Fakulteta za podiplomski študij

Osnove molekularne biologije in biotehnologije

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Glavni cilj ''uvodnega tečaja’' je zagotoviti intenziven enotedenski tečaj v katerem, na začetku akademskega leta, študenti prvega letnika doktorskega študija dobijo splošno osnovno znanje, s pomočjo katerega se seznanijo z različnimi raziskovalnimi področji.

Vodje raziskovalnih skupin študentom pripravijo predstavitve svojih raziskovalnih dejavnosti in projektov. Poleg tega bodo študentje seznanjeni tudi z raziskovalnimi zmogljivostmi na UNG in ICGEB.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

 • Uvodna predavanja povezana z ozadji raziskovalnih dejavnosti na UNG in ICGEB, ki obdelajo naslednje teme: podvojevanje DNA, rekombinacija in popravljalni mehanizmi, procesiranje RNA in metabolizem mikro RNA, uravnavanje izražanja genov, dinamična organizacija strukture in funkcije jedra, sinteza proteinov in interakcije, struktura proteinov, celični cikel in rak, humana molekularna genetika, živalski modeli človeških bolezni, molekularna genetika kvasovk, molekularna genetika Drosophile, molekularna genetika bakterij, uvod v živalsko virologijo, molekularna in celična imunologija, bioinformatika.
 • Tehnične vaje proteomiko, mikroskopiranje, pretočno citometrijo, analitske metode, in varnostne postopke.
 • Predstavitev vodij oddelkov in tekočih projektov
 • Predstavitev tehničnih zmogljivosti institucije
 • Priporočena literatura in nadaljne personalizirane vaje glede na potrebe študenta

Predvideni študijski rezultati

 • Študenti se naučijo osnovnega znanja molekularne biologije in biotehnologije.
 • Študenti se seznanijo s tehničnimi pripomočki na ICGEB in UNG.
 • Študenti spoznajo znanstvenike in raziskovalno skupnost ter se seznanijo z različnimi raziskovalnimi interesi na ICGEB in UNG.

Temeljna literatura in viri

 • G. Alberts, Johnson, Lewis, Raff; Roberts, Watson: Molecular Biology of the Cell, 5th Ed., Garland Science, 2008
 • Benjamin Lewin, GENES IX, © Copyright 2014 Jones and Bartlett Publishers http://biology.jbpub.com/book/genes/
 • Nature Reviews in Cell Biology http://www.nature.com/nrm/index.html
 • Nature Reviews in Genetics http://www.nature.com/nrg/index.html
 • Znanstvena literature z obravnavanih področij.

Načini ocenjevanja

Vprašalnik 100%

Reference nosilca

Profesor za področje biokemija in molekularna biologija na Univerzi v Ljubljani.

Bibliografija:

1. Kočevar N, Grazio SF, Komel R. Two-dimensional gel electrophoresis of gastric tissue in an alkaline pH range. Proteomics. 2014 Feb;14(2-3):311-21.

2. Jovčevska I, Kočevar N, Komel R. Glioma and glioblastoma – how much do we (not) know? Mol Clin Oncol. 2013 Nov;1(6):935-941.

3. Hudler P, Gorsic M, Komel R. Proteomic strategies and challenges in tumor metastasis research. Clin Exp Metastasis. 2010 Aug;27(6):441-51.

4. Peternel S, Komel R. Isolation of biologically active nanomaterial (inclusion bodies) from bacterial cells. Microb Cell Fact. 2010 Sep 10;9:66. doi: 10.1186/1475-2859-9-66.

5. Hudler P, Gorsic M, Komel R. Proteomic strategies and challenges in tumor metastasis research. Clin Exp Metastasis. 2010 Aug;27(6):441-51.

Univerzitetna koda predmeta: 8MG001

Letnik: 1

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 3

Obseg:

 • Predavanja: 30 ur
 • Samostojno delo: 60 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • predstavitev in ogled laboratorijev • tehnične vaje • individualno delo • priporočeno branje in nadaljnje prilagojene vaje glede na potrebe posameznega študenta