Ekonomika za inženirje

Cilji in kompetence

Študentje bodo razvili splošne kompetence:
• sposobnost analize, sinteze in predvidevanja posledic strateških odločitev,
• obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov s področja strateškega managementa ter razvoj kritičnega razmišljanja in samokritične presoje,
• sposobnost uporabe znanj s področja strateškega managementa za razreševanje odprtih zadev v širšem multidisciplinarnem vidiku,
• sposobnost razlage lastnih stališč in zaključkov, delo v skupini ter strpno sprejemanje in upoštevanje tvornih kritik in pripomb.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:
• razumevanje vpliva ekonomskih in družbenih vplivov na snovanje, načrtovanje in izvajanje poslovanja organizacije,
• razumevanja sprememb, ki jih prinaša proces globalizacije v snovanje, načrtovanje in izvajanje ekonomskih vidikov organizacije,
• sposobnost zavzemanja kritičnega stališča do odnosa med posameznimi gradniki organizacije,
• sposobnost za razreševanje konkretnih strokovnih problemov s področja ovrednotenja naložb,
• sposobnost oblikovanja lastnih zaključkov in njihovega umeščanja v ustrezen strokovni okvir,
• sposobnost uporabe kritične analize in sinteze v razreševanju kompleksnih multidisciplinarnih strokovnih in raziskovalnih problemov s področja ekonomije.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno osvajanje snovi je potrebno predhodno znanje, ki ustreza vsebinam predmetov Ekonomika in organizacija podjetja, Poslovna matematikain Statistika na študijskem programu Gospodarski inženiring prve stopnje. Potrebno je osnovno znanje uporabe racunalnika.

Vsebina

 1. Uvod
  – teorija, pojmi
  – proučevanje objav teme v relavantni literaturi
  - refleksija teme ekonomskega problema
  - globalizacija

 2. Ponudba, povpraševanje, elastičnost
  - dobrine in potrebe
  - proizvodni dejavniki
  - trg, ponudba, povpraševanje
  - cenovna in dohodkovna elastičnost, križna elastičnost
  - prihodkovna, potrošna, cenovna, stroškovna in produkcijska funkcija

 3. Prvine poslovnega procesa in gospodarjenje
  - dejavniki za uspešno delo
  - sredstva, financiranje, zaloge

 4. Osnove teorije proizvodnje in stroškov
  - stroški, prihodki, poslovni izid, delitev stroškov
  - kalkulacije stroškov
  - kazalniki poslovanja

 5. Razvoj podjetja - dejavniki donosnosti
  - dejavniki tveganja
  – analiza učinkovitosti in uspešnosti poslovanja, kazalniki

 6. Projekti v razvoju podjetja
  - metodologija za ekonomsko ovrednotenje projektov
  - ekonomski kazalniki in učinki
  - analiza družbenih stroškov in koristi – Cost Benefit analiza
  - primerjalna analiza metod in kazalnikov
  - primeri postopka izračunov
  - študije primerov s tehniškega področja

Predvideni študijski rezultati

Študent bo:

• razumel pomen in vlogo vplivnih udeležencev za poslovno uspešnost organizacije,
• znal oblikovati poslovno politiko organizacij,
• znal ekonomsko analizirati poslovanje organizacije, dejavnosti in struktur v državi in primerjati v širšem kontekstu,
• znal ekonomsko ovrednotiti naložbe za odločanje,
• razumel in prepoznaval vzroke za neuspešnost organizacije.

Temeljna literatura in viri

• B. Bergant (2011): Ekonomika in organizacija v gospodarskih subjektih, Nova Gorica, od strani 224 do 256.
• F. Bizjak (2008): Osnove ekonomike podjetja za inženirje, Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici. Katalog Založba UNG
• D. Papler in Š. Bojnec (2011): Naložbe v trajnostni razvoj energetike, Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management. E-gradivo

Dodatna
• N. Klein (2007): Doktrina šoka
• N. Chomsky (2013): Profit pred ljudmi
• D. Papler in Š. Bojnec (2015): Učinki liberalizacije trga električne energije, Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za mangement. E-gradivo
• D. Papler in Š. Bojnec (2015): Konkurenčnost in dejavniki dobave električne energije, Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management. E-gradivo

Načini ocenjevanja

• Krajši pisni izdelki • S pisnim delom izpita se ocenjujejo praktična in računska znanja osnovnih principov ekonomske analize in vodenja podjetja • Individualna seminarska naloga • Javni nastop ali predstavitev 10/60/20/10

Reference nosilca

doc. dr. Drago Papler, habilitacijsko področje ekonomija

Izobrazba: doktor znanosti
Področje dela: Vodenje investicij in razvoja, raziskave na področju obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije, sistemov vodenja kakovosti, sistemov upravljanja z energijo, obvladovanja tveganj in ekonomike.
Izkušnje: Doc. dr. Drago Papler ima po izobrazbi interdisciplinarna znanja: doktor znanosti, magister gospodarski inženir, univerzitetni diplomirani ekonomist, diplomirani gospodarski inženir in inženir elektroenergetike. V Elektru Gorenjska je 20 let deloval na področju priprave dela in tehnične komerciale investicij. Po odprtju trga z električno energijo se je ukvarjal z marketingom in prodajo. Od leta 2006 je bil vodja Službe za investicije in razvoj v družbi Gorenjske elektrarne, kjer mu je bil ob rednem vzdrževanju obstoječih elektrarn cilj izgradnja novih proizvodnih naprav na obnovljive vire energije. Za uspešne in učinkovite raziskovalne, razvojne, izobraževalne in promocijske projekte je prejel več priznanj: nagrado Srečko Kosovel Univerze na Primorskem (2007), priznanje energetski menedžer (2008) za prvonagrajeni sonaravni projekt 2008, Trimovo raziskovano nagrado za magistrsko delo Primerjava razvojnih učinkov obnovljivih virov energije (2009), državno nagrado za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe (2009), posebno priznanje za razvoj in promocijo okolju prijazne proizvodnje elektrike (2010) in pohvalo za uspešno izveden projekt oziroma aktivnosti v delu združenja slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED (2013).
Od leta 2011 do leta 2014 je bil vodja organizacijske enote Investicije, razvoj in projektiranje v družbi Gorenjske elektrarne. Od januarja 2015 je svetovalec direktorja za raziskave in razvoj v družbi Gorenjske elektrarne. Leta 2014 je uspešno zaključil projekt uvajanja sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008 v podjetje, leta 2016 pa implementiral standard ISO 50001:2011 za upravljanje z energijo v sistem vodenja kakovosti podjetja. V družbi Gorenjske elektrarne je od leta 2014 je predstavnik vodstva za sisteme vodenja kakovosti in obvladovanje tveganj, od leta 2016 pa še za vodenje sistemov upravljanja z energijo. V prakso je implementiral novi različici standarda ISO 9001:2015 in IUSO 5001:2018.

Njegova raziskovalna področja so: ekonomika, management, podjetništvo, kakovost, energetika, obnovljivi viri energije, agroekonomija, turizem.
Kot docent za področje ekonomije in predavatelj energetskih in proizvodnih sistemov, obnovljivih virov energije ter učinkovite rabe energije je vključen v pedagoško delo visokošolskih programov. . Sodeluje v strokovnih združenjih ter kot predavatelj na konferencah, vodi projekte trajnostnega razvoja in sodeluje v znanstveno-raziskovalnih projektih.

Njegova bibliografija obsega 26 izvirnih znanstvenih člankov, 160 prispevkov na konferencah, pet znanstvenih monografij, osem strokovnih knjig s področja elektroenergetike, obnovljivih virov energije in trajnostnega razvoja ter šest zgodovinskih domoznanskih knjig in zbornikov.

https://www.gek.si/podjetje/501700028/doc_dr_Drago_Papler
http://www.gorenjci.si/osebe/papler-drago/994/
http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20190529103854-A837475.html