Fakulteta za humanistiko

Slovenščina za tujce*

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Kulturna zgodovina

Reference nosilca

Dr. Maja Melinc Mlekuž, lektorica za slovenščino kot drugi tuji jezik, sodeluje s Fakulteto za humanistiko Univerze v Novi Gorici od študijskega leta 2008/2009, najprej kot lektorica za slovenščino kot drugi/tuji jezik, od 2012 do 2016 kot asistentka za slovensko književnost in od študijskega leta 2016/2017 kot asistentka za didaktiko jezika in književnosti. Njeno strokovno zanimanje je osrediščeno na didaktiko književnosti, empirično pedagoško raziskovanje in zlasti na pouk slovenščine v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Na Državnem izobraževalnem zavodu s slovenskim učnim jezikom Trubar-Gregorčič v Gorici (Italija) poučuje slovenščino in zgodovino. Je tudi sourednica revije Slovenščina v šoli.

Univerzitetna koda predmeta: 1KZ046

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur
  • Samostojno delo: 120 ur

Vrsta predmeta: zunanji izbirni predmet (program slovenistika ii. stopnja)