Fakulteta za naravoslovje

Fizikalni laboratorij IV

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika I. stopnja

Cilji in kompetence

Študenti izvajajo zahtevnejše praktične vaje s področja spektralne analize meritev. Samostojno izvedejo več poskusov, ki so vnaprej pripravljeni. Nato obdelajo rezultate in jih tudi ustrezno predstavijo v pisnem poročilu.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Opravljeni izpiti iz predmetov: Matematična fizika II (1FAF16) in Fizikalni laboratorij III (1FAF19)

Vsebina

1. UVOD: Ponovitev osnovnih konceptov Fourierovih vrst, Fourierove transformacije, disktretne fourierove transformacije in 2D fourierove transformacije

2. POSKUS: Analiza spektra zvoka strune in primerjava z modelom

3. POSKUS: Uklon na kristalni mreži, primerjava z realno sliko, Fourierove transformacije in uklonska slika

4. POSKUS: Meritev pasivnih filtrov (nizko-pasovnega, visoko-pasovnega in ozko-pasovnega filtra) in primerjava z modelom.

5. POSKUS: Meritev pasovne širine lock-in ojačevalca. Meritev ojačitve signala z lock-in ojačevalcem.

6. POSKUS: Uklon ultrazvoka (FFT)

Predvideni študijski rezultati

Do konca tega predmeta bo študent sposoben samostojno izvesti kompleksnejši poskus, ki zajema naslednje korake:

 • priprava na poskus, pregled literature

 • meritev in beleženje podatkov s pomočjo računalnika

 • statistična obdelava podatkov, primerjava z matematičnimi modeli

 • pisanje poročila meritve in predstavitev rezultatov obdelave podatkov

 • zagovor rezultatov

 • Temeljna literatura in viri

  Vsak poskus ima podana navodila v pisni obliki z seznamom literature.

  Načini ocenjevanja

  Ocena dnevnika meritev, oddana poročila, ustni zagovor poročil

  Reference nosilca

  Prof. dr. Mattia Fanetti je izredni profesor za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici.

  Izbrane reference:

  1. EMIN, Saim, DE RESPINIS, M., FANETTI, Mattia, SMITH, W., VALANT, Matjaž, DAM, Bernard. A simple route for preparation of textured WO3 thin films from colloidal W nanoparticles and their photoelectrochemical water splitting properties. Applied catalysis. B, Environmental, ISSN 0926-3373. [Print ed.], 2015, vol. 166/167, str. 406-412, ilustr., doi: 10.1016/j.apcatb.2014.11.053. [COBISS.SI-ID 3680763]

  2. BENČINA, Metka, VALANT, Matjaž, PITCHER, Michael W., FANETTI, Mattia. Intensive visible-light photoactivity of Bi- and Fe-containing pyrochlore nanoparticles. Nanoscale, ISSN 2040-3364, 2014, vol. 6, iss. 2, str. 745-748, doi: 10.1039/C3NR04260J. [COBISS.SI-ID 3046395]

  3. FANETTI, Mattia, AMBROSINI, Stefano, AMATI, Matteo, GREGORATTI, Luca, ABYANEH, M. K., FRANCIOSI, A., CHIA, A. C. E., LAPIERRE, R. R., RUBINI, Silvia. Monitoring the Fermi-level position within the bandgap on a single nanowire: a tool for local investigations of doping. Journal of applied physics, ISSN 0021-8979, 2013, vol. 114, no. 15, str. 154308-1-154308-9, doi: 10.1063/1.4826198. [COBISS.SI-ID 3196411]

  4. D’ARSIÉ, Lorenzo, FANETTI, Mattia, et al. Tubular Sn-filled carbon nanostructures on ITO: nanocomposite material for multiple applications. Carbon, ISSN 0008-6223. [Print ed.], 2013, vol. 65, str. 13-19, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2013.07.032. [COBISS.SI-ID 3195643]

  5. FANETTI, Mattia, et al. Structure and molecule: substrate interaction in a Co-octaethyl porphyrin monolayer on the Ag(110) surface. The journal of physical chemistry. C, Nanomaterials and interfaces, ISSN 1932-7447, 2011, vol. 115, no. 23, str. 11560-11568. [COBISS.SI-ID 2254843]

  Univerzitetna koda predmeta: 1FAF25

  Letnik: 3

  Semester: 1

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  ECTS: 6

  Obseg:

  • Predavanja: 10 ur
  • Vaje: 50 ur

  Vrsta predmeta: obvezni predmet

  Jeziki: slovenski in angleški

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, samostojne meritve v laboratoriju