Fakulteta za naravoslovje

Fizika I

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika I. stopnja

Cilji in kompetence

 • osvojitev osnovnih pojmov s področja klasične mehanike in optike;

 • samostojna uporaba računskih in eksperimentalnih tehnik za samostojno kvantitatavno obravnavo elementarnih fizikalnih pojavov.

 • Vsebina

  1. Merjenje in matematične osnove

  2. Opis gibanja

  3. Newtonovi zakoni gibanja

  4. Ohranitev energije

  5. Ohranitev gibalne in vrtilne količine

  6. Gravitacija

  7. Nihanje

  8. Valovanje in lastnosti valov

  9. Superpozicija valov, interferenca

  10. Dopplerjev pojav

  11. Uklon in lom

  12. Zrcala in leče

  13. Optični instrumenti

  Predvideni študijski rezultati

  Študenti bodo osvojili pojme in koncepte:

 • s področja klasične mehanike, potrebne za opis gibanja makroskopskih objektov v prostoru;

 • s področja klasične optike, potrebne za opis osnovnih pojavov v naravi povezanih z valovanjem.

 • Temeljna literatura in viri

  1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Fundamentals of Physics. J. Wiley & Sons (2005).

  2. I. Arčon, Vprašanja in naloge za preverjanje znanja iz fizike, UNG (2004).

  3. R. Kladnik, H. Šolinc: Zbirka fizikalnih problemov z rešitvami, DZS, Ljubljana (1991).

  4. M. Gros, M. Hribar, A. Kodre, J. Stmad, Naloge iz fizike, DMFA, Ljubljana (1993).

  Načini ocenjevanja

  Kolokviji, pisni izpit, ustni izpit

  Reference nosilca

  Prof. dr. Samo Stanič je redni profesor za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici.

  1. Belle Collaboration, LIN, S.-W., BITENC, Urban, BRAČKO, Marko, FRATINA, Saša, GOLOB, Boštjan, KORPAR, Samo, KRIŽAN, Peter, PESTOTNIK, Rok, STANIČ, Samo, STARIČ, Marko, ZUPANC, Anže, et al. Difference in direct charge-parity violation between charged and neutral B meson decays. Nature, ISSN 0028-0836. [Print ed.], 2008, vol. 452, str. 332-335. [COBISS.SI-ID 21553703]

  2. Belle Collaboration, ABE, R., STANIČ, Samo, ŽONTAR, Dejan, et al. Observation of large CP violation in the neutral B meson system. Physical review letters, ISSN 0031-9007. [Print ed.], 2001, vol. 87, str. 091802-1-091802-7. [COBISS.SI-ID 16648231]

  3. STANIČ, Samo, ŽONTAR, Dejan, et al. Radiation monitoring in Mrad range using radiation-sensing field-effect transistors. Nuclear instruments and methods in physics research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment, ISSN 0168-9002. [Print ed.], 2005, vol. 545, str. 252-260. [COBISS.SI-ID 19097895]

  4. AUGER Collaboration, ABREU, P., CREUSOT, Alexandre, FILIPČIČ, Andrej, PAUL, Thomas, STANIČ, Samo, VEBERIČ, Darko, ZAVRTANIK, Danilo, ZAVRTANIK, Marko, et al. Measurement of the proton-air cross section at [sqare root] s = 57 TeV with the Pierre Auger Observatory. Physical review letters, ISSN 0031-9007. [Print ed.], 2012, vol. 109, no. 6, str. 062002-1-062002-9, doi: 10.1103/PhysRevLett.109.062002. [COBISS.SI-ID 2468347]

  5. GAO, Fei, STANIČ, Samo, BERGANT, Klemen, BOLTE, Tanja, COREN, Franco, HE, Tingyao, HRABAR, Andrej, JERMAN, Jure, MLADENOVIČ, Ana, TURŠIČ, Janja, VEBERIČ, Darko, IRŠIČ ŽIBERT, Mateja. Monitoring presence and streaming patterns of Icelandic volcanic ash during its arrival to Slovenia. Biogeosciences, ISSN 1726-4170, 2011, vol. 8, no. 8, str. 2351-2363, doi: 10.5194/bg-8-2351-2011. [COBISS.SI-ID 1977339]

  Univerzitetna koda predmeta: 1FAF03

  Letnik: 1

  Semester: 1

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  Asistent:

  ECTS: 9

  Obseg:

  • Predavanja: 45 ur
  • Vaje: 45 ur

  Vrsta predmeta: obvezni predmet

  Jeziki: slovenščina / angleščina

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, eksperimentalne vaje, računske vaje