Fakulteta za naravoslovje

Fizika in astrofizika I. stopnje

Univerzitetni študijski program prve stopnje »Fizika in astrofizika« kot edini prvostopenjski program s področja astrofizike dopolnjuje ponudbo študijskih programov v Sloveniji na področju naravoslovja s poudarkom na osnovnih fizikalnih znanjih s področja astrofizike in fizike trdne snovi.

Študijski program: Fizika in astrofizika I. stopnja
Študijsko področje: Vede o neživi naravi
Šifra programa: 1FAF
Stopnja programa: 1. stopnja univerzitetni
Ime listine: diploma
Strokovni naziv: diplomirani fizik (UN) / diplomirana fizičarka (UN)
Okrajšava naziva: dipl. fizik (UN)
Zaključni izpit: ne
Dekan: prof. dr. Samo Stanič
ECTS koordinator: prof. dr. Iztok Arčon

Opis programa

Univerzitetni program prve stopnje Fizika in astrofizika je že v sami zasnovi raziskovalno usmerjen.

Poleg študentskih laboratorijev (Fizikalni laboratorij I – V), s katerimi se študenti srečujejo vsa leta študija, so študenti že na prvostopenjskem študiju vpeti v raziskovalno delo v šestih laboratorijih in centrih, ki pedagoško delo raziskovalno podpirajo. To so: Laboratorij za astrofiziko osnovnih delcev, Laboratorij za fiziko organskih snovi, Laboratorij za večfazne procese, Center za raziskave atmosfere, Laboratorij za raziskave materialov in Laboratorij za kvantno optiko. Rezultati raziskovalnega dela teh laboratorijev in centrov se umeščajo v vrh znanstvenih dosežkov slovenskih znanstvenikov, z objavami v prestižnih znanstvenih publikacijah, kot so Nature, Science in Nature Photonics. Študentsko delo v vseh raziskovalnih enotah temelji na uporabi raziskovalne opreme večje vrednosti, bodisi preko vpetosti v velike mednarodne raziskovalne kolaboracije (Observatorija Pierre Auger z vrednostjo 50 M EUR in Observatorija CTA z vrednostjo 200 M EUR) ali lastne raziskovalne infrastrukture. Oprema v okvirni vrednosti 4 M EUR, ki se nahaja na Univerzi v Novi Gorici v Ajdovščini, jo umešča med najnaprednejše centre za karakterizacijo elektronskih lastnosti kondenzirane in plinaste materije ter bioloških snovi na svetu.

Predmetnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje »Fizika in astrofizika« je zasnovan tako, da študenti čim prej pridobijo potrebna teoretska znanja za vključitev v raziskovalno delo. Že v prvem letniku se poleg osnovnih matematičnih in fizikalnih vsebin seznanijo z eksperimentalnimi metodami, ki jih uporabijo v fizikalnem laboratoriju. V drugem in tretjem letniku študija nadaljujejo s fizikalnimi vsebinami, ki se vedno bolj osredotočajo na ožja fizikalna področja, pri čemer imajo v vsakem semestru v enem predmetu izbirnost med področjem astrofizike in fizike trdne snovi. Teoretska obravnava v vseh letnikih podprta z raziskovalnim delom. Prvostopenjski študij se v tretjem letniku zaključi z diplomskim seminarjem. Diplomanti lahko pridobljeno znanje nadgradijo na magistrskem študijskem programu druge stopnje »Fizika in astrofizika« Univerzi v Novi Gorici (kjer se v okviru modulov Astrofizika ali Fizika trdne snovi usmerijo v eno izmed teh dveh področij) oziroma na magistrskih študijskih programih drugih univerz.

Temeljni cilji študija

Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa prve stopnje »Fizika in astrofizika« je posredovati študentom vsa potrebna teoretska in eksperimentalna znanja ter začetne raziskovalne izkušnje za nadzorovano raziskovalno delo oziroma magistrski študij astrofizike in fizike trdne snovi.

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom:

 • razvoj znanstvene intuicije;
 • sposobnost raziskav naravnih pojavov;
 • sposobnost uporabe znanstvene metodologije dela;
 • sposobnost znanstvene komunikacije v angleškem jeziku;
 • sposobnost študija v mednarodnih skupinah;
 • sposobnost pridobivanja podatkov iz mnogoterih virov;
 • sposobnost posredovanja fizikalnih vsebin in rezultatov;
 • prilagodljivost različnim eksperimentalnim situacijam.

Predmetno-specifične kompetence, ki se pridobijo s programom:

 • razvit fizikalen pristop k obravnavi problemov;
 • pregled in razumevanje osnovnih zakonitosti v naravi;
 • obvladovanje sodobnih informacijskih sistemov in eksperimentalnih naprav;
 • sposobnost povezave računalniško podprtega zajemanja podatkov in njihove obdelave;
 • sposobnost izdelave preprostih numeričnih modelov realnih sistemov.

Predmetnik

1. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Analiza I 90 9
Analiza II 90 9
Astronomija 60 6
Eksperimentalne metode 60 6
Fizika I 90 9
Fizika II 60 6
Fizikalni laboratorij I 60 6
Linearna algebra 60 6
Računalniško programiranje 30 3

2. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Analitična mehanika 60 6
Astronomska opazovanja 30 3
Elektrodinamika 90 9
Fizikalni laboratorij II 30 3
Fizikalni laboratorij III 60 3
Kvantna mehanika 90 9
Matematična fizika I 60 6
Matematična fizika II 60 6
Računalniško zajemanje podatkov - 3
Splošno izbirni predmeti Ure ECTS
Astrofizika zvezd I 60 6
Splošna in anorganska kemija 60 6
Usmerjeno izbirni predmeti Ure ECTS
Galaksije in kozmologija 60 6
Statistična mehanika 60 6

3. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Astrofizika kozmičnih žarkov 60 6
Biofizika 60 6
Diplomski seminar - 12
Fizika osnovnih delcev 60 6
Fizikalni laboratorij IV 60 6
Izbrana poglavja iz meteorologije 60 6
Mehanika kontinuuma 60 6
Splošno izbirni predmeti Ure ECTS
Astrofizika zvezd II 60 6
Astrofizikalni laboratorij 60 6
Fizika trdne snovi 60 6
Fizikalni laboratorij V 60 6