. Oblike preverjanja znanja so prirejena potrebam posameznega predmeta (ustni izpiti, pisni izpiti, seminarske naloge, ....). Pri vseh oblikah študentje dobijo povratno informacijo o rezultatih naposredno od predavatelja, ki preverjanje izvede. Dostop do ocen imajo tudi preko elektronskega Sistema UNG, ki je individualen z geslom. Analizo izpitov redno opravlja študentska pisarna, kjer so za primerjavo dostopne tudi študentom. Analiz univerza zaradi varovanja osebnih podaktov ne objavlja na spletu (nekatere skupine so tako majhne, da bi se lahko ob objavi takoj vedelo za koga gre). V letnem poročilu univerze o kakovosti je del poročila namenjen specifično vsaki šoli/program (kakovost na UNG). Analiza študija na Fakulteti za naravoslovje je javno objavljena v samoevalcijskem poročilu in samoevalvacijskem poročilu UNG in je narejena na osnovi Poslovnika kakovosti.

Predvidene oblike dela s študenti in opis predvidenega poteka poučevanja

Načini poučevanja na daljavo so odvisni od posameznega predmeta in so predstavljeni v predmetniku, ki je objavljen na http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-naravoslovje/studij/1FAF/. V splošnem poteka poučevanje v obliki predavanj in vaj, ki potekajo preko spletnega vmestnika. Praktični poskusi zaradi njihove narave ne morejo potekati na daljavo in se jih mora študent udeležiti lokalno v prilagojenem časovnem terminu. Zadnja oblika je samostojno delo, ki se ga preverja preko raznih anket in pogovora. Razmerje med kontaktnimi urami in samostojnim delom pri študiju na daljavo je v povprečju v razmerju 1:3.

Pogoji za dokončanje študija

Za dokončanje študijskega programa mora študent oz. študentka uspešno zaključiti vse obveznosti, ki jih določa program v skupnem obsegu 180 ECTS kreditnih točk. Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti, s programom predpisani seminarji in uspešen zagovor diplomskega seminarja. Skladno z 32.a členom dopolnitev zakona o visokem šolstvu (Zvis-D) prejme študent diplomo, ki je javna listina. Diplomi je priložena tudi Priloga z vsemi pomembnimi podatki o študiju.
Pogoji za dokončanje posameznih delov programa, če jih ta vsebuje
Pogoji za dokončanje posameznega predmeta so opredeljeni pri opisu vsebin predmetov in zapisani v študijskih pravilih. če študent posamezen izpit, semester ali letnik skladno z določili opravi na drugem programu ali instituciji, veljajo za dokončanje tega izpita, semestra ali letnika pogoji tamkajšnjega programa oziroma institucije.