Fakulteta za znanosti o okolju

Natečaj

Kdo, Kaj in Zakaj?

Na Fakulteti za znanosti o okolju ob 25. obletnici Univerze v Novi Gorici razpisujemo idejno-tehnični izziv in fotografski natečaj z naslovom:

PRILAGAJANJE NA KLIMATSKE SPREMEMBE

Predstavitev tematike: Prekomerni izpusti CO2, kot posledica povečane človeške aktivnosti na področju industrije, transporta, ogrevanja/hlajenja in podobnega, so sprožili proces klimatskih sprememb. Poleg aktivnega izvajanja znanih ukrepov za zmanjšanje rabe fosilnih goriv in naravnih virov, ima prilagajanje na te spremembe pomembno vlogo za prehod v trajnostno dobo. Prilagajanja na vrsto ukrepov, ki bodo za dosego tega stanja potrebni, zajemajo celoten spekter od družbenih vedenjskih vzorcev do naprednih razvojnih rešitev na nivoju posameznika in celotne svetovne populacije. K reševanju nastale problematike lahko pristopamo z (i) ukrepi za minimizacijo človeškega vpliva na klimatske spremembe oziroma (ii) ukrepi za prilagajanje na nastajajoče klimatske spremembe. Natečaj je namenjen iskanju ustreznih ukrepov za reševanje številnih problematik iz področij:

  • onesnaženje okolja (zrak, zemlja, voda, urbano in naravno okolje)
  • hrana (npr.: samooskrba, sonaravna in lokalna pridelana, itd.),
  • voda (npr.: vodni viri, suša, poplave, itd.),
  • materialne dobrine (zmanjševanje, ponovna raba, reciklaža, energetska izraba, varno odlaganje),
  • energija (obnovljivi viri energije, učinkovita raba, itd.),
  • promet (prevažanje brez emisij, javni prevozi, itd.)
  • prometna in gradbena infrastruktura (učinkovitost, trajnost, itd.)

Kdo in kako?

Sodelujejo lahko dijakinje in dijaki srednjih šol v dveh kategorijah:

I. Prva kategorija: idejno-tehnični izziv

Iščemo originalne in inovativne idejne rešitve, ki bodo učinkovite prispevale k prilagajanju na klimatske spremembe s katerega koli področja človeškega življenja in aktivnosti. Ideje morajo biti načeloma uresničljive, družbeno in ekonomsko vzdržne ter okolju prijazne.

V obliki digitalnega posterja (velikost naj bo enaka formatu A1) pripravite grafično in pisno predstavitev vaše predlagane idejne rešitve. Posterji naj bodo v PDF formatu. Strokovna komisija bo ocenjevala originalnost, kvaliteto predstavitve, tehnično izvedljivost in potencialni vpliv ideje na prilagajanje klimatskim spremembam.

II. Druga kategorija: fotografski natečaj

Iščemo avtorske fotografije, ki odražajo naše napore k prilagajanju na klimatske spremembe oziroma prilagoditve, ki jih narava sama razvija. Vsak avtor lahko sodeluje največ s tremi barvnimi ali črno-belimi fotografijami. Fotografije morajo biti v JPEG formatu in v visoki resoluciji. Vsaka fotografija naj bo obvezno označena z imenom in priimkom avtorja, zaporedno številko in naslovom fotografije. Skupaj s fotografijami pošljite še naslednje podatke: ime in priimek avtorja ter elektronski naslov. Strokovna komisija (v sodelovanju z Akademijo umetnosti UNG) bo ocenjevala skladnost s temo razpisa, estetsko vrednost in tehnična dovršenost.

Kako?

Prispevke iz obeh kategorij zbiramo od 1. maja do 31. septembra. Komisija bo izbrala 10 do 15 najboljših prispevkov in avtorje povabila na zaključni dogodek, ki bo v mesecu novembru. Tam bodo razglašeni trije najboljši prispevki v obeh kategorijah, ki bodo prejeli denarne nagrade

  1. nagrada 300 EUR
  2. nagrada 200 EUR
  3. nagrada 100 EUR

S prijavo avtorji zagotavljajo, da so fotografije oziroma tehnične ideje avtorske in dovoljujejo njihovo objavo za namene promocije tega natečaja in 25-letnice Univerze v Novi Gorici z ustrezno navedbo avtorja.

Avtorje se seznani, da bodo njihovi osebni podatki uporabljeni s ciljem zagotavljanja pravic in obveznosti ter vodenja evidence za namen promocije natečaja. Avtorji dajejo s prijavo na natečaj prostovoljno privolitev za zbiranje, obdelavo in hrambo njihovih osebnih podatkov v evidenci organizatorja natečaja. Avtorje se seznani, da imajo možnost vpogleda v lastne osebne podatke, pravico do popravka in izbrisa podatkov. Tako zahtevo avtor naslovi na infoFZOnatecaj@ung.si. Organizator bo osebne podatke hranil še dve leti, nato jih bo izbrisal iz evidenc.


Vaša dela, poster idejno-tehničnega izziva oziroma fotografska dela, nam posredujte po elektronski pošti na naslov infoFZOnatecaj@ung.si z zadevo: NATEČAJ – PRILAGAJANJE NA KLIMATSKE SPREMEMBE.
Organizatorji:

prof. dr. Matjaž Valant (FZO UNG)
Uroš Luin, mag. okolj. ved (LRM UNG)
doc. mag. Tina Smrekar (AU UNG)
Franci Novak (študent 3. letnika FZO)