Podiplomski magistrski študijski program Slovenistika, smer Literarne vede (vpis do študijskega leta 2021/22)

Študijski program:Študijski program druge stopnje Slovenistika, smer Literarne vede
Študijsko področje:literarne vede
Šifra programa:2SI1
Stopnja programa:Druga stopnja magistrski
Ime listine:magistrska diploma
Strokovni naslov:magister/magistrica slovenistike
Okrajšava naslova:mag. slov.
Zaključni izpit:ne
Dekan:prof. dr. Peter Purg

Opis programa

Študijski program druge stopnje Slovenistika je 2-letni magistrski študijski program in je nadaljevanje 3-letnega študijskega programa Slovenistika. Ima dve študijski smeri, Jezikoslovje in Literarne vede.

Študijska smer LITERARNE VEDE omogoča pridobitev kar najbolj celovitega vpogleda v literarne vede s poudarjenim znanstvenim pristopom k literarnim vedam.

Glavne značilnosti programa so poudarek na samostojnem raziskovalnem delu, veliko število izbirnih vsebin, poudarjanje krajevne specifike, mednarodna primerljivost in sprotno posodabljanje programa.

Študij je ovrednoten s kreditnimi točkami po evropskem sistemu ECTS, kar daje študentom možnost, da se med študijem ali po njem vključijo v druge študijske programe doma in po svetu, kar na Fakulteti za humanistiko še posebej podpiramo in spodbujamo.

Podrobnejši opis programa

Vpisni pogoji

V prvi letnik druge stopnje študijskega programa Slovenistika, smer literarne vede, se lahko vpiše, kdor je končal študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS s področja slovenistike, primerjalne književnosti, klasične filologije in drugih humanističnih programov, ki obsegajo vsebine s področja literarnih ved.

Po merilih za prehode se kandidatu, ki je končal dodiplomski študijski program prve stopnje v obsegu 240 ETCS z istih področij, priznajo obveznosti v obsegu 60 ETCS in se lahko vpiše v drugi letnik programa Slovenistika.

V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in izbere glede na uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena opravljenih izpitov 60% in ocena diplomskega dela 40%).

Temeljni cilji študija

Temeljni cilj študijskega programa Slovenistika, smer literarne vede, je usposobiti strokovnjake, ki bodo imeli kar najbolj celovit vpogled v literarne vede s poudarjenim znanstvenim pristopom k literarnim vedam. Sposobni bodo poglobljenega obravnavanja problemov in raziskovalnega pristopa k njihovemu reševanju, znali bodo proučevati konkretne literarne pojave, obenem pa bodo imeli osnovni vpogled v možnosti prenosa lastnega znanja v prakso. Po končanem študiju bodo zmožni tako lastnega znanstvenega udejstvovanja kot delovanja v specifičnem podjetju in/ali organizaciji, ki se ukvarja z literarnovednimi vprašanji.

Možnosti nadaljevanja študija

Po zaključenem magistrskem študiju imajo kandidati možnost nadaljevanja študija na študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, skladno z vpisnimi pogoji za posamezni program.

1. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Individualno raziskovalno delo I 270 9
Metodologija literarnega raziskovanja 270 9
Metodologija medkulturnih študij 270 9
Skladnja 180 6
Sodobne literarne teorije 270 9
Splošno izbirni predmeti Ure ECTS
Analiza manj znanega jezika 180 6
Barok in razsvetljenstvo v slovenskem slovstvu 180 6
Digitalna humanistika 180 6
Feministična literarna veda 180 6
Gledališče na Slovenskem od začetkov do razsvetljenstva 180 6
Gledališče na Slovenskem: historični in teatrološki vidiki 180 6
Izbrana poglavja iz manjšinskih književnosti in književnosti malih narodov 180 6
Književnost Slovencev v Italiji 180 6
Literarne ustvarjalke v evropskih književnostih 180 6
Literarno ustvarjanje v tujejezičnem okolju 180 6
Logika in analitična filozofija 180 6
Migracije in večkulturnost 180 6
Podobe žensk v svetu mitov in njihova recepcija v slovenski književnosti 180 6
Postkolonialne teorije in študije spolov 180 6
Psiholingvistika 180 6
Reprezentacije spolov v slovenski književnosti 180 6
Retorika, literarna teorija, jezikoslovje in nauk o lepem v Evropi od srednjega veka do razsvetljenstva - 6
Slovenska književnost v diaspori 180 6
Sociologija in estetika manjšinskega pisanja 180 6
Sociologija spolov 180 6
Spolni stereotipi v slovenski mladinski književnosti 180 6

2. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Individualno raziskovalno delo II 720 24
Magistrsko delo 360 12
Splošno izbirni predmeti Ure ECTS
Barok in razsvetljenstvo v slovenskem slovstvu 180 6
Feministična literarna veda 180 6
Gledališče na Slovenskem od začetkov do razsvetljenstva 180 6
Izbrana poglavja iz manjšinskih književnosti in književnosti malih narodov 180 6
Književnost Slovencev v Avstriji 180 6
Književnost Slovencev v Italiji 180 6
Literarne ustvarjalke v evropskih književnostih 180 6
Migracije in večkulturnost 180 6
Podobe žensk v svetu mitov in njihova recepcija v slovenski književnosti 180 6
Postkolonialne teorije in študije spolov 180 6
Reprezentacije spolov v slovenski književnosti 180 6
Retorika, literarna teorija, jezikoslovje in nauk o lepem v Evropi od srednjega veka do razsvetljenstva - 6
Slovenska književnost v diaspori 180 6
Sociologija in estetika manjšinskega pisanja 180 6
Sociologija spolov 180 6
Spolni stereotipi v slovenski mladinski književnosti 180 6
Obvezni izbirni Ure ECTS
Obvezni izbirni predmet iz smeri Jezikoslovne vede 180 6