Informativni dan Univerze v Novi Gorici

Datum objave: 7. 2. 2019
Dogodki

Univerza v Novi Gorici bo v petek, 15. februarja 2019, in v soboto, 16. februarja 2019, na informativnih dnevih predstavila študijske programe 1. in 2. stopnje Fakultete za znanosti o okolju, Poslovno-tehniške fakultete, Fakultete za naravoslovje, Fakultete za humanistiko, Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo ter Akademije umetnosti.

Pod okriljem Univerze v Novi Gorici, mlade in dinamične institucije na zahodni meji Slovenije, združujemo edinstvene, moderne, interdisciplinarne in praktično usmerjene študijske programe, na katerih študenti pridobivajo celovita znanja s področij naravoslovja, tehničnih znanosti, biotehniških ved, humanistike, družboslovja in umetnosti ter se izobražujejo za poklice prihodnosti.

Na Univerzi v Novi Gorici zagotavljamo visoko stopnjo interdisciplinarnosti študijskih programov, ki prinaša širša znanja, vrhunske domače in gostujoče profesorje ter izjemno ugodno razmerje med številom študentov in profesorjev (štirje študenti na enega profesorja). Vse to poleg sodobnih pristopov učenja in poučevanja in vedno večjim naborom študijskih vsebin, ki se lahko izvajajo na daljavo, omogoča spodbudno okolje za študij in posledično visoko zaposljivost naših diplomantov. Lani je v enem letu po končani diplomi zaposlitev našlo 92% naših diplomantov, kar gotovo potrjuje kakovost naše študijske ponudbe.

Že v času študija imajo študenti odlične možnosti vključevanja v raziskovalno delo in razne projekte, poleg tega pa so študentom na voljo tudi mednarodne izmenjave. S praktičnim usposabljanjem študentov doma in v tujini poskrbimo, da je pridobljeno in ustvarjeno znanje dejansko uporabno, da študenti redno prihajajo v stik z morebitnimi delodajalci in da znanje prenašamo iz akademskega okolja v gospodarstvo. Študentom je na voljo tudi Karierni center, ki skrbi prav za povezovanje univerzitetnega okolja s podjetniškim in industrijskim ter nudi podporo pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve.

Kot prva univerza v Sloveniji smo ponudili status športnika vsem študentom športnikom, ki so registrirani kot tekmovalci, se aktivno udeležujejo tekmovanj in dosegajo opazne rezultate. Pri tem ni obvezujoča pridobitev določenega naziva s strani Olimpijskega komiteja Slovenije. Goriška s svojo blago klimo privablja študente športnike iz celotne Slovenije, saj športnikom nudi dobre pogoje za trening tudi v zimskem obdobju, ko je izvajanje športnih dejavnosti na prostem v večjem delu Slovenije sicer oteženo. Sodelujemo s široko mrežo klubov na Goriškem in v širši regiji – tudi v zamejstvu.

Na Univerzi v Novi Gorici posebno skrb posvečamo rednim prenovam študijskih programov, novim pristopom v poučevanja in uvajanju raznolikih oblik učenja na daljavo. Kot majhna ustanova imamo namreč to prednost, da izvajamo individualne pristope do študentov, vsak študent lahko uveljavi svoje ambicije in v največji meri razvije svoje osebnostne sposobnosti ter nadarjenost. Pri sestavi predmetnikov v prvi meri sledimo želenim in potrebnim kompetencam študentov, pri izvajanju programov pa dajemo poudarek metodam obrnjenega in odprtega učenja.

Interesi mladih, povpraševanje delodajalcev po določenih profilih diplomantov, nova tržišča in razmah informacijskih tehnologij vse bolj narekujejo stalno prilagajanje in posodabljanje študijskih vsebin, ki jih bomo tudi v študijskem letu 2019/20 še nadalje nadgrajevali.

V nadaljevanju predstavljamo študijsko ponudbo, ki jo bomo v okviru prihajajočih informativnih dnevov predstavili:

Fakulteta za naravoslovje: Vas zanima, kako deluje vesolje?
Fakulteta za naravoslovje v slovenskem visokošolskem prostoru uveljavlja vrhunski, raziskovalno usmerjen način poučevanja fizikalnih znanosti. Izvajamo diplomski in magistrski študijski program »Fizika in astrofizika« ter interdisciplinarni magistrski program »Znanost o materialih«. Prednosti študija pri nas so individualno delo s študenti, mlada, dinamična ekipa asistentov in profesorjev, zgodnje vključevanje študentov v raziskave in usmerjenost v mednarodno znanstveno-raziskovalno okolje. Aktivno spodbujamo ustvarjalnost študentov, njihovo izvirnost in prilagodljivost, z namenom, da našim diplomantom študij pri nas predstavlja konkurenčno prednost in jim pomaga na njihovi nadaljnji poklicni ali akademski poti.

Poslovno-tehniška fakulteta: Pripravljeni na obvladovanje digitaliziranih proizvodnih in poslovnih procesov v domačem in mednarodnem okolju
Poslovno-tehniška fakulteta izvaja programa Gospodarski inženiring 1. in 2. stopnje, ki interdisciplinarno povezujeta znanja o sodobnih tehnologijah z ekonomskimi in organizacijskimi znanji. Študenti se usposobijo za zagotavljanje učinkovitega izvajanja vse bolj digitaliziranih procesov v podjetju, za obvladovanje stroškov ob hkratnem zagotavljanju kakovosti izdelkov in storitev, pa tudi za identificiranje in implementacijo možnih izboljšav pri delovanju podjetij. Magistrski program je primeren tudi za diplomante drugih usmeritev, ki želijo svojo stroko nadgraditi z ekonomskimi vidiki in poznavanjem aktualnih tehnologij, vključno z računalniškimi. Pomemben del študija je projektno delo in reševanje problemov iz konkretnih delovnih okolij, kar skupaj s širino znanj zagotavlja odlično zaposljivost. Športnikom in drugim študentom, ki zaradi svoje situacije potrebujejo dodatno fleksibilnost, le-to zagotavljamo z močno podporo študiju na daljavo. Novost so dopolnitve študijskega programa, ki študente še bolje pripravljajo na delo v mednarodnem poslovnem okolju.

Fakulteta za humanistiko: Humanistika danes - digitalna humanistika!
Fakulteta za humanistiko razpisuje prvostopenjska študija Slovenistika – s poudarkom na literarnih vedah in jezikoslovju – ter Kulturna zgodovina. Oba študija omogočata vpis na novi interdisciplinarni magistrski študijski program Digitalna humanistika, ki povezuje v enakem deležu humanistiko in računalništvo (vpis je odprt tudi diplomantom računalništva in informatike). S tem se humanistika odziva tako na trg dela kot na temeljne dileme, ki se pokažejo v humanistiki, ko se kultura digitalizira. Za tiste, ki želijo poglobiti znanje jezikoslovja z vključevanjem v raziskovalno delo predavateljev, je na voljo smer Jezikoslove magistrskega študija Slovenistike, smer Literarne vede pa nadgrajuje razumevanje (slovenske) literature, npr. prek študij spola, raziskav literature na stičišču jezikov in kultur itd. Poleg tega so študentom na voljo tudi druge študijske vsebine, ki jih humanistični programi drugih slovenskih univerz ne ponujajo.

Fakulteta za znanosti o okolju: Znanje za prihodnost z vključenim praktičnim usposabljanjem in možnostjo dvojne diplome
Fakulteta za znanosti o okolju izvaja program Okolje na 1. in 2. stopnji študija z modernim pristopom k poučevanju, ki v veliki meri temelji na pridobivanju znanja ob praktičnem usposabljanju kot so terensko in projektno delo, laboratorijske vaje, ekskurzije ipd. Že v študijskem letu 2017/18 smo začeli izvajati prenovljen študijski program Okolje na obeh stopnjah študija, ki ponuja nekaj novih izbirnih predmetov s področja biologije, v zadnjem letniku na 1. stopnji pa študentje opravljajo šesttedensko praktično usposabljanje, kar bo še dodatno prispevalo tako k zaposljivosti naših diplomantov kot tudi k še večji povezanosti z lokalnim okoljem. Letos študijski program nadgrajujemo na 1. stopnji s predmeti o atmosferi, globalnem segrevanju, na 2. stopnji pa z družbenimi in pravnimi vidiki okolja. Na prvostopenjskem programu Okolje imajo študenti možnost pridobiti dvojno diplomo Univerze v Novi Gorici in Univerze v Bihaću, če bodo del študija opravili na partnerski univerzi.

Akademija umetnosti: Ustvari svoj pogled na svet!
Akademija umetnosti je mlada in dinamična tako s stališča metod in orodij učenja kakor tudi izbire vsebin in mentorjev. Nudi sodoben študij na študijskih programih Digitalne umetnosti in prakse (prva stopnja) ter Medijske umetnosti in prakse (druga stopnja). Akademija umetnosti se je Univerzi v Novi Gorici kot Visoka šola za umetnost pridružila leta 2009 in v letu 2016 dobila potrditev dobrega dela kot akademija. Podpiramo razvoj študentov, njihove ustvarjalnosti in akademskega dela. Prisegamo na oseben pristop, podpiramo e-učenje, smo intermedijsko naravnani in udejanjamo interdisciplinarno sodelovanje. Projektno delo in produkcijsko povezovanje v zunajšolskih okoljih študentu že med študijem priskrbita dragocene izkušnje pri delu na realnih in kompleksnih projektih. Študent že med študijem pridobiva delovne izkušnje med tremi okolji ̶ filmsko okolje, okolje kreativnih industrij in okolje sodobnih umetnosti ̶ ter razvija reference na izbranem področju. Vse to po diplomi omogoča mehak in hiter prestop v resnično produkcijsko okolje oziroma ciljno usmerjen nadaljnji študij.

Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo: Znanje za kakovost!
Prvostopenjski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo je edinstven v Sloveniji. V edinstvenem okolju dvorca Lanthieri v Vipavi, v neposredni bližini številnih mentorskih kmetij in lastnega vinogradniškega posestva študentom ponujamo praktično orientiran, poglobljen in komplementaren študij vinarstva, vinogradništva in trženja vina s sodobnimi vsebinami, sestavljen v skladu s smernicami Mednarodne Organizacije za Trto in Vino (OIV) za izobraževanje enologov. V program vključujemo pomembne strokovnjake iz prakse in uveljavljene akademike-znanstvenike s področja vinograništva, vinarstva in povezanih področij. Podpiramo uporabo novih, modernih načinov poučevanja. Odlikuje nas delo v majhnih skupinah, osebni pristop in močna želja po izboljšanju stanja izobrazbe na področju vinogradništva, vinarstva in trženja vina v Sloveniji. Pridobljena znanja in veščine našim diplomantom omogočajo konkurenčno prednost na vinogradniško-vinarskem trgu dela.

Podrobnejše informacije o lokacijah in urah posameznih predstavitev so na voljo na spletni strani:
"http://www.ung.si/sl/studij/informativni-dnevi/"

Priponke

Kontakt

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 62 05 827
E: andreja.leban@ung.si