Projekti

TEMELJNI ZNANSTVENORAZISKOVALNI PROGRAM IN PROJEKTI

Teoretično in eksperimentalno jezikoslovje (raziskovalni program)

 • 2013-2024
 • Vodja: Franc Marušič
 • Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 • www

Večfunkcijskost v morfologiji

 • 2023-2026
 • Vodja: Petra Mišmaš (UNG), Marko Simonović (U. v Gradcu)
 • Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (za UNG), Avstrijski znanstveni sklad / FWF (za U. v Gradcu)
 • www

Obnašanje čeških in slovenskih naslonk

 • 2023-2026
 • Vodja: Franc Marušič (UNG), Petr Karlík (Masarykova u. v Brnu)
 • Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (za UNG), Češka agencija za raziskovalno dejavnost / GAČR (za Masarykovo u. v Brnu)
 • www

Meje svobode: permutacijski pristop k besednemu redu v južnoslovanskih jezikih

 • 2022-2025
 • Vodja: Artur Stepanov
 • Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 • www

Usvajanje manjšinskega jezika v večjezičnem okolju

 • 2021-2024
 • Vodja: Artur Stepanov
 • Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 • www

SAVANT (Systematicity and Variation In Word Structure Processing Across Languages: A Neuro-Typology Approach)

 • 2021 – 2024
 • Vodja: Linaea Stockall (Queen Mary University of London); vodja na UNG: Rok Žaucer
 • Financer: Economic and Social Research Council
 • www

Več kot ujemanje: kako govorci dodeljujejo skladenjske lastnosti v realnem času

 • 2020-2023
 • Vodja: Penka Stateva (UNG), Julie Franck (U. v Ženevi)
 • Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (za UNG), Švicarska znanstvena fundacija / SNF (za U. v Ženevi)
 • www

Jezikovni prenos pragmatičnih prvin: Govorci slovenščine v večjezičnem okolju

 • 2020-2023
 • Vodja: Penka Stateva
 • Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 • www

Glagol v hiperprostoru: medsebojno vplivanje med prozodijo, morfologijo in semantiko v zahodnih južnoslovanskih glagolih

 • 2019-2022
 • Vodja: Franc Marušič (UNG), Boban Arsenijević (U. v Gradcu)
 • Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (za UNG), Avstrijski znanstveni sklad / FWF (za U. v Gradcu)
 • www

Izdelava standardiziranega testa sposobnosti razumevanja stavkov pri odraslih v slovenskem jeziku

 • 2019-2022
 • Vodja: Artur Stepanov
 • Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 • www

Agreement Mismatches in Experimental Syntax: from Slavic to Bantu

 • 2018 – 2022
 • Vodja: Andrew Nevins (University College London); vodja na UNG: Franc Marušič
 • Financer: Leverhulme Trust
 • www

Študija kognitivnih temeljev hierarhije funkcionalnih projekcij v samostalniški zvezi

 • 2016-2018 / 2019
 • Vodja: Rok Žaucer
 • Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 • www

Advancing The European Multilingual Experience (AThEME)

 • 2014-2019
 • Koordinator: Lisa Lai-Shen Cheng (Univerza v Leidnu), vodja na UNG: Artur Stepanov
 • Financer: Evropska komisija, 7. okvirni program
 • www

Coordinated Research in the Experimental Morphosyntax of South Slavic Languages (EMSS)

 • 2014 – 2018
 • Vodja: Andrew Nevins (University College London); vodja na UNG: Franc Marušič
 • Financer: Leverhulme trust
 • www

Collaborative Research: Language structure and number word learning

 • 2014-2017
 • Vodja: David Barner (University of California, San Diego)
 • Financer: National Science Foundation
 • www

Medsebojna povezanost usvajanja dvojine in usvajanja števil kot pokazatelj (ne)povezanosti jezika in mišljenja

 • 2013-2016
 • Vodja: Franc Marušič
 • Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 • www

Vključitev izbranih slovnic slovenskih avtorjev v mednarodno bazo CTLF ? Corpus de textes linguistiques fondamentaux in priprava portala slovenskih slovnic in pravopisov

 • 2011-2014
 • Vodja: Kozma Ahačič (Znanstvenoraziskovalni center SAZU)
 • Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 • www

RECLING – Rekurzija in hierarhija kot temeljna načela človekovega jezikovnega znanja

 • 2011-2013
 • Vodja: Artur Stepanov
 • Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 • www

Linearno in ne-linearno modeliranje kompleksnih podatkov za določanje konteksta

 • 2008-2011
 • Vodja: Jure Zupan (Kemijski inštitut)
 • Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 • www

APLIKATIVNI PROJEKTI, NAROČILA ...

Ustvarjanje in vzdrževanje e-platforme za jezikovno testiranje in svetovanje na Univerzi v Novi Gorici (SlovSTvo)

 • 2022 – 2023
 • Vodja: Artur Stepanov
 • Financer: Ministrstvo za kulturo
 • www

RSDO (Razvoj slovenščine v digitalnem okolju)

 • 2020 – 2023
 • Vodja: Simon Krek (Univerza v Ljubljani); vodja na UNG: Rok Žaucer
 • Financer: Republika Slovenija in Evropska unija (Evropski sklada za regionalni razvoj)
 • www

Večjezičnost velja (Bilingualism Matters)

 • 2015-
 • Vodja: Penka Stateva
 • Financer 2015-2019: Evropska komisija, 7. okvirni program (v okviru projekta AThEME)
 • www

Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije (Clarin)

 • 2014-
 • Nacionalni koordinator: Tomaž Erjavec (Institut “Jožef Stefan”); vodji na UNG: R. Žaucer, F. Marušič
 • Financer: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS
 • www

Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov

 • 2016-2017
 • Vodja: Kozma Ahačič (ZRC SAZU), sod. na UNG: Matic Pavlič
 • Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Državni zbor RS, ministrstva RS
 • www

Jezikovna svetovalnica za slovenski jezik (JeSv)

Pregled institucionaliziranih oblik izvajanja nacionalnih jezikovnih politik v Evropski uniji

Teoretično-empirična raziskava o jezikovnopolitičnih učinkih obstoječega pravnoformalnega okvira statusa in rabe slovenščine in drugih jezikov v javnosti

Pregled in analiza politik, ki določajo položaj slovenščine nasproti angleščini in drugim tujim jezikom v visokem šolstvu in znanosti

Tujejezična imena lokalov, obratov, poslovnih prostorov ter stališča Slovenije do njih

Merila za ugotavljanje/prepoznavanje slovenskosti ali neslovenskosti imen podjetij, zavodov, društev in drugih pravnih oseb zasebnega prava