Strateško vodenje podjetja

Cilji in kompetence

Študentje bodo razvili splošne kompetence:
• sposobnost analize, sinteze in predvidevanja posledic strateških odločitev,
• obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov s področja strateškega managementa ter razvoj kritičnega razmišljanja in samokritične presoje,
• sposobnost uporabe znanj s področja strateškega managementa za razreševanje odprtih zadev v širšem multidisciplinarnem vidiku,
• sposobnost razlage lastnih stališč in zaključkov, delo v skupini ter strpno sprejemanje in upoštevanje tvornih kritik in pripomb.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:
• razumevanje vpliva družbenih, ekonomskih in političnih silnic na snovanje, načrtovanje in izvajanje politike organizacije,
• razumevanja sprememb, ki jih prinaša proces globalizacije v snovanje, načrtovanje in izvajanje politike organizacije,
• sposobnost zavzemanja kritičnega stališča do odnosa med posameznimi elementi politike organizacije ter časovnim okvirjem v katerem ti potekajo,
• sposobnost za razreševanje konkretnih strokovnih problemov s področja strateškega managementa,
• sposobnost oblikovanja lastnih zaključkov in njihovega umeščanja v ustrezen strokovni okvir,
• sposobnost uporabe kritične analize in sinteze v razreševanju kompleksnih multidisciplinarnih strokovnih in raziskovalnih problemov s področja strateškega managementa.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Poznavanje osnov organizacije in managementa, ekonomsko-poslovnih, pravnih in informacijsko-komunikacijskih ved.

Vsebina

  1. Uvod v strateški management
  2. Zunanja analiza
  3. Notranja analiza
  4. Oblikovanje poslovnih strategij
  5. Oblikovanje korporacijskih strategij
  6. Globalne strategije
  7. Izvajanje strategije in strateške spremembe
  8. Vodenje & Korporacijsko upravljanje
  9. Trajnostni razvoj in družbena odgovornost podjetij

Predvideni študijski rezultati

Študent bo:

• Razumel pomen in vlogo vplivnih udeležencev za uspešnost organizacije;
• Razumel razliko med različnimi in pogosto nasprotujočimi si šolami strateškega managementa;
• Razumel pomen dualnosti v različnih vsebinskih in časovnih okvirjih politike organizacije;
• Znal razlikovati med sredstvi, zmožnostmi in temeljnimi zmožnostmi organizacije
• Razumel različne pristope k managementu kulture organizacije in način njihove uporabe;
• Znal snovati poslanstvo in vizijo organizacije in razumel njun pomen za uspešnost organizacije;
• Znal oblikovati razvojno politiko organizacije na nivoju korporacije, programske enote in poslovne funkcije glede na zunanje okolje in notranje zmožnosti organizacije.
• Razumel in prepoznaval vzroke za neuspešnost organizacije.

Temeljna literatura in viri

• Biloslavo, R. (2008), Strateški management in management spreminjanja, (Managerjeva knjižnica). Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management.
• Daft, R. L. (2015). Management (12th Edition). South-Western College Pub. E-gradivo
• Markič, M. in Kreslin, D. (2019). Vpliv uporabe orodij managerjev na ekonomsko donosnost. Novo mesto: Fakulteta za organizacijske študije.

Dodatna literatura:
• D. Papler in Š. Bojnec (2011): Naložbe v trajnostni razvoj energetike, Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management. E-gradivo
• D. Papler in Š. Bojnec (2015): Konkurenčnost in dejavniki dobave električne energije, Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management. E-gradivo

Načini ocenjevanja

• Krajši pisni izdelki • Daljši pisni izdelki • Javni nastop ali predstavitev • Končno ocenjevanje (pisni izpit) 15/30/5/50

Reference nosilca

Dr. Mirko Markič je redni profesor za področje managementa in znanstveni svetnik.
Doktoriral je na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za organizacijske vede s področja organizacijskih znanosti. Po dvanajstih letih delovanja v avtomobilski industriji se je zaposlil na takratni Visoki šoli za management, danes Fakulteti za management Univerze na Primorskem, kjer je bil dva mandata prodekan za študijske zadeve in zadolžen za usklajevanje raziskovalno-razvojne dejavnosti. Občasno je sodeloval pri izvedbi študijskih programov na Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru, Univerzi v Novi Gorici in Fakulteti za organizacijske študijev Novem mestu. V tujini je deloval na Univerzi v Nišu, (Republika Srbija), Yasar University, (Turčija) ter Slovenskem izobraževalnem konzorciju (Italija). Vodja / član v več raziskovalnih in podjetniških projektih. Njegova področja raziskovanja so upravne in organizacijske vede - management ter javno zdravstvo (varstvo pri delu).

Izbrane objave

• ČRV, Stojan, MARKIČ, Mirko. Contribution of the QMS principles to company performance. International journal for quality research. 2023, vol. 17, no. 1, str. 227-242,
• MOLEK, Nadia, MARKIČ, Mirko, JANEŽIČ, Dušan, LUŽAR, Magda, BRCAR, Franc. Leadership styles and generational differences in manufacturing and service organizations. Organizacija : revija za management, informatiko in kadre. [Tiskana izd.]. 2023, vol. 56, iss. 3, str. 221-232,
• KOSEM, Urška, MARKIČ, Mirko, GORENC ZORAN, Annmarie. Automation of work processes and night work. Data. 2021, vol. 6, iss. 5, str. 1-13
• KRESLIN, Damijan, BOJNEC, Štefan, MARKIČ, Mirko, GORENC ZORAN, Annmarie. Use of management tools and return on equity. International journal of management and enterprise development. 2021, vol. 20, no. 4, str. 347 - 362,
• MARKIČ, Mirko, KRESLIN, Damijan. Vpliv uporabe orodij managerjev na ekonomsko donosnost. Novo mesto: Fakulteta za organizacijske študije, 2019.
• PERŠIČ, Anton, MARKIČ, Mirko, PERŠIČ, Marko. The impact of socially responsible management standards on the business success of an organisation. Total quality management & business excellence : an official journal of the European Society for Organisational Excellence. 2018, iss. 1-2, vol. 29, str. 225-237.