Podiplomski doktorski študijski program Kognitivne znanosti jezika

Program študentom zagotavlja izobrazbo in usposabljanje v jedrnih področjih formalne jezikoslovne teorije, skladnje, semantike in fonologije – vse v okvirih generativne slovnice.

Študijski program:Podiplomski doktorski študijski program Kognitivne znanosti jezika
Študijsko področje:Kognitivne znanosti jezika, formalno jezikoslovje, eksperimentalno jezikoslovje (jezikoslovje)
Šifra programa:3JEZ
Stopnja programa:Tretja stopnja doktorski
Ime listine:doktorska diploma
Strokovni naslov:doktor/doktorica znanosti
Okrajšava naslova:dr.
Zaključni izpit:ne
Dekan:prof. dr. Iztok Arčon
Direktor programa:prof. dr. Arthur Stepanov
ECTS koordinator:prof. dr. Iztok Arčon

Opis programa

Sodobno jezikoslovje je natančno znanstveno preučevanje kognitivnih procesov v človeških možganih, ki preučuje produkcijo in razumevanje izrazov naravnega jezika. Preučevanje teh procesov nam pomaga odgovoriti na znanstvena vprašanja o naravi miselnih/možganskih aktivnosti (npr. kaj je znanje jezika in kako se odraža v mišljenju/možganih). Hkrati nam zagotavlja praktično znanje, ki nam lahko pomaga pri oblikovanju inteligentnih strojev, ki bi bili sposobni sporazumevanja in razumevanja naravnega jezika; pomaga nam pri razvoju terapij za ljudi, ki so jih prizadele različne okvare govora, in pri ustvarjanju boljših tehnik za učenje jezika. 1. oktobra 2010 je Univerza v Novi Gorici začela izvajati 3-letni doktorski študijski program Jezikoslovje, ki je prvi tovrstni program v Sloveniji. Študij je usmerjen v pripravo kvalitetnih strokovnjakov za kognitivno raziskovanje jezika na Balkanu in v srednji Evropi.

Senat Univerze v Novi Gorici na 75. seji dne 18. 1. 2017 potrdil podaljšanje študijskega programa Kognitivne znanosti jezika III. stopnje iz sedanjih treh let (180 ECTS) na štiri leta (240 ECTS).

Štiriletni doktorski program bomo začeli izvajati v študijskem letu 2017/2018.

Študentje, ki so trenutno vpisani na dosedanji triletni študijski program, nadaljujejo in zaključijo študij na triletnem programu.

Program študentom zagotavlja izobrazbo in usposabljanje v jedrnih področjih formalne jezikoslovne teorije, skladnje, semantike in fonologije – vse v okvirih generativne slovnice. Učni načrt sestoji iz opravljanja študijskih obveznosti in doktorske naloge, ki jo morajo študenti napisati in ustno zagovarjati. Doktorske predmete poučuje zaposleno osebje. Poleg tega program nudi izbor predmetov, ki se ukvarjajo s sodobnimi trendi v fonologiji, skladnji, semantiki, pragmatiki, psiho- in nevrolingvistiki in računalniškem jezikoslovju. Te predmete učijo vodilni mednarodni raziskovalci in imajo obliko mini-predmetov.

Študenti so aktivno vključeni v raziskovanje že od samega začetka doktorskega študija, kar delajo skupaj s sodelavci programa. Jezikoslovci drugih univerz so redno vabljeni k temu, da predstavijo svojo delo v organiziranih diskusijah.

Program je namenjen študentom vseh držav. Perspektivni kandidati naj bi imeli ozadje, ki ustreza magisteriju v jezikoslovju ali področju, ki ima jezikoslovje v svojem učnem načrtu. Ker program poudarja formalni pristop v jezikoslovju, k vpisu spodbujamo tudi študente področij, ki uporabljajo formalna orodja analize (npr. matematika, računalniške vede …) in jih zanima naravni človeški jezik in njegova podoba v možganih.

Jezik predavanj je angleščina. Za vpis je predvidenih dvajset mest v vsakem akademskem letu.

Opis programa (14. 4. 2009)

Spremembe in dopolnitve programa (19. 3. 2014)

Sprememba: Podaljšanje doktorskega študija na 4 leta (januar 2017)

Mentorji

Vpisni pogoji

Na podiplomski doktorski študijski program Kognitivne znanosti jezika se lahko vpišejo kandidati in kandidatke, ki so zaključili:

 • Študijski program druge stopnje.
 • Dosedanji študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe;
 • Enovit magistrski študij, če je trajal pet let in je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami;
 • Dosedanje študijske programe za pridobitev specializacije in so pred tem končali visokošolski strokovni program, če so opravili dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk;
 • Izobraževanje v tujini, enakovredno prej navedenim programom.

Za vpis na podiplomski doktorski študijski program Kognitivne znanosti jezika je predvidenih 20 vpisnih mest. V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se kandidate izbere glede na uspeh pri dosedanjem študiju (povprečna ocena opravljenih izpitov).

Izvajanje predmetov po letnikih

1. leto
Obvezni predmeti 30 ECTS
Izbirni predmeti 6 ECTS
Raziskovalno delo I 24 ECTS
SKUPAJ 60 ECTS
2. leto
Obvezni predmeti 4 ECTS
Izbirni predmeti 18 ECTS
Raziskovalno delo II 38 ECTS
SKUPAJ 60 ECTS
3. leto

(Za 3 letni študijski program.)

Obvezni predmeti 4 ECTS
Raziskovalno delo III 26 ECTS
Disertacija 30 ECTS
SKUPAJ 60 ECTS
3. leto

(Za 4 letni študijski program.)

Obvezni predmeti 4 ECTS
Raziskovalno delo 3 56 ECTS
SKUPAJ 60 ECTS
4. leto

(Za 4 letni študijski program.)

Raziskovalno delo IV 30 ECTS
Disertacija 30 ECTS
SKUPAJ 60 ECTS

Pogoji za napredovanje po programu

Za 3 letni študijski program.

Pogoj za vpis v drugi letnik je opravljenih 50 ECTS. Pogoj za vpis v tretji letnik so opravljene vse obveznosti (60 ECTS) prvega letnika in opravljenih 50 ECTS drugega letnika.
Pogoj za vpis v tretji letnik je poleg omenjenih ECTS tudi priprava teme doktorske naloge, potrjena s strani znanstvenega sveta doktorskega programa. (Za 3 letni študijski program.)

Za 4 letni študijski program.

Pogoj za vpis v drugi letnik je opravljenih 50 ECTS.
Pogoj za vpis v tretji letnik so opravljene vse obveznosti (60 ECTS) prvega letnika in opravljenih 50 ECTS drugega letnika.
Pogoj za vpis v tretji letnik je zbranih 110ECTS.
V tretjem letniku se študent v celoti posveti raziskovalnem delu 3 (60 ECTS).
Pogoj za vpis v četrti letnik so vse opravljene obveznosti iz prvih treh letnikov (180ECTS).
V četrtem letniku se študent v celoti posveti raziskovalnemu delu IV (30ECTS), ki ima kot rezultat uspešen zagovor doktorske disertacije (30ECTS).

Določbe o prehodih med programi

O možnosti prehoda in priznavanju opravljenega študijskega dela študentov drugih programov na doktorski študij jezikoslovja odloča znanstveni svet doktorskega programa.
Študentje doktorskega programa lahko opravijo del študijskih obveznosti v okviru študijskih programov drugih institucij, pod pogojem, da so načini izvajanja študijskega programa primerljivi, o čemer odločata znanstveni svet doktorskega programa in Senat Univerze v Novi Gorici.

Diplomantom dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe v doktorskem študijskem programu tretje stopnje se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk.

Pogoji za dokončanje študija

Za dokončanje študija mora študent zbrati 180 kreditnih točk - 3letni študijski program, 240 kreditnih točk (4letni študijski program) ter napisati in uspešno zagovarjati doktorsko nalogo. Študentom, ki opravijo vse obveznosti po tem programu, podeli Univerza v Novi Gorici doktorat znanosti, ki je javna listina.

Temeljni cilji študija

Program izobražuje znanstvenike, ki lahko uspešno nadaljujejo svojo znanstveno kariero v akademskih, raziskovalnih organizacijah ali v gospodarstvu. Študentje, ki so program zaključili, so izobraženi za opravljanje naslednjih aktivnosti:

 • akademsko in raziskovalno delo na področju formalnega jezikoslovja, psiholingvistike in nevrolingvistike;
 • delo v uporabnem jezikoslovju, ki se lahko uporablja v visoko tehnoloških ali informacijsko tehnoloških podjetjih, in sicer v jezikovnih tehnologijah, v jezikovnem inženiringu itd.;
 • profesionalno delo v medijih, uredniških hišah in vladnih uradih..

Doktorand tega programa mora imeti dober pregled znanstvenega pristopa k jezikoslovju v kontekstu sodobne kognitivne znanosti in podrobno znanje določenega področja kognitivne znanosti jezika, za katerega se je specializiral. Doktorandi tega programa so zmožni izvajati samostojne raziskave v katerem koli področju teoretičnega in eksperimentalnega jezikoslovja, zlasti v okviru izbrane specializacije, se prijaviti in voditi raziskovalne projekte v okviru teme, za katero so se specializirali, in uporabljati pridobljeno jezikoslovno znanje v praksi.

Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

Program je osnovan na sistemu, ki določa zahtevano število kreditnih točk za vsako stopnjo in prepušča izbiro premetov študentu in njegovem/njenem mentorju.

Kandidati za doktorat morajo izpolniti naslednje študijske zahteve:

 • opraviti vse zahtevane izpite;
 • opraviti raziskovalno delo, ki ga zahteva program;
 • opraviti uspešen zagovor doktorske naloge.

Ocene so dane na podlagi pisnih oziroma ustnih izpitov ali seminarskih nalog z obvezno predstavitvijo le-teh v razredu

In končno, študentje zaključijo študijski program z uspešnim javnim zagovorom doktorske naloge.

1. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Raziskovalno delo I 720 24
Uvod v glasoslovje 180 6
Uvod v kognitivne znanosti 180 6
Uvod v pomenoslovje 180 6
Uvod v psiholingvistiko 180 6
Uvod v skladnjo 180 6
Splošno izbirni predmeti Ure ECTS
Analiza signalov za jezikoslovce 180 6
Formalna slovnica izbrane jezikovne skupine 180 6
Izbrana poglavja iz formalnega jezikoslovja slovanskih jezikov 180 6
Metodologija jezikoslovnega raziskovanja 120 4
Raziskovalni seminar: Sodobni trendi v glasoslovju I 180 6
Raziskovalni seminar: Sodobni trendi v pomenoslovju in pragmatiki I 180 6
Raziskovalni seminar: Sodobni trendi v psiholingvistiki in nevrolingvistiki 180 6
Raziskovalni seminar: Sodobni trendi v skladnji I 180 6
Raziskovalni seminar: Sodobni trendi v skladnji II 180 6
Računalniško jezikoslovje 90 3
Skladnja samostalniške zveze 180 6
Sodobni trendi v glasoslovju II 180 6
Sodobni trendi v pomenoslovju in pragmatiki II 180 6

2. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Raziskovalno delo II 1140 38
Seminarska delavnica I 120 4
Splošno izbirni predmeti Ure ECTS
Analiza signalov za jezikoslovce 180 6
Formalna slovnica izbrane jezikovne skupine 180 6
Izbrana poglavja iz formalnega jezikoslovja slovanskih jezikov 180 6
Metodologija jezikoslovnega raziskovanja 120 4
Raziskovalni seminar: Sodobni trendi v glasoslovju I 180 6
Raziskovalni seminar: Sodobni trendi v pomenoslovju in pragmatiki I 180 6
Raziskovalni seminar: Sodobni trendi v psiholingvistiki in nevrolingvistiki 180 6
Raziskovalni seminar: Sodobni trendi v skladnji I 180 6
Raziskovalni seminar: Sodobni trendi v skladnji II 180 6
Računalniško jezikoslovje 90 3
Skladnja samostalniške zveze 180 6
Sodobni trendi v glasoslovju II 180 6
Sodobni trendi v pomenoslovju in pragmatiki II 180 6

3. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Raziskovalno delo 3 1680 56
Seminarska delavnica II 120 4

4. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Disertacija 900 30
Raziskovalno delo IV 900 30