U-Multirank - mednarodna primerjalna ocena Univerze v Novi Gorici

Rezultati Univerze v Novi Gorici (UNG) pri mednarodnem primerjanju univerz U-Multirank 2018 kažejo, da se UNG po kakovosti uvršča med svetovno elito univerz.

Univerza v Novi Gorici (UNG) je vključena v globalno mednarodno ocenjevanje univerz »U-Multirank« od samega začetka tega evropskega projekta. Letošnji rezultati tega primerjalnega ocenjevanja univerz s celega sveta »U-Multirank 2018«, objavljeni na spletni strani www.umultirank.org, so pokazali, da UNG tudi letos (tako kot v prejšnjih dveh letih: U-Multirank 2015, U-Multirank 2016 in U-Multirank 2017) dosega v svetovnem merilu visoko nadpovprečne rezultate. Posebej je prepoznana odličnost UNG na področju raziskav, in mednarodne usmerjenosti. Dobre rezultate izkazuje tudi na področju učenja in poučevanja ter regionalne vpetosti. Primerjava rezultatov UNG z ocenami »U-Multiranking 2018« ostalih univerz v širši regiji izven meja Slovenije, pokaže, da je Univerza v Novi Gorici daleč najboljša univerza po kazalcih raziskovalne odličnosti in internacionalizacije.. Prekaša ne samo vse ostale slovenske univerze ampak tudi starejše in večje univerze v naši soseščini (npr: Univerza v Gradcu, Univerza v Trstu, Univerza v Padovi, Univerza v Zagrebu). UNG se po teh kazalcih uvršča v sam vrh elitnih evropskih in svetovnih univerz. Znanstvena odličnost UNG je bila prepoznana in posebej izpostavljena tudi v Poročilu Evropske komisije o znanstveni produkciji Evropskih univerz v obdobju od 2007 do 2011, ki ugotavlja, da se po kriterijih znastvene odličnosti in po znanstvenem vplivu svojih znanstvenih objav UNG uvršča med štiri najboljše evropske univerze, skupaj z University of Oxford, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) in ETH Zurich.

Grafični prikaz profila UNG na svetovni primerjalni ocenjevalni lestvici U-Multirank 2018 na petih področjih: poučevanje, raziskave, mednarodna usmerjenost, regionalna vpetost in prenos znanja.Višina posameznega stolpca znotraj izbranega krožnega sektorja pomeni pridobljeno oceno pri določenem kriteriju. Daljši kot je stolpec, boljša je oceno delovanja univerze v izbrani kategoriji (najvišji stolpec ustreza oceni 1 – izjemno dobro, najnižji pa oceni 5 – šibko).

»U-Multirank« je primerjalna lestvica univerz, ki so jo razvili v EU s finančno podporo Evropske komisije. Namenjena je mednarodni primerjavi univerz s celega sveta. V letošnjem letu (2018) je bilo v ocenjevanje vključenih 1614 univerz iz 95 držav.

U-Multirank je prva globalna lestvica, ki podaja celovito večdimenzionalno sliko delovanja univerz, saj univerze primerja na petih področjih: poučevanje, raziskave, mednarodna usmerjenost, regionalna vpetost in prenos znanja. Za razliko od ostalih lestvic, ki univerze razvrščajo v enotno lestvico »prvih 100 univerz«, na podlagi enotne številske ocene, sestavljene iz različno uteženih parametrov, U-Multirank podaja celovito sliko prednosti in slabosti posameznih univerz, ki različnim uporabnikom, posebej študentom povedo o univerzi tisto, kar je posebej za njih pomembno, ko se odločajo o izbiri univerze za svoj študij.

Za učinkovito primerjavo med univerzami so v okviru projekta U-Multirank študentom ponudili spletno aplikacijo na spletni strani www.umultirank.org, preko katere lahko vsakdo neposredno izbere univerze v regiji ali širše v svetovnem merilu in jih primerja med seboj na področjih, ki ga zanimajo.

U-Multirank uprablja 39 različnih indikatorjev s katerimi primerjalno oceni delovanje univerze na različnih področji aktivnosti, pri čemer uporablja petstopenjsko številsko lestvico: 1 – izjemno dobro; 2- dobro; 3- povprečno, 4 – podpovprečno; 5- šibko. Podrobni rezultati po posameznih indikatorjih za UNG so dosegljivi na spletni strani U-Multirank.

Univerza v Novi Goruici se kljub svoji mladosti (letos obeležila 23. obletnico obstoja) in relativni majhnosti, v mednarodnem merilu izkazuje s prepoznano odličnostjo. Vrhunski rezultati, ki jih dosega niso naključni, ampak plod trdega dela in jasno zastavljene vizije razvoja univerze, ki jo je sprejel senat UNG.

Vizija razvoja: Univerza v Novi Gorici bo raziskovalna in mednarodno uveljavljena univerza, ki bo v regiji in širše prepoznana kot gonilna sila družbenega razvoja. Z inovativnimi pristopi poučevanja bo razvijala pedagoško odličnost na sodobnih študijskih programih, ki bodo domačim in tujim študentom zagotavljali visoko stopnjo zaposljivosti. Svoj moto »z znanjem do zmage« bo uveljavljala z zagotavljanjem ustvarjalnega okolja za raziskovalce, profesorje in študente in s tem omogočala doseganje vrhunskih rezultatov na prodornih znanstvenih, tehnoloških in umetniških področjih.

U-Map profil UNG

U-Multitrank 2018 rezultati za UNG

U-Multitrank 2017 rezultati za UNG

U-Multitrank 2016 rezultati za UNG

U-Multitrank 2015 rezultati za UNG