Fakulteta za naravoslovje

Izbrana poglavja iz meteorologije

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika I. stopnja

Cilji in kompetence

 • seznanitev slušateljev z osnovnimi fizikalnimi procesi v ozračju

 • razumevanje vpliva procesov v ozračju na vreme oziroma podnebje

 • Vsebina

  1. Sestava in struktura atmosfere

  2. Termodinamika atmosfere

  - zakoni termodinamike

  - vodna para v zraku

  - stabilnost ozračja

  3. Sevanje in atmosfera

  - spekter sevanja

  - sevanje črnega telesa

  - sipanje, absorpcija in emisija

  - prehod sevanja skozi ozračje

  - sevalna bilanca na vrhu ozračja

  4. Dinamika atmosfere

  - kinematika zračnih tokov

  - dinamika zračnih tokov

  - osnovni sistem enačb

  - kroženje ozračja

  5. Meritve lastnosti ozračja

  prizemne meritve osnovnih meteoroloških spremenljivk

  - daljinsko zaznavanje atmosfere

  Predvideni študijski rezultati

  Nadgradnja in uporaba predhodnega znanja o termodinamiki, sevanju in dinamiki pri proučevanju fizikalnih lastnosti ozračja in njihovega vpliva na vreme in podnebje.

  Temeljna literatura in viri

  1. J. M. Wallace & P. V. Hobbs, Atmospheric Science – An Introductury Survey (Chapters 1, 3, 4, 6, 7), Elsevier / Academic Press, 2nd edition

  2. J. Rakovec, T. Vrhovec, Osnove meteorologije, DMFA, Ljubljana, 2000

  3. D. G. Andrews, Introduction to Atmospheric Physics (Chapters 1, 2, 3, 4, 5), Cambridge Universioty Press, 1st edition, 2000

  4. J. Houghton, The Physics of Atmospheres (Chapters, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10), Cambridge University Press, 1st edition, 2002

  5. M. L. Salby, Fundamentals of Atmospheric Physics (All Chapters), Elsevier / Academic Press, 1st edition, 1996

  Načini ocenjevanja

  Kolokviji, pisni izpit, ustni izpit

  Reference nosilca

  Dr. Klemen Bergant je docent za področje meteorologije na Univerzi v Novi Gorici.

  1. GAO, Fei, STANIČ, Samo, BERGANT, Klemen, LI, Ying, LI, Songhui, HUA, Dengxin, WANG, Longlong. Application of the ultraviolet scanning elastic backscatter LiDAR for the investigation of aerosol variability. Remote sensing, ISSN 2072-4292. [Online ed.], 2015, vol. 7, iss. 5, str. 6320-6335, ilustr., doi: 10.3390/rs70506320. [COBISS.SI-ID 3894267]

  2. GAO, Fei, VEBERIČ, Darko, STANIČ, Samo, BERGANT, Klemen, HUA, Dengxin. Performance improvement of long-range scanning Mie lidar for the retrieval of atmospheric extinction. V: SUN, Wenbo (ur.). International Symposium on Atmospheric Light Scattering and Remote Sensing : (ISALSaRS’11), (Journal of quantitative spectroscopy & radiative transfer, ISSN 0022-4073, vol. 122). Oxford: Pergamon, 2013, vol. 122, str. 72-78, doi: 10.1016/j.jqsrt.2012.11.027. [COBISS.SI-ID 2677499]

  3. GAO, Fei, VEBERIČ, Darko, STANIČ, Samo, BERGANT, Klemen, HUA, Dengxin. Performance improvement of long-range scanning Mie lidar for the retrieval of atmospheric extinction. V: SUN, Wenbo (ur.). /International Symposium on Atmospheric Light Scattering and Remote Sensing : (ISALSaRS’11)/, (Journal of quantitative spectroscopy & radiative transfer, ISSN 0022-4073, vol. 122). Oxford: Pergamon, 2013, vol. 122, str. 72-78, doi: 10.1016/j.jqsrt.2012.11.027. [COBISS.SI-ID2677499]

  4. HE, Tingyao, STANIČ, Samo, GAO, Fei, BERGANT, Klemen, VEBERIČ, Darko, SONG, Xiaoquan, DOLŽAN, Aleš. Tracking of urban aerosols using combined LIDAR-based remote sensing and ground-based measurements. /Atmospheric measurement techniques/, ISSN 1867-1381, 2012, vol. 5, no. 5, str. 891-900, doi: 10.5194/amt-5-891-2012. [COBISS.SI-ID 2230267]

  5. GAO, Fei, STANIČ, Samo, BERGANT, Klemen, BOLTE, Tanja, COREN, Franco, HE, Tingyao, HRABAR, Andrej, JERMAN, Jure, MLADENOVIČ, Ana, TURŠIČ, Janja, VEBERIČ, Darko, IRŠIČ ŽIBERT, Mateja. Monitoring presence and streaming patterns of Icelandic volcanic ash during its arrival to Slovenia. /Biogeosciences/, ISSN 1726-4170, 2011, vol. 8, no. 8, str. 2351-2363, doi: 10.5194/bg-8-2351-2011. [COBISS.SI-ID 1977339]

  6. GAO, Fei, BERGANT, Klemen, FILIPČIČ, Andrej, FORTE, Biagio, HUA, Dengxin, SONG, Xiaoquan, STANIČ, Samo, VEBERIČ, Darko, ZAVRTANIK, Marko. Observations of the atmospheric boundary layer across the land-sea transition zone using a scanning Mie lidar. V: SUN, Wenbo (ur.). /International Symposium on Atmospheric Light Scattering and Remote Sensing (ISALSaRS’09)/, (Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, ISSN 0022-4073, vol. 112, no. 2). Oxford; New York: Pergamon Press, 2010, vol. 112, no. 2, str. 182-188, doi: 10.1016/j.jqsrt.2010.04.001. [COBISS.SI-ID 1619451]

  Univerzitetna koda predmeta: 1FAF23

  Letnik: 3

  Semester: 1

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  ECTS: 6

  Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur

  Vrsta predmeta: obvezni predmet

  Jeziki: slovenski in angleški

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, eksperimentalne vaje, računske vaje