Spol v dobi moderne*

Cilji in kompetence

Študente in študentke seznaniti s kategorijo družbenega spola v obdobju moderne, jih ozavestiti o prisotnosti družbenega spola in z njim povezanih diskriminatornih praks v družbi.
Študent/študentka bo sposoben/sposobna v lastnih raziskavah uporabljati spol kot analitično kategorijo.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev za vključitev.

Vsebina

Spol kot analitična kategorija na presečišču kulturne zgodovine in literarnih ved.
Kratek pregled zgodovine spola.
Spremembe v družbenem položaju žensk in moških v 19. stoletju.
Vznik »ženskega vprašanja«.
Kriza spolnih identitet – nove podobe ženskosti, moškosti.
Figura nove ženske in feminilnega moškega v publicističnem in literarnem diskurzu.
Slovensko žensko gibanje (zgodovinski pregled, akterke, društva, revije).
Ženski poklici v obdobju moderne (delavke, učiteljice, poštne uslužbenke ...).
Ekonomske migracije in spol v obdobju moderne.
Ženske in odkrivanje/osvajanje novih prostorov – potopisi, razmerje do urbanih prostorov.
Diskurzi v publicistiki (diskurz o ženski vzgoji in izobraževanju, zakonu, seksualnosti).
Reprezentacije spolov v literarnih besedilih moderne.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem izpitu naj bi študentje in študentke:
pridobili znanja s področja študij spolov in so ga sposobni reproducirati,
razumeli, kako se vzpostavlja kategorija spola na področju zgodovine in literarnih ved,
bili sposobni analizirati spolna razmerja v različnih družbenih, zgodovinskih in kulturnih razmerji,
razvili sposobnost prepoznavanja učinkov spolne diskriminacije in jo bili sposobni prepoznali ter ovrednotili v kulturnih vzorcih obdobja moderne in v aktualni resničnosti.

Temeljna literatura in viri

  • Gisela Bock: Ženske v evropski zgodovini. Ljubljana: Založba /cf, 2004
  • Geneviève Fraisse (ur.): History of Women in the West, Volume IV: Emerging Feminism from Revolution to World War. Cambridge (Mass.); London: The Belknap Press of Harvard University Press, 1995 E-gradivo
  • Eric Hobsbawm: Čas imperija. Ljubljana: Sophia, 2012 Katalog
  • Vesna Leskošek: Zavrnjena tradicija: ženske in ženskost v slovenski zgodovini od 1890 do 1940. Ljubljana: Založba /cf., 2002
  • Katja Mihurko Poniž: Evine hčere: konstruiranje ženskosti v slovenskem javnem diskurzu 1848-1902, (Humanistika). Nova Gorica: Univerza, 2009 Katalog Založba UNG
  • Joan Wallach Scott: Gender and the politics of the history. New York: Columbia University Press, 1999 Katalog E-gradivo
  • Marta Verginella: Ženska obrobja: vpis žensk v zgodovino Slovencev. Ljubljana: Delta, 2006

Načini ocenjevanja

Aktivna udeležba na predavanjih in seminarjih (90 % obvezna prisotnost), pisni (15.000 znakov) in ustni referat

Reference nosilca

Prof. dr. Katja Mihurko Poniž je predavateljica književnosti na Fakulteti za humanistiko na Univerzi v Novi Gorici. Njena raziskovalna področja so novi pristopi v literarni vedi (predvsem študiji spolov), zgodovina ženskega gibanja v avstroogrski monarhiji, medkulturni stiki, literarna geografija, slovenska dramatika.

MIHURKO PONIŽ, Katja. Zapisano z njenim peresom: prelomi zgodnjih slovenskih književnic s paradigmo nacionalne literature. V Novi Gorici: Založba Univerze, 2014.
MIHURKO PONIŽ, Katja. Women's emancipation (1897). V: WAYNE, Tiffany K. (ur.). Feminist writings from ancient times to the modern world: a global sourcebook and history. Santa Barbara; Denver; Oxford: Greenwood, 2011, vol. 1, str. 333–336.
MIHURKO PONIŽ, Katja. Evine hčere: konstruiranje ženskosti v slovenskem javnem diskurzu 1848–1902, (Humanistika). Nova Gorica: Univerza, 2009.
MIHURKO PONIŽ, Katja. Labirinti ljubezni v slovenski književnosti od romantike do II. svetovne vojne, (Zbirka Sodobna družba, 2008, 20). Ljubljana: Sophia, 2008. V, 254 str. ISBN 978-961-6294-93-5.
MIHURKO PONIŽ, Katja. Kveder, Zofka. V: HAAN, Francisca de (ur.), DASKALOVA, Krasimira (ur.), LOUTFI, Anna (ur.). A biographical dictionary of women's movements and feminisms in Central, Eastern, and South Eastern Europe: 19th and 20th centuries. Budapest; New York: CEU Press/Central European University Press, cop. 2006, str. 282–285.
MIHURKO PONIŽ, Katja. Nation and gender in the writings of Slovene women writers: 1848–1918. Aspasia, 2008, vol. 2, str. 28–43.