EDUKA2 Čezmejno upravljanje izobraževanja

V okviru Raziskovalnega centra za humanistiko in Fakultete za humanistiko, pod vodstvom izr. prof. dr. Ane Toroš, smo pripravili učna gradiva o manjšinski in čezmejni (obmejni) literaturi na programskem območju. Cilj projektnih aktivnosti je bil omogočiti učiteljem in profesorjem osnovnih in srednjih šol, da pridobijo znanja in kompetence za podajanje teh premalo obravnavanih vsebin. Učenci in dijaki s tem dobivajo možnost celovitega spoznavanja literature na območju stičišča Slovenije in Italije, ne glede na jezik, v katerem nastaja, in ne glede na državne meje.

Projekt EDUKA2 ― Čezmejno upravljanje izobraževanja je bil sofinanciran iz javnega razpisa za predložitev standardnih projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Zasnutek projekta

Cilj projekta EDUKA2 je krepitev čezmejnega sodelovanja na področju izobraževanja z razvijanjem enotnih didaktičnih orodij in izobraževalnih modelov. Predvidene dejavnosti so namenjene še posebej šolam in univerzam programskega območja.

V okviru projekta bomo oblikovali mrežo za čezmejno sodelovanje, ki jo bodo sestavljale šole, univerze, raziskovalni centri ter ustanove narodnih in jezikovnih manjšin; izdelali skupne smernice, metode in vsebine o temah, ki zadevajo varstvo kulturnih, jezikovnih, okoljskih in naravnih virov za usklajevanje čezmejnega vzgojno-izobraževalnega sistema; predvideli skupno usposabljanje učiteljev, ki bo zagotavljalo prenos didaktičnih modelov v šolsko in visokošolsko okolje; izdelali informativna orodja o postopkih priznavanja nazivov in kvalifikacij čezmejnih študentov in diplomantov.

S projektnimi aktivnostmi bomo izoblikovali: učne enote t. i. čezmejne razrede za različna predmetna področja; didaktično gradivo za pouk manjšinskih jezikov in literature čezmejnega območja; orodja in pilotne aktivnosti za poučevanje slovenščine in italijanščine kot sosedskih jezikov; spletno platformo za didaktična gradiva in e-izobraževanje; skupne programe izobraževanja vzgojiteljev, učiteljev in profesorjev; orodja za podporo študentom in diplomantom pri postopkih priznavanja izobrazbe in poklicnih kvalifikacij pridobljenih v sosednji državi: priročnik, svetovanje, skupni programi usposabljanja.

Ključne ciljne skupine projekta so:

 1. vrtci in šole v Italiji in Sloveniji;
 2. ravnatelji, vzgojitelji, učitelji, učenci, dijaki;
 3. univerze (vključno s strokovnimi službami: referati, vpisnimi službami in svetovalnimi centri);
 4. raziskovalni inštituti;
 5. univerzitetni študenti, visokošolski učitelji in strokovnjaki;
 6. ustanove narodnih in jezikovnih manjšin;
 7. vzgojno-izobraževalne ustanove in društva, predavatelji, pedagoški delavci;
 8. družine z otroki, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalni proces;
 9. institucionalni in politični predstavniki, javne in zasebne ustanove.

Aktivnosti na Univerzi v Novi Gorici:

Projektne aktivnosti bodo potekale v okviru Raziskovalnega centra za humanistiko in Fakultete za humanistiko, pod vodstvom izr. prof. dr. Ane Toroš, in bodo usmerjene v pripravo učnih gradiv o manjšinski literaturi in čezmejni (obmejni) literaturi na programskem območju. Zamisel za izdelavo tovrstnih gradiv izhaja iz izkušenj, ki jih je vodja projekta pridobila pri predavanjih na prvi, drugi in tretji bolonjski stopnji, predvsem pri obveznem predmetu Literatura na stičišču, ki je namenjen študentom slovenistike na Fakulteti za humanistiko UNG. V skoraj desetletnem obdobju pedagoških izkušenj se je pokazalo, da študentje zelo malo vedo o literaturi Slovencev v Italiji, večinoma nepoznana pa ostaja furlanska literatura in italijanska literatura v slovenski Istri. Obenem se je pokazalo, da študentom primanjkuje tudi zgodovinski, geografski, družbenopolitični in kulturni kontekst za razumevanje čezmejne (obmejne) literature in manjšinske literature na programskem območju. Prav tako predstavlja težavo pri recepciji literature programskega območja neznanje oziroma pomanjkljivo znanje furlanskega in italijanskega jezika.

Cilj projektnih aktivnosti na UNG, ki bodo potekale v okviru EDUKA 2, je omogočiti učiteljem in profesorjem osnovnih in srednjih šol, da pridobijo znanja in kompetence za podajanje vsebin s področja čezmejne (obmejne) in manjšinske literature v srednjih in osnovnih šolah programskega območja. S tem bodo učenci in dijaki imeli možnost celovitega spoznavanja literature na programskem območju, ne glede na jezik, v katerem nastaja, in ne glede na državne meje. Obenem bodo tovrstne izobraževalne vsebine ponujene tudi na univerzitetni ravni, predvsem v okviru študija slovenistike in na sorodnih programih, katerih izobraževanje je namenjeno pridobivanju znanj in kompetenc za poučevanje literature v osnovnih in srednjih šolah oziroma nadaljnjemu znanstvenoraziskovalnemu delu s področja čezmejne literature in literature manjšine na podiplomski ravni in kasneje na raziskovalnih institucijah.

Projektne aktivnosti bodo potekale v treh stopnjah: v prvih 12 mesecih bo skupina osnovnošolskih učiteljev z območja Goriške statistične regije ter pokrajin Gorica in Videm, pripravila didaktično gradivo (šolsko berilo) za osnovne šole na programskem območju, ki bo namenjeno spoznavanju furlanske literature in literature Slovencev na Goriškem in Videmskem ter v Goriški statistični regiji, pri čemer bodo izbrani reprezentativni avtorji, pišoči v slovenskem in furlanskem jeziku, z literarnimi deli, ki obravnavajo za dani prostor specifične teme (identiteta, izseljevanje, potres, jezik, kmečka identiteta itd.). Berilo bo trojezično (slovensko-furlansko-italijansko). Druga skupina bo v prvih 12 mesecev delovala na Tržaškem in Koprskem: skupina srednješolskih profesorjev bo pripravila šolsko berilo za srednje šole na programskem območju, ki bo zajelo slovenske avtorje na Tržaškem in italijanske avtorje v slovenski Istri, pri čemer bo poudarek na skupnih tematikah (manjšina, jezik, identiteta, podoba Drugega). Berilo bo dvojezično (slovensko-italijansko). Obenem se bo v prvih 12 mesecih pripravilo dve digitalni učni pešpoti (po Gorici in po Trstu), ki bo namenjeno osnovnim in srednjim šolam na programskem območju.

V zaključnih šestih mesecih projekta bodo organizirane delavnice za učitelje in profesorje ter študente (bodoče učitelje in profesorje), na katerih se bodo lahko seznanili z novimi učnimi enotami (šolski berili, digitalni učni pešpoti) in njihovo uporabo. Prav tako bo zaključno obdobje namenjeno diseminaciji pridobljenih rezultatov.

Vodilni partner projekta je Slovenski raziskovalni inštitut ― SLORI.

SLORI je slovenska ustanova v Italiji, ki se od leta 1974 profesionalno ukvarja z raziskovanjem. Inštitut je nastal in se razvil kot pomembno središče intelektualne in strokovne razprave, njegova programska usmeritev pa sloni na spodbujanju raziskovalne dejavnosti, osredinjene na probleme kulturnega, družbenega in prostorskega razvoja slovenske narodne skupnosti v Italiji in njene povezanosti z italijanskim večinskim, slovenskim matičnim in širšim mednarodnim okoljem. Raziskovalno dejavnost Slorija sestavljajo temeljne in aplikativne raziskave s področja etničnih študij, manjšinskih vprašanj in razvojnih procesov obmejnih območij.

Partnerji projekta so:

 1. INV ― Inštitut za narodnostna vprašanja,
 2. Societât Filologjiche Furlane ― Furlansko filološko društvo “Graziadio Isaia Ascoli”,
 3. Univerza v Novi Gorici (UNG) ‒ Raziskovalni center za humanistiko, Fakulteta za humanistiko,
 4. Univerza Ca’ Foscari v Benetkah,
 5. Univerza na Primorskem ― Pedagoška Fakulteta.

Pridruženi partnerji projekta so:

 1. Deželni šolski urad dežele Furlanije Julijske krajine ― Ministrstvo za izobraževanje, visoko šolstvo in znanost Republike Italije,
 2. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in
 3. Sektor za šolstvo, izobraževanje in znanost Dežele Furlanije Julijske krajine.

Skupni strošek projekta, ki je bil upravičen do sofinanciranja, znaša 775.500,00 EUR. Projekt se je začel 1. septembra 2017 in se je zaključil 30. aprila 2019. Predvidene dejavnosti se bodo odvijale v pokrajinah Trst, Gorica, Videm in Benetke ter v Obalno-kraški, Osrednjeslovenski statistični in Goriški statistični regiji.