Cenik pedagoških storitev 2022/2023

Šolnina

Dodiplomski in magistrski študijski programi

Program Redni študij* Izredni študij in tujci Število letnikov

Dodiplomski študijski programi

cena za letnik študija

cena za letnik študija

.

Gospodarski inženiring (VS) **

0,00 EUR

2.800,00 EUR

3

Slovenistika (UNI) **

0,00 EUR

2.800,00 EUR

3

Kulturna zgodovina (UNI) **

0,00 EUR

2.800,00 EUR

3

Okolje (UNI) **

0,00 EUR

3.000,00 EUR

3

Fizika in astrofizika (UNI) **

0,00 EUR

3.000,00 EUR

3

Vinogradništvo in vinarstvo (VS) **

0,00 EUR

3.000,00 EUR

3

Digitalne umetnosti in prakse (VS) **, 1. letnik

0,00 EUR

3.500,00 EUR

3

Digitalne umetnosti in prakse (VS), 2. in 3. letnik

3.500,00 EUR

3.500,00 EUR

3

Magistrski študijski programi

cena za letnik študija

cena za letnik študija

.

Gospodarski inženiring **

0,00 EUR

3.000,00 EUR

2

Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja

5.000,00 EUR

5.000,00 EUR

2

Slovenistika **

0,00 EUR

2.800,00 EUR

2

Okolje

3.000,00 EUR

3.000,00 EUR

2

Fizika in astrofizika

3.000,00 EUR

3.000,00 EUR

2

Znanost o materialih

3.000,00 EUR

3.000,00 EUR

2

Medijske umetnosti in prakse

3.500,00 EUR

3.500,00 EUR

2

Vinogradništvo in vinarstvo

3.000,00 EUR

3.000,00 EUR

2

Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine

6.000,00 EUR

6.000,00 EUR

1

Doktorski študijski programi

cena za letnik študija

cena za letnik študija

.

Vsi programi

4.000,00 EUR

4.000,00 EUR

4

V tabeli so navedene cene šolnine za en letnik študija.

*Slovenski državljani, državljani Evropske unije ter državljani držav s katerimi ima Republika Slovenija podpisane mednarodne sporazume, ki imajo pravico do brezplačnega študija v Republiki Sloveniji, ne plačujejo šolnine za redni študij na koncesioniranih dodiplomskih in magistrskih študijskih programih (označeni z **).

Državljanom Republike Slovenije, državljanom članic EU in državljanom iz mednarodnih sporazumov, se šolnina zaračuna za redni študij, če imajo že doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, oziroma še nimajo dosežene izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, in jim je prenehal status študenta v skladu s 70. členom Zakona o visokem šolstvu na prejšnjem študijskem programu.

Za študente, ki se vpisujejo v višji letnik študija, ali ponavljajo letnik, veljajo šolnine, kot so veljale ob prvem vpisu v program.

Stroški vpisa

Vpisnina .
Letnik ali podaljšanje statusa 75,00 EUR

Vpisnina pokriva stroške izdelave študentskih izkaznic in obrazcev, potrdil, drugih stroškov administrativnih postopkov in svečanega ogrinjala za slovesno podelitev diplom, uporabe univerzitetne knjižnice in e-storitev.

Stroške vpisa je potrebno poravnati pred vpisom.

Izpiti

Cene pristopov k izpitom

Pristop Cena
Prva dva pristopa 0,00 EUR
Tretji pristop 50,00 EUR
Vsak nadaljnji pristop 100,00 EUR

Opravljanje izpita iz posameznega predmeta

Cena za posamezen izpit: sorazmerni delež šolnine, glede na ECTS predmeta, izračunano po formuli: ECTS predmeta x šolnina na letnik/60.

Stroške izpita je potrebno poravnati pred pristopom k izpitu.

Izdaja dvojnika listine o diplomiranju

Listine .
Dvojnik diplomske listine in priloga k diplomi 155,00 EUR

Cenik Akademije umetnosti

Cenik velja samo za študente Akademije umetnosti, ki so podaljšali status po zadnjem semestru in za študente brez statusa študenta.

Cena

Teoretični kolokvij (vsebinski sklop iz teoretičnega modula)

(predmeti brez konzultacij, npr.: Zg. in teor. um. in medijev, Diskurzi v praksi …)

70,00 EUR

Praktični kolokvij (vsebinski sklop iz praktikumov)

(podporni predmeti, npr.: Risanje iz modula Kreativni praktikum, Montaža iz modula Tehnike v praksi…)

100,00 EUR

Ustvarjalna naloga iz Nosilnih modulov, SUPa in Studijev

(konzultacije, uporaba opreme idr.)

200,00 EUR

Diplomski projekt

600,00 EUR

Cenik pokriva stroške, ki jih ima šola s posameznimi študenti, ki so podaljšali status po zadnjem semestru in za študente brez statusa študenta, glede na njegove/njene individualne obveznosti, v kolikor študenti ne opravijo obveznosti v času rednega vpisa v zadnjem letniku študija.

Študenti, ki so podaljšali status študenta po zadnjem semestru, poravnajo plačilo, ko se prijavijo na izpit ali kolokvij ali preden začnejo s prvo konzultacijo v novem študijskem letu. Za diplomski projekt poravnajo plačilo pred zagovorom diplome.

Študenti brez statusa študenta morajo diplomski projekt prijaviti in plačati pred začetkom študijskega leta.

Plačilo velja za tekoče študijsko leto.

Veljavnost cenika

Cenik je sprejel Upravni odbor Univerze v Novi Gorici dne 23. 5. 2022 in velja od akademskega leta 2022/2023 dalje, do spremembe.