Fakulteta za naravoslovje

Eksperimentalne metode

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika I. stopnja

Vsebina

1. Uvod v teorijo napak

2. Razširjanje napak

3. Statistična obdelava naključnih napak

4. Gaussova porazdelitev

5. Uporaba informacij o nedoločenosti

6. Linearna korelacija med opazljivkami

7. Druge porazdelitve

8. Test hi-kvadrat

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo sposobni:

 • predstaviti rezultate meritev skupaj z metskimi napakami in njihovo propagacijo do zahtevanih fizikalnih količin

 • statistična obdelava meritev in njihova grafična predstavitev

 • statistična obravnava linearnih relacij med merskimi količinami

 • formalizirati hipotezo s pričakovano poradelitvijo in preveriti ustreznost hipoteze glede na meritve

 • poročati o eksperimentalni aktivnosti

 • Temeljna literatura in viri

  John R. Taylor, An introduction to error analysis, University Science Books, 2nd edition, 1997.

  Načini ocenjevanja

  Kolokviji, pisni izpit, ustni izpit

  Reference nosilca

  Prof. dr. Mattia Fanetti je izredni profesor za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici.

  1. EMIN, Saim, DE RESPINIS, M., FANETTI, Mattia, SMITH, W., VALANT, Matjaž, DAM, Bernard. A simple route for preparation of textured WO[sub]3 thin films from colloidal W nanoparticles and their photoelectrochemical water splitting properties. Applied catalysis. B, Environmental, ISSN 0926-3373. [Print ed.], 2015, vol. 166/167, str. 406-412, ilustr., doi: 10.1016/j.apcatb.2014.11.053. [COBISS.SI-ID 3680763]

  2. BENČINA, Metka, VALANT, Matjaž, PITCHER, Michael W., FANETTI, Mattia. Intensive visible-light photoactivity of Bi- and Fe-containing pyrochlore nanoparticles. Nanoscale, ISSN 2040-3364, 2014, vol. 6, iss. 2, str. 745-748, doi: 10.1039/C3NR04260J. [COBISS.SI-ID 3046395]

  3. FANETTI, Mattia, AMBROSINI, Stefano, AMATI, Matteo, GREGORATTI, Luca, ABYANEH, M. K., FRANCIOSI, A., CHIA, A. C. E., LAPIERRE, R. R., RUBINI, Silvia. Monitoring the Fermi-level position within the bandgap on a single nanowire : a tool for local investigations of doping. Journal of applied physics, ISSN 0021-8979, 2013, vol. 114, no. 15, str. 154308-1-154308-9, doi: 10.1063/1.4826198. [COBISS.SI-ID 3196411]

  4. D’ARSIÉ, Lorenzo, FANETTI, Mattia, et al. Tubular Sn-filled carbon nanostructures on ITO : nanocomposite material for multiple applications. Carbon, ISSN 0008-6223. [Print ed.], 2013, vol. 65, str. 13-19, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2013.07.032. [COBISS.SI-ID 3195643]

  5. FANETTI, Mattia, et al. Structure and molecule : substrate interaction in a Co-octaethyl porphyrin monolayer on the Ag(110) surface. The journal of physical chemistry. C, Nanomaterials and interfaces, ISSN 1932-7447, 2011, vol. 115, no. 23, str. 11560-11568. [COBISS.SI-ID 2254843]

  Univerzitetna koda predmeta: 1FAF04

  Letnik: 1

  Semester: 1

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  ECTS: 6

  Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur

  Vrsta predmeta: obvezni predmet

  Jeziki: angleščina

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, eksperimentalne vaje, računske vaje