Fakulteta za podiplomski študij

Rastlinska biotehnologija

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je predstaviti biotehnološke postopke pri rastlinah. Smoter predmeta je pridobitev novega znanja ter razširitev znanja pridobljenega pri drugih predmetih, z obravnavo klasičnih in modernih biotehnoloških postopkov pri rastlinah, vključno z vzgojo zdravih rastlin, rastlin z izboljšanimi lastnostmi in rastlin za proizvodnjo biomolekul. Razumevanje biotehnoloških postopkov pri rastlinah ima tudi uporabno vrednost, tako v farmacevtski in prehrambni industriji, kot tudi v kmetijstvu in ekologiji.

Predmet se bo izvajal vsaki 2 leti.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Predmet bo zajemal sledeče vsebine, značilne za rastline:

 • uvod,
 • organizacija in ekspresija rastlinskega genoma,
 • metode v rastlinski biotehnologiji
 • rastlinske tkivne kulture (tipi kultur, mikropropagacija, z njo povezana avtomatizacija in aklimatizacija, vzgoja zdravih rastlin),
 • proizvodnja rastlinskih sekundarnih metabolitov,
 • primerjava klasičnih in modernih biotehnoloških metod žlahtnenja,
 • metode vnosa genov z bakterijami in virusi,
 • neposredni načini vnosa genov,
 • možnosti izdelave novih proteinov ter drugih snovi v gensko spremenjenih rastlinah,
 • možni vplivi gensko spremenjenih rastlin na zdravje ljudi in okolje,
 • določanje gensko spremenjenih rastlin ter zakonodaja,
 • izbrana poglavja z drugih področij biotehnologije, na primer mikrobne, industrijske, farmacevtske ali okoljske biotehnologije.

Predvideni študijski rezultati

Pojmi, zakonitosti in procesi v rastlinski biotehnologiji.

Uporaba. Predstavitev posameznih potekajočih raziskav.

Refleksija. Zmožnost razlage principov oz. zakonitosti na posameznih primerih in uporaba

pridobljenega znanja v biotehnološki, farmacevtski, medicinski in agronomski praksi.

Prenosljive spretnosti. Kritična uporaba domače in tuje literature in drugih virov, zbiranje in interpretiranje podatkov, poznavanje strokovnih izrazov.

Temeljna literatura in viri

 • Chrispeels M.J., Sadava D.E. Plants, Genes and Crop Biotechnology, Jones and Bartlett Publishers, Sundbury, Massachusetts 567 pages, Jones and Bartlett Publishers, Inc., 2nd edition (2002), ISBN: 0763715867.
 • Sarad R.Parekh (ed.). The GMO Handbook, Genetically Modified Animals, Microbes, and Plants in Biotechnology. 374 pages, Humana Press, (2004), ISBN: 1588293076.
 • Razdan M.K. Introduction to Plant Tissue Culture. : 376 pages, Science Publishers Inc 2nd edition (2003), ISBN: 1578082374.
 • Heldt H.W. Plant Biochemistry and Molecular Biology, Oxford University Press. 552 pages, Oxford University Press (1998), ISBN: 0198501803.
 • Buchanan B.B., Gruissem W., Jones L.R. Biochemistry and Molecular Biology of Plants. 1367 pages, American Society of Plant Physiologists, 1 st edition (2000), ISBN: 0943088372.

Načini ocenjevanja

Diskusiji z nosilcem predmeta in ostalimi študenti (10%). Ustni izpit (90%)

Reference nosilca

Maruša Pompe Novak je docentka na Univerzi v Ljubljani.

Bibliografija:

1. Baebler Š, Witek K, Petek M, Stare K, Tušek-Žnidarič M, Pompe-Novak M, Renaut J, Szajko K, Strzelczyk-Żyta D, Marczewski W, Morgiewicz K, Gruden K, Hennig J. 2014 Salicylic acid is an indispensable component of the Ny-1 resistance-gene-mediated response against Potato virus Y infection in potato. Journal of Experimental Botany, 65,4, 1095-1109

2. Rupar M1, Kogovšek P, Pompe-Novak M, Gutiérrez-Aguirre I, Delaunay A, Jacquot E, Ravnikar M. 2013 Assessment of SNaPshot and single step RT-qPCR methods for discriminating Potato virus Y (PVY) subgroups. Journal of Virological Methods,189, 1,93-100.

3. Dobnik D, Baebler S, Kogovšek P, Pompe-Novak M, Stebih D, Panter G, Janež N, Morisset D, Zel J, Gruden K. 2013 β-1,3-glucanase class III promotes spread of PVYNTN and improves in planta protein production. Plant Biotechnol Rep. 7:547-555.

4. Kogovšek P, Kladnik A, Mlakar J, Znidarič MT, Dermastia M, Ravnikar M, Pompe-Novak M. 2011 Distribution of Potato virus Y in potato plant organs, tissues, and cells. Phytopathology. 101(11):1292-300.

5. Baebler Š, Stare K, Kovač M, Blejec A, Prezelj N, Stare T, Kogovšek P, Pompe-Novak M, Rosahl S, Ravnikar M, Gruden K. 2011 Dynamics of responses in compatible potato-Potato virus Y interaction are modulated by salicylic acid. PLoS One. 6(12):e29009.

Univerzitetna koda predmeta: 8MG021

Letnik: 1

Semester: 1-2

Nosilec predmeta:

ECTS: 3

Obseg:

 • Predavanja: 20 ur
 • Vaje: 20 ur
 • Samostojno delo: 50 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
•predavanja in seminarji •problemsko orientirano učenje •individualna izdelava seminarjev • predstavitve in interpretacija ostalim študentom v skupini •diskusija o objavljenih člankih iz izbranih tem •individualno delo