Fakulteta za humanistiko

Lektorat angleškega jezika 3

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Študenti osvojijo znanje jezikovne in vsebinske analize bolj zahtevnih besedil in humanističnih tem v angleškem jeziku. Sposobni bodo fluentno, ali precej bolj fluentno, pisati o bolj kompleksnih temah, ter pripraviti in predstaviti izbrano relevantno temo. Obenem bodo sposobni nadalje razvijati razumevanje humanističnih tem in besedil v angleškem jeziku.

Splošni cilj predmeta: raven C1 (po CEFR evropski lestvici znanja tujega jezika).

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Obvezno – gimnazijsko ali srednješolsko znanje angleškega jezika.

Zaželjeno – znanje angleškega jezika, osvojeno pri predmetih Lektorat angleškega jezika 1 in/ali Lektorat angleškega jezika 2.

Pogoji za pristop k izpitu:

  • prisotnost na predavanjih in vajah 80%
  • seminarska naloga (esej in predstavitev).

Vsebina

Izbrana tematska poglavja v angleškem jeziku (književna, književno-teoretska, književno-zgodovinska ter filozofsko-psihološka); poudarek je na razumevanju, jezikovni in vsebinski analizi.

Angleški roman 19. stoletja.

Jane Austen.

Mimesis: antična grška literarna teorija.

Hermeneutika kot tradicija in metoda analize besedil.

Pojem kanona v književnosti.

Ideja tradicije v književnosti.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

V zadnjem delu predavanj študent pripravi seminarsko nalogo (esej na humanistično temo, predstavitev na izbrano temo).
Poznavanje in razumevanje bolj kompleksne angleške skladnje.

Poznavanje in razumevanje bolj kompleksnih humanističnih tem v angleškem jeziku.

Razvijanje kritičnega mišljenja.

Razvijanje subjektivnega mišljenja glede obravnavanih tem.

Temeljna literatura in viri

Acquinas. Selected Philosophical Writings. Oxford: Oxford University Press. 2008.

Austen, Jane. Persuasion. Oxford World’s Classics. Oxford: Oxford University Press. 2008.

Austen, Jane. Pride and Prejudice. Oxford World’s Classics. Oxford: Oxford University Press. 2008.

Jenkins, Richard. A Fine Brush on Ivory: An Appreciation of Jane Austen. Oxford: Oxford University Press. 2004.

Kermode, Frank. Pleasure and Change: the Aesthetics of Canon. Oxford: Oxford University Press. 2004.

Saint Augustine. On Christian Teaching. Oxford: Oxford University Press. 2008.

Tillyard, E. M. W. The Elisabethan World Picture. London: Penguin Books. 1988.

Waugh, Patricia (ed.). Literary Theory and Criticism. Oxford: Oxford University Press. 2006.

Načini ocenjevanja

– seminarska naloga 
(30%) – pisni izpit (70%)

Reference nosilca

Milena Kovačević je diplomirala angleški jezik in književnost, in primerjalno književnost na Univerzi v Zagrebu (utemeljena leta 1669).

Magistrirala iz področja angleški jezik na isti univerzi.

Strokovno delo: Filozofska fakulteta v Zagrebu, British Council v Zagrebu.

V britanski diplomaciji: strokovno izpopolnjevanje v Združenem kraljevstvu.

Profesorica angleškega jezika na Univerzi v Novi Gorici, Slovenija.

Predavanja na univerzah v Franciji (Pariz Nanterre, Dijon), Angliji (Norwich), Italiji (Bergamo), Danskem (Aarhus), Grčiji (Thessaloniki).

Priljubljene teme: angleška književnost, primerjalna književnost, Carl Gustav Jung.

Univerzitetna koda predmeta: 1SL241

Letnik: 2

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 4

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur
  • Samostojno delo: 60 ur

Vrsta predmeta: obvezni izbirni predmet

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • vaje • seminarska naloga (esej in predstavitev)