Fakulteta za naravoslovje

Fizikalni laboratorij IV

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika I. stopnja

Cilji in kompetence

Študenti izvajajo zahtevnejše praktične vaje s področja spektralne analize meritev. Samostojno izvedejo več poskusov, ki so vnaprej pripravljeni. Nato obdelajo rezultate in jih tudi ustrezno predstavijo v pisnem poročilu.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Opravljeni izpiti iz predmetov: Matematična fizika II (1FAF16) in Fizikalni laboratorij III (1FAF19)

Vsebina

1. UVOD: Ponovitev osnovnih konceptov Fourierovih vrst, Fourierove transformacije, disktretne fourierove transformacije in 2D fourierove transformacije

2. POSKUS: Analiza spektra zvoka strune in primerjava z modelom

3. POSKUS: Uklon na kristalni mreži, primerjava z realno sliko, Fourierove transformacije in uklonska slika

4. POSKUS: Meritev pasivnih filtrov (nizko-pasovnega, visoko-pasovnega in ozko-pasovnega filtra) in primerjava z modelom.

5. POSKUS: Meritev pasovne širine lock-in ojačevalca. Meritev ojačitve signala z lock-in ojačevalcem.

6. POSKUS: Uklon ultrazvoka (FFT)

Predvideni študijski rezultati

Do konca tega predmeta bo študent sposoben samostojno izvesti kompleksnejši poskus, ki zajema naslednje korake:

 • priprava na poskus, pregled literature

 • meritev in beleženje podatkov s pomočjo računalnika

 • statistična obdelava podatkov, primerjava z matematičnimi modeli

 • pisanje poročila meritve in predstavitev rezultatov obdelave podatkov

 • zagovor rezultatov

 • Temeljna literatura in viri

  Vsak poskus ima podana navodila v pisni obliki z seznamom literature.

  Načini ocenjevanja

  Ocena dnevnika meritev, oddana poročila, ustni zagovor poročil

  Reference nosilca

  1. FANETTI, Mattia, MIKULSKA, Iuliia, FERFOLJA, Katja, MORAS, Paolo, SHEVERDYAEVA, P. M., PANIGHEL, M., LODI-RIZZINI, A., PÍŠ, I., NAPPINI, S., VALANT, Matjaž, GARDONIO, Sandra. Growth, morphology and stability of Au in contact with the Bi2Se3(0001)Bi2Se3(0001)surface. Applied Surface Science, ISSN 0169-4332. [Print ed.], Mar. 2019, vol. 471, str. 753-758, ilustr., doi: 10.1016/j.apsusc.2018.11.140. [COBISS.SI-ID 5276923]

  2. FERFOLJA, Katja, VALANT, Matjaž, MIKULSKA, Iuliia, GARDONIO, Sandra, FANETTI, Mattia. Chemical instability of an interface between silver and Bi2Se3Bi2Se3 topological insulator at room temperature. The journal of physical chemistry. C, Nanomaterials and interfaces, ISSN 1932-7447, 2018, vol. 122, no. 18, str. 9980-9984, ilustr., doi: 10.1021/acs.jpcc.8b01543. [COBISS.SI-ID 5205243]

  3. BHATI, Vijendra Singh, FANETTI, Mattia, VALANT, Matjaž, et al. Efficient hydrogen sensor based on Ni-doped ZnO nanostructures by RF sputtering. Sensors and actuators. B, Chemical, ISSN 0925-4005. [Print ed.], 2018, vol. 255, part. 1, str. 588-597, ilustr., doi: 10.1016/j.snb.2017.08.106. [COBISS.SI-ID 4951803]

  4. VALANT, Matjaž, LUIN, Uroš, FANETTI, Mattia, MAVRIČ, Andraž, VYSHNIAKOVA, Kateryna, SIKETIĆ, Zdravko, KALIN, Mitjan. Fully transparent nanocomposite coating with an amorphous alumina matrix and exceptional wear and scratch resistance. Advanced functional materials, ISSN 1616-301X, 2016, vol. 26, no. 24, str. 4362-4369, ilustr., doi: 10.1002/adfm.201600213. [COBISS.SI-ID 4427003]

  5. EMIN, Saim, ABDI, Fatwa F. Abdi, FANETTI, Mattia, PENG, Wei, SMITH, W., SIVULA, K., DAM, Bernard, VALANT, Matjaž. A novel approach for the preparation of textured CuO thin films from electrodeposited CuCl and CuBr. Journal of electroanalytical chemistry, ISSN 1572-6657, 2014, vol. 717-718, str. 243-249, doi: 10.1016/j.jelechem.2014.01.038. [COBISS.SI-ID 3243515]

  6. FANETTI, Mattia, AMBROSINI, Stefano, AMATI, Matteo, GREGORATTI, Luca, ABYANEH, M. K., FRANCIOSI, A., CHIA, A. C. E., LAPIERRE, R. R., RUBINI, Silvia. Monitoring the Fermi-level position within the bandgap on a single nanowire : a tool for local investigations of doping. Journal of applied physics, ISSN 0021-8979, 2013, vol. 114, no. 15, str. 154308-1-154308-9, doi: 10.1063/1.4826198. [COBISS.SI-ID 3196411]

  7. BALOG, Richard, FANETTI, Mattia, et al. Bandgap opening in graphene induced by patterned hydrogen adsorption. Nature materials, ISSN 1476-1122, 2010, vol. 9, no. 4, str. 315-319. [COBISS.SI-ID 2261243]

  Univerzitetna koda predmeta: 1FAF25

  Letnik: 3

  Semester: 1

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  ECTS: 6

  Obseg:

  • Predavanja: 10 ur
  • Vaje: 50 ur

  Vrsta predmeta: obvezni predmet

  Jeziki: slovenski in angleški

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, samostojne meritve v laboratoriju